PDF -GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI - iccgcome - Pyetjet Dhe Pergjigjet Qe Kane Ra Ne Kollekvium - 2013-97-2003
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10 PDF :11


Like and share and download

Pyetjet Dhe Pergjigjet Qe Kane Ra Ne Kollekvium - 2013-97-2003

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI - iccgcome

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe Në fund të çdo dite pune pyetjet e hartuara, të rishikuara dhe të përkthyera janë vendosur në USB dhe janë fshirë nga të gjithë kompjuterët Në përfundim të hartimit të provimit të gjitha materialet që gjendeshin në kompjuterë janë vendosur

Related PDF

R A P O R T - kpk-rksorg

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe Në fund të çdo dite pune pyetjet e hartuara, të rishikuara dhe të përkthyera janë vendosur në USB dhe janë fshirë nga të gjithë kompjuterët Në përfundim të hartimit të provimit të gjitha materialet që gjendeshin në kompjuterë janë vendosur vetëm në USB të cilën e ka ruajtur Kryetari i Komisionit
PDF

PËR PROCESIN E REKRUTIMIT DHE PROVIMIT TË KANDIDATËVE PËR

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe dhe me mandat për rekrutimin, propozimin, avancimin, transferimin dhe disiplinimin e prokurorëve në mënyrën e rregulluar me ligj Me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për KPK në, në nenin 2, pika 1 28 parashihet për herë të parë organizimi i provimit për kandidatët për prokurorë nga ana e KPK së
PDF

Pyetje dhe përgjigje në gjuhën shqipe - lapshvde-monsitecom

lapshvd e monsite medias files gjuhe shqipe te Pyetje dhe përgjigje në gjuhën shqipe 1 Sa zanore ka gjuha shqipe dhe cilat janë ato? 2 Cilët emra bëjnë pjesë në lakimin e dytë ? 3 Sa bashkëtingëllore dyshe ka alfabeti ynë dhe cilat janë ato? 4 Cilin alfabet përdorë gjuha shqipe? S 5 Sa shkronja ka alfabeti ynë? 6 Cilët janë përemrat vetor? 7
PDF

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2011

maturashteterore2016 files wordpress 2018 06 Testi është i ndarë në dy pjesë në poezi dhe në dramë Testi në total ka 25 pyetje Në të dy pjesët ka pyetje me zgjedhje dhe me zhvillim Në pyetjet me zgjedhje rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për pyetjet me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen
PDF

P Informacion për Prindërit ose Kujdestarët yetjet që Hasen

hbgsd k12 pa us UserFiles Servers Server 313275 File dhe specialistë të kolegjeve Ata gjithashtu rishikuan, redaktuan dhe aprovuan pyetjet e testit Kush i administron testimet për këto vlerësime? Çdo shkollë zgjedh personin(at) e vet, të cilët do të administrojnë testin Në shumicën e rasteve, këta janë mësuesit e shkollës Si bëhet raportimi i rezultateve?
PDF

Provimet “Keystone” të Pensilvanisë

webapps1 philasd downloads tdm PA Keystone zgjedhje (multiple choice) dhe pyetje me formulim përgjigje (open ended) Në Provimet Keystone, afërsisht 60 deri 75 të vlerësimit total do të jetë nga pyetjet me shumë zgjedhje dhe 25 deri 40 e vlerësimit të përgjithshëm do të jetë nga pyetjet me formulim përgjigje Si vlerësohen përgjigjet e pyetjeve
PDF

HULUMTIM GLOBAL NË LIDHJE ME SHËNDETIN E ADOLESCENTËVE NË

who int ncds surveillance gshs 2007 Pyetësori i tillë ka të bëjë me shëndetin dhe sjelljen tënde, e cila reflektohet në menyrë direkte në shendetin tënd Në këtë hulumtim marin pjesë nxënësit si ti përfshirë të gjithë vendin, gjithashtu dhe nxenës të tjerë nga shumë vende të botës Informacionet që do ti ofrosh , do të shfrytëzohen për përpilim të
PDF

KONVENTA MBI ELIMINIMIN E TË GJITHA FORMAVE TË DISKRIMINIMIT

magjistratura edu al media users 4 Cedaw Konventa per Shqipëri dhe masat administrative e ligjore të ndërmarra nga shteti shqiptar Gjatë zhvillimit të seancës, pyetjet dhe përgjigjet e dhëna plotësuan atë me të dhëna për situatën de jure dhe de facto deri më 2002 duke bërë që të quhej i raportuar edhe raporti i dytë
PDF

QERSHOR 2015 GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI - iccgcome

iccg co me 1 images dok zavrsni 2015 maternji testovi Përgjigjet dhe detyrat e shkruara me laps të thjeshtë, vlerësohen me zero (0) pikë Pranë çdo pyetjeje dhe detyre janë dhënë pikët për përgjigjen e saktë Së pari duhet të zgjidhni detyrat në test dhe pastaj hartoni punimin me shkrim Kur ta përfundoni testin, kontrolloni edhe njëherë përgjigjet tuaja
PDF

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI - iccgcome


PDF

Pyetjet e Drejta Trashegimore

Buletini - adrks-govnet

aab edu uploads docs librat E DREJTA PENALE PYETJET E PËRGJITHSHME TË SË DREJTES PENALE I NOCIONET THEMELORE TË SË DREJTES PENALE 1 Nocioni i së drejtës penale E drejta penale mund të thuhet dhe të shqyrtohet në kuptim të dyfishtë – si degë e së drejtës

webapps1 philasd downloads tdm FAQ Post PYETJET MË TË SHPESHTA Përgjigje për Pyetjet dhe Mbështetja e Ofruar për Personelin e Shkollës Informacioni më poshtë ka vlerë informative dhe nuk shërben si këshillë ligjore Secili rast është i ndryshëm dhe këshilla ndryshon sipas situatës 1 Ҫfarë është

Pyetjet Ne Kriminalistik 1

Taktika Kriminalistike Pyetje Pergjigje - hytteirendalenno

PDF PYETJET NE KRIMINALISTIK HAKI DEMOLLI 1 Sa lloj te Weeblyjuridikulibra weebly uploads 1 0 0 skripta haki demolli pdf PDF Taktika Kriminalistike Pyetje noxad dynu noxad dynu taktika kriminalistike pyetje pdf PDF Taktika Kriminalistike Pyetje

Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese

Procesverbal Pyetjet / Komentet e Pjesëmarrësve - Kushtetuta e

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF E Drejta Kushtetuese Pyetje Pergjigje Esy esjrucm esy es a8918c3 e drejta kushtetuese pyetje pergjigje

Pygmalion as a Problem Play

Pygmalion‖ Ibsen's ―A Doll's House

PDF INTRODUCTION14 139 186 108 jspui bitstream 123456789 2 Chapter 1 PDF pdf PDF Chapter IV Professional Evil, Pygmalion and The Shodhgangashodhganga inflibnet ac in bitstream 10603 10 chapter 4 pdf PDF Pygmalion Study Guide April

 1. pygmalion pdf
 2. pygmalion summary
 3. social issues in pygmalion
 4. critics views on pygmalion
 5. pygmalion analysis
 6. gender roles in pygmalion
 7. pygmalion critical analysis pdf
 8. pygmalion a romance in five acts pdf

Pygmalion BY Bernard Shaw

“Why can’t women talk like a man?”: an investigation of

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion by George Bernard Shaw, the Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton, PA 18202 1291 is a Portable Document File produced as part of an ongoing student publication project to bring classical works of literature,

PYGMALION by George Bernard Shaw

The Central Theme of Education in Shaw’s Pygmalion

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion by George Bernard Shaw, the Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton, PA 18202 1291 is a Portable Document File produced as part of an ongoing student publication project to bring classical works of literature,

Pygmalion_eNotes

Pygmalion (Classic Drama) By Bernard Shaw

gamediators pygmalion study guides questions pdf ageasoft pygmalion special student teacher and gamediators pygmalion act 2 questions and aroundmyhouseconsignment pygmalion special wordpressvideozone pygmalion study guide answers pdf cressonafire

Pygmalion

Devrim VAROL1 BERNARD SHAW'IN PYGMALION ADLI

PDF Pygmalion Study Guide April 16 Shaw Festival Theatre shawfest assets guides Pygmalion pdf PDF Pygmalion Penguin Books penguin static pdf teachersguides Pygmalion pdf PDF Pygmalion Ron Burkey's sandroid

 1. pygmalion summary
 2. pygmalion full text
 3. pygmalion study guide pdf
 4. pygmalion sparknotes
 5. pygmalion pdf
 6. pygmalion test
 7. pygmalion play
 8. pygmalion analysis
Home back Next

Dhe Pergjigjet Qe Kane Ra Ne Kollekvium

Description

Termi penologji

? Termi penologji për herë të parë e ka përdorur autori gjerman Franc Liber në vitin 1845 dhe me të ka nënkuptuar një disiplinë të veçantë shkencore e cila do të merrej me studimin e ekzekutimit të dënimeve dhe sanksioneve tjera penale që ndërmerr shteti në luftimin e krimit

Fazat e emertimit te Penologjisë

- në shek

çështja e ekzekutimit të dënimeve nuk është trajtuar në pikëpamje shkencore

Dënimet më të shpeshta kanë qenë gjymtimi,

ngulja në çengel ose në hu,

Faza e dytë

koha kur pikëpamjet dhe mendimet lidhur me shkaqet e krimit ndërrojnë në mënyrë esenciale dhe tani shtrohet nevoja e trajtimit dhe studimit të personalitetit të kryesit të veprës penale

Faza e tretë – Penologjinë e trajtojnë si shkencë plotësisht të pavarur

Kongresi i III ndërkombëtar për të drejtën penale,

është kërkuar që lidhur me ekzekutimin e sanksioneve penale të nxirren ligje të veçanta e jo të trajtohen në kuadër të kodit penal

Kush e ka përdorë termin Penologji për herë të parë

? Termi penologji për herë të parë e ka përdorur autori gjerman Franc Liber në vitin 1845

Lenda e metodat

? Kuptimi i lëndës së penologjisë është se penologjia është një shkencë teorike dhe praktike mbi aplikimin dhe efikasitetin e sanksioneve penale (masat e sigurisë – denimeve plotësuese,

masave edukativo – korrektuese,

Të ndryshme korrektuese- përmirësuese) me qëllim të riedukimit dhe ri integrimit me të suksesshëm të personave të dënuar dhe pengimit të aktivitetit kriminal në shoqëri

Metodat e Penologjisë

Metodat më të njohura të cilat i aplikon penologjia janë: studimi i rasteve individuale,

metoda e anketës dhe intervistës,

metoda e studimit të lëndëve gjyqësore,

metoda e studimit të dosjeve të të dënuarve,

Fazat e reagimit privat e publik

Në literaturën penologjike përmenden tri faza kryesore të reagimit privat: 1

Përzënia apo dëbimi nga bashkësia

Hakmarrja dhe gjakmarrja

Pajtimi me shpërblim apo kompozicioni

Etapa e shpagimit

? Shpagimi me dëmshpërblim-kompozicioni paraqitet më vonë në raport me dëbimin dhe hakmarrjen,

e cila u paraqit në fazën e fundit të shoqërisë primitive

Me anë të kësaj forme të reagimit kërkohej që të bëhet pajtimi,

të lidhet paqja në mes fiseve dhe grupeve duke paguar sasi të caktuar të sendeve,

mallrave dhe gjëra tjera të cilat janë konsideruar si kundërvlerë adekuate për krimin e kryer dhe në këtë mënyrë janë kënaqur kërkesa e palës së viktimës dhe kanë qetësuar në masë të madhe instinktin për hakmarrje apo gjakmarrje

Etapa e hakmarrjes

? Hakmarrja është termë më i gjerë se gjakmarrja dhe paraqitet zakonisht si gjakmarrje,

si marrje e hakut për vrasje,

për dëmtim material ose cenim të nderit,

veprime dhe sjellje të cilat janë shkaktuar nga fisi,

klani apo vëllazëria tjetër

Këtu reagimi ndërmerret ndaj grupit apo fisit tjetër e josi te dëbimi ndaj anëtarëve të vet të fisit

Hakmarrja është një lloj revanshi,

një kthim i të keqes me të keqe,

zakonisht në përmasa më të mëdha

Etapa e individualizimit

? Esenca e kësaj etape qëndron në angazhimin teorik dhe praktik që dënimi t’iu përshtatet vetive dhe cilësive subjektive të kryesit të veprës penale

Kjo etapë paraqitet pas Revolucionit francez

Në fazën e parë të kësaj etape nëpër gjykata kërkohet që dënimet të parashikohen me ligj

Në këtë aspekt shpeshherë shkohet aq larg sa që kërkohet që në ligj të parashihet lloji dhe lartësia e dënimit për secilën vepër penale

Faza e dytë ka të bëj me individualizmin gjyqësor që ka të bëj me atë që insistohej që ligji vetëm të caktojë suazat themelore të kushteve të ndëshkimit,

ndërsa gjykata në bazë të çdo rasti individual,

në bazë të rrethana lehtësuese dhe rënduese të caktojë vetë llojin dhe lartësinë e dënimit

Si fazë e tretë e kësaj etape paraqitet individualizmi administrativ që paraqet zbatimin e dënimeve nga ana e personelit të institucioneve korrektuese

individualizëm ka të bëj me përshtatjen e tretmanit personit të dënuar gjatë kohës së vuajtjes së dënimit në institucionet korrektuese

Ky individualizëm ndryshe quhet edhe individualizmi penologjik ose penitensiar

Pikepamjet e teorise metafizike

Kjo teori bashkë me teorinë idealiste bazën juridike dhe shoqërore të së drejtës së ndëshkimit e shpjegon me interpretime dhe kuptime filozofike në mënyrë idealiste

Sipas kësaj teorie,

vepra penale prish rendin absolut,

prandaj edhe shtrohet kërkesa që ai rend të rivihet përsëri

dënimi këtu është i domosdoshëm,

ai është nevojë absolute për rivendosjen e rendit të normave dhe rregullave të cilat janë çrregulluar me aktin e kryerjes së veprës penale

Në kuadër të këtyre teorive janë këto pikëpamje dhe mendime: 1

Pikëpamja e drejtësisë hyjnore

Pikëpamja e drejtësisë morale

Pikëpamja e drejtësisë ligjore

Teorit mbi bazën juridike

? Kjo teori bazën juridike dhe shoqërore të së drejtës së shtetit që të shqiptojë dhe ekzekutojë dënime,

e kërkojnë dhe e gjen në legjislaturën pozitive të një vendi

Pikëpamjet më të njohura janë teoritë: idealiste/metafizike

Teorite mbi qellimin e ndeshkimit

? Çështja e qëllimit dhe arsyes së dënimit nuk është vetëm çështje juridike,

Këtë problematikë e kanë trajtuar dhe vështruar shumë mendimtar dhe filozofë që nga Platoni,

Arsitoeli,

Seneka,

Ciceroni,

Justiniani etj

Lidhur me qëllimin dhe arsyen e ndëshkimit janë disa mendime dhe teori: 1

Mendimet absolute

Mendimet relative

Mendimet e përziera

Teorite e preventives speciale e gjenerale

? Sipas teorive të preventivës gjenerale qëllimi i dënimit dhe i ndëshkimit është ndikimi në qytetarët që mos kryejnë vepra penale

Edhe këtu vërejmë disa mendime dhe varianta lidhur me realizimin e qëllimit të preventivës gjenerale,

dallohet: teoria e frikësimit të qytetarëve,

teoria e frikësmit duke ekzekutuar dënimet dhe teoria e vërejtjes

Ndarja e denimeve te gjitha sipas kodit te ri penal matja e denimit llojet rrethanat

? Kodi penal i Kosovës numëron këto sanksione penale: 1

Dënimet kryesore

Dënimet alternative

Dënimet plotësuese

Vërejtja e gjykatës

Lehtesuese e renduese

? Vërejtja gjyqësore është sanksion penal të cilin e shqipton gjykata kryerësit të veprës penale për të cilin është parashikuar dënimi me burg deri në një vit ose dënimi me gjobë,

ose për rastet kur vepra penale është kryer në rrethana lehtësues e të cilat e bëjnë veprën penale veçanërisht të lehtë dhe konsiston në qortimin e kryerësit për veprën penale dhe bërja me dije se ka kryer vepër penale të dëmshme dhe të rrezikshme dhe nëse sërish kryen veprën penale të tillë,

gjykata do t’ia shqiptojë një sanksion më të rëndë penal

Pikepamjet e teorise metafizike

? Teoritë idealiste dhe metafizike – ndëshkimin e shpjegojnë me interpretime dhe kuptime filozofike dhe idealiste

Sipas saj është kërkesë imperative e drejtësisë absolute insistimi që kryesi të dënohet patjetër

Pikëpamja e drejtësisë hyjnore- e drejta e shtetit dhe shoqërisë të shqiptojë dhe të ekzekutojë dënime rrjedh nga perëndia

Pikëpamja e drejtësisë morale – baza juridike dhe shoqërore e së drejtës së shtetit që të shqiptojë edhe ekzekutojë dënime,

në moralin si sistem universal i rregullimit të sjelljeve dhe jetës njerëzore

Pikëpamja e drejtësisë ligjore – në shoqëri ekziston një drejtësi ligjore absolute,

pavarësisht nga vullneti i njerëzve dhe grupeve të caktuara

Ajo drejtësi ligjore synon ta mbajë një rend dhe një rregull- në harmoni dhe në pajtim me ligjet

Teorite mbi qellimin e ndeshkimit

? Mendimet e filozofëve grekë

Platoni dhe Aristoteli,

Romakë: Seneka,

Ciceroni dhe Justiniani

Lidhur me qëllimin dhe arsen e ndëshkimit,

kemi disa mendime dhe teori: mendimet absolute,

Teoritë absolute mbi qëllimin e ndëshkimit – Arsyeja e ndëshkimit është hakmarrja,

kthimi i së keqes me të keqe më të madhe

Sipas Kanti-t,

qëllimi i dënimit është hakmarrja,

si imperativ i ndërgjegjes morale të drejtësisë morale

Sipas Hegel-it,

qëllimi i dënimit është hakmarrja si domosdoshmëri dialektike ligore

Teoritë relative mbi qëllimin e ndëshkimit – Bekarie,

Fojerbah,

Bentham

Këto teori qëllimin e orientojnë kah e ardhmja,

që të pengohet kryerja e krimeve

Lidhur me mënyrën e arritjes së preventivës dhe parandalimit dallojmë teorinë e preventivës speciale dhe gjenerale

Teoritë e përziera theksojnë se dënimi në esencë në vetvete përmban edhe elemente të hakmarrjes,

edhe elemente te pengimit dhe të përmirësimit

Këto teori bëhen dominuese dhe në praktikën ligjdhënëse,

Teorite e preventives speciale dhe gjenerale

? Teoritë e preventivës speciale: qëllimi konsiston në ndikimin preventiv në kryesin e VP,

sipas kësaj kemi teoritë e preventivës speciale: Teoria e frikësimit me anë të ekzekutimit të dënimit,

teoria e përmirësimit dhe teoria e riintegrimit

Teoritë e preventivës gjenerale: qëllimi konsiston në ndikimin tek qytetarët që mos të kryejnë vepra penale

Lidhur me realizimin e qëllimit të preventivës gjenerale dallojmë teorinë e frikësimit duke paraparë dënimet,

teorinë e frikësimit duke ekzekutuar dënimet dhe teoria e vërejtjes

Ndarja e denimeve te gjitha sipas kodit te ri penal matja e denimit,

rrethanat lehtesuese e renduese qellimi i denimit,

? Denime kryesore,denime alternative,denime plotesuese

Denimet dhe masat per te mitur

Masat e diverzitetit,masat edukuese,denimet,denimet plotesuese,masat e trajtimit te detyrueshem

Organizatat dhe shoqatat ,asociacionet me te njohura qe kane dhene kontribut jane: Komisioni nderkombetare per te drejuten penale dhe institucionet korrektuese Komisioni për ceshtje sociale OKB- se Shoqata ndërkombëtar për kriminologji Shoqata ndërkombëtare për mbrojtjen shoqërore Shoqata ndërkombëtare për te drejtën penale Ne këtë drejtim posaçërisht janë te vlefshme rregullat standarte minimale te OKBse mbi trajtimin e te burgosurve dhe rregullat Evropiane te burgut

Klasifikimi kategorizimi dhe llojet e institucioneve korrektuese

? 1- Burgje për ekzekutimin e dënimit me burgim,

Permendi sistemet kryesore te ekzekutimit te denimit

Sistemi i burgut kolektiv Sistemi i izolimit ose qelise Sistemi i heshtjes ose i Obernit Sistemi i pikave Sistemi progresiv Ndërsa sistemet tjera qe mbeshteten ne idet bashkohore te riintegrimit te personave te denuar Konsiderohet : Sistemi i konfiskimit Sistemi bashkohore modern Sistemi progresiv Sistemi progresiv Anglez Sistemi progresit Irlandez Sistemi i pikeve ose Makonakut Sistemi i klasifikimit ose Gjeneves Sistemi modern ose bashekohor 24

Raporti I penologjise me pedagogjine

Penologjia dhe pedagogjia – Penologjia shfrytëzon metodat,

mjetet dhe instrumentet e pedagogjisë në procesin e edukimit të personave të rinj gjegjësisht të miturve dhe të rriturve në procesin e edukimit dhe riintegrimit

Penologjia dhe politika kriminale

Penologjia dhe politika kriminale – Penologjia në bazë të përvojës bën vërejtje,

drejtpërdrejtë apo tërthorazi politikës kriminale,

që ajo të bëjë ndërrimeve dhe inovacione duke aplikuar metoda më efikase kundër kriminalitetit

Paraqitja e denimeve me burgim,burgjet e para

Në greqinë dhe romën e vjetër kanë ekzistuar burgje të cilat janë vendosur në kështjella "Bastilles" ose bodrumet e kalave "Qubliettes"

Në romë ka qenë i njohur burgu i "Tullanium" ku mbaheshim të paraburgosurit deri në ekzekutimin e dënimit

Juristi romak Ulpian,

shprehet se "Burgjet duhet të përdoren vetëm për mbajtjen e të dënuarve e jo për ndëshkimin e tyre"

Denimet morale dhe c`njerezuese

Kishin per qellim degradimin,me shenjim ne fytyre me vule-nishan,marrjen e titujve etj

Qellimi i denimit,

denimet e masat per te mitur ,institucionet

Të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprës penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij dhe të përmbajë persona të tjerë nga kryerja e veprës penale

Sanksionet penale ndaj të miturve janë të rregulluar me Ligjin penal për të mitur të Kosovës dhe i parasheh këto: 1

Masat e diversitetit

Masat edukative

Dënimet

Dënimet plotësuese

Masat e trajnimit të detyrueshëm

Të miturit mbahen në institucione të veçanta për të mitur,

në Kosovë ekziston vetëm Qendra Korrektuese Lipjan,

aty ekzekutohen të gjitha denimet dhe masat e shqiptuara nga gjykatat kompetente

Hakmarrja te teoria apsolute si arsye e ndeshkimit

Sipas teorive absolute,

qëllim dhe arsyeja e ndëshkimit ndaj kryesve të sjelljeve kriminale është hakmarrja,

kthimi i së keqes që kanë bërë kryerësit e veprës penale me një të keqe të njëjtë ose më të madhe

Sipas teorise absolute mbi qëllimin e dënimit,

qëllimi i shqiptimit dhe ekzekutimit të dënimit është hakmarrja shikuar nga aspekti i atij që shqipton dhe ekzekuton si dhe nga aspekti i atij që dënohet dënimi ka për qëllim shpagimin

Raportet në mes të penologjisë dhe pedagogjisë

Pedagogjia merret me studimin e edukimit të të rinjve,

në këtë mënyrë penologjia shfrytëzon të arriturat e pedagogjisë lidhur me aplikimin e metodave,

mjeteve dhe instrumenteve të ndryshme të cilat përdoren në procesin e edukimit të rinjve,

respektivisht të miturve dhe të rriturve në procesin e edukimit dhe riintegrimit

Gjatë procesit të riedukimit të personave të dënuar,

në praktikën penitensiare përdoren shumë metoda dhe teknika të njohura të pedagogjisë bashkëkohore,

si: metoda e bashkëbisedimit,

Sistemet kryesore te ekzekutimit te denimit me burg (per te folur per se cilin sistem)

? Sistemet dhe metodat e ekzekutimit të dënimit me burgim në mënyrë kronologjike,

historike konsiderohen: Sistemi i burgut kolektiv,

Sistemi i qelisë,

Sistemi i heshtjes,

Sistemi i pikave,

Sistemi progresiv 32

Kush e ka shkru ,,Kontrata mbi shoqërinë''

Teorinë e kontratës shoqërore mbi bazën juridike të dënimit e përfaqëson autori Zh

Ruso 33

Kur ka fillluar sisitemi i Burgimit,

dhe ku jane paraqit burxhet e para

Si institucion i parë i kësaj natyre konsiderohet burgu Brindvell në Londër i cili u themelua në vitin 1553 nga ana e mbretit Eduardi VI

Rregullat Evropiane ,

kuptimi dhe kur e ku jane ratifikuar

? Këshilli Evropës ka aprovuar rekomandimin nr

R(87) 3 të Komitetit të Ministrave me 12 Shkurt 1987,

për të vendosur parimet e përbashkëta lidhur me politikën penale midis të shteteve anëtare të Këshillit të Evropes,

të cilat përmbajnë çështjet e pranimit të dënuarve,

KE rekomandon që të burgosurve t’u lejohet të marrin pjesë në edukim jashtë burgut

Si eshte quajtur libri i autorit gjerman

Autori gjerman Julius më 1828 boton librin me titull “Shkenca mbi burgjet”

Faktoret qe ndikuan ne paraqitjen ne burg

? Si faktorë themelorë që kanë kontribuar në paraqitjen e dënimit me burgim

mendimet dhe idetë humaniste e përparimtare të filozofëve dhe shkollave të ndryshme

Idetë dhe kontributi i Revolucionit francez dhe legjislacionit i tij penal dhe ndikimi i pranisë së lirive dhe të drejtave të qytetarëve

Shfrytëzimi i punës së personave të dënuar si fuqi e lirë punëtore

Sisitemet kryesore te ekzekutimeve

Sistemi i burgut kolektiv Sistemi i izolimit ose qelise 38

Sistemi i heshtjes ose i Obernit

? Sistemi i pikave Sistemi progresiv 39

Kush e ka shkru ,,Kontrata mbi shoqrin''

Teorinë e kontratës shoqërore mbi bazën juridike të dënimit e përfaqëson autori Zh

Ruso 40

Pikëpamjet e teorisë metafizike

Këto teori bazën juridike dhe shoqërore të së drejtës së ndëshkimit e shpjegon me interpretime dhe kuptime filozofike në mënyrë idealiste

Sipas kësaj teorie,

vepra penale prish rendin absolut,

prandaj edhe shtrohet kërkesa që ai rend të rivihet përsëri

dënimi këtu është i domosdoshëm,

ai është nevojë absolute për rivendosjen e rendit të 8

normave dhe rregullave të cilat janë çrregulluar me aktin e kryerjes së veprës penale

Në kuadër të këtyre teorive janë këto pikëpamje dhe mendime: Pikëpamja e drejtësisë hyjnore

Pikëpamja e drejtësisë morale

Pikëpamja e drejtësisë ligjore

Teoritë mbi bazën juridike dhe shoqërore te ndëshkimit

Kjo teori bazën juridike dhe shoqërore të së drejtës së shtetit që të shqiptojë dhe ekzekutojë dënime,

e kërkojnë dhe e gjen në legjislaturën pozitive të një vendi

Teoria idealiste- metafizike

Pikëpamje e drejtësisë hyjnore

Pikëpamje e drejtësisë morale Pikëpamja e drejtësisë ligjore

Teoritë e kontratës shoqërore Teoritë juridike Teoritë sociologjike

Teoritë mbi qëllimin e ndëshkimit

Çështja e qëllimit dhe arsyes së dënimit nuk është vetëm çështje juridike,

Këtë problematikë e kanë trajtuar dhe vështruar shumë mendimtar dhe filozofë që nga Platoni,

Arsitoeli,

Seneka,

Ciceroni,

Justiniani etj

Lidhur me qëllimin dhe arsyen e ndëshkimit janë disa mendime dhe teori: Mendimet absolute

Mendimet relative

Mendimet e përziera

Teoritë e preventives speciale dhe gjenerale

Sipas kësaj teorie qëllimi i ndëshkimit qëndron në ndikimin preventiv në kryerësin e veprës penale që ai mos të kryejë më tej vepra të rrezikshme penale

Lidhur me mënyrën dhe format e parandalimit dhe të ndikimit dallojmë disa teori të preventivës speciale: Teoria e frikësimit me anë të ekzekutimit të dënimit

Teoria e kujdestarisë

Teoria e përmirësimit

Teoria e ri integrimit

Ndarja e dënimeve të gjitha sipas kodit të ri penal matja e dënimit llojet dhe rrethanat lehtësuese e renduese

? Kodi penal i Kosovës numëron këto sanksione penale: Dënimet kryesore

Dënimet alternative

Dënimet plotësuese

Vërejtja e gjykatës

Në kuadër të masave të trajtimit të detyrueshëm ky kod numëron: 9

Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik për kryerësit të veprës penale me paaftësi mendore

Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik për kryerësit të veprës penale me aftësi të zvogëluar mendore

Trajtimi i detyrueshëm përmes rehabilitimit të kryerësit të veprës penale të varur nga droga dhe alkooli

Sanksionet penale ndaj të miturve janë të rregulluar me Ligjin penal për të mitur të Kosovës

Qëllimi i dënimit,

dënimet dhe masat për te mitur,

Sipas Kodit penal qëllimi i dënimit është të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprës penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij,

dhe të përmbajë personat tjera nga kryerja e veprës penale

Sanksionet penale për të mitur rregullohet me Ligjin penal për të mitur dhe i parasheh këto: Masat e diversitetit

Masat edukative

Dënimet

Dënimet plotësuese

Masat e trajnimit të detyrueshëm

Masat dhe dënimet e zbatueshme ndaj te miturve

? Te miturve mund tu shqiptohen këto masa: masa e diversiteti,

urdhër për pune ne dobi te përgjithshme dhe burgimi për te mitur

Kur gjykata ndaj te miturve shqipton ndonjë mase apo dënim se pari duhet te ketë parasysh interesin e te miturve dhe duhet te ketë kujdes për:

Llojin e veprës penale qe ka kryer i mituri

Moshën e te miturit

Nivelin e zhvillimit psikologjik

Karakterin dhe prirjet e tij

Motivet qe e kane shtyre ne kryerjen e veprës penale

Shkallen edukimit te tij

Mjedisin dhe rrethanat jetësore

Masat e shqiptuara me pare ndaj tij dhe rrethanat tjera qe mund te jene relevante për shqiptimin e masës edukative apo dënuese

Llojet e masave te diversiteti:

ndërmjetësimi ne mes te kryesit te mitur dhe palës se dëmtuar

Ndërmjetësimi ne mes te miturit dhe familjes se tij

Kompensimi i demit palës se dëmtuar

Vijimi i rregullt i shkollimit nga i mituri

Pranimi i punësimi apo aftësimit ne një profesion adekuat me aftësitë dhe shkathtësitë e tij

Kryerja e punës pa pagese ne dobi te përgjithshme ne pajtim me aftësitë e kryesit te mitur për kryerjen e punës se tille

Edukimi me rregullat e trafikut dhe

Këshillimi psikologjik

Llojet e masave edukative:

Masa disiplinore

Masa te mbikëqyrjes se shtuar dhe

Masa institucionale

Individualizmi sipas shkollës pozitiviste italiane

Konceptet e para pozitive paraqiten nga Qesaro Lombrozo e me vone edhe nga Enriko Feri dhe Rafaello Garafallon

Pozitivistet italian ne hulumtimin e krimit e veçmas nga masat për pengimin e tij nisen nga disa parime tjera: siç është: qe njeriu nuk kryen krime nga dëshira e lire,

mirëpo kjo rrjedh nga një varg shkaqesh te natyrës subjektive,

Shkolla pozitiviste italiane kërkon te braktiset pikëpamja deri atëherë dominuese se krimi dhe dënimi janë konstruksione juridike dhe instrumente te represionit penal

Sistemi i klasifikimit ose i Gjenevës

Quhet sistemi i Gjenevës për arsye se për here te pare u aplikua ne Gjeneve te Zvicrës,

ndërsa cilësohet i klasifikimit,

ngase këtu u vërejt një përpjekje me serioze dhe me e organizuar për ndarjen dhe klasifikimin e personave te dënuar ne grupe,

me qellim te riedukimit dhe përmirësimit me te suksesshëm

Edhe këtu te dënuarit kalojnë neper tri faza: te qelisë,

e burgut te përbashkët dhe fazën e daljes para kohe ne liri

Sistemi i izolimit të qelisë

Ky sistem quhet ndryshe sistemi pensilvanik apo filadelfik,

për arsye se sistemi i izolimit apo i qelisë,

për here te pare është paraqitur ne qytetin Filadelfia te shtetit te Pensilvanisë ne SHBA ne vitin 1790

Ne literaturën juridike mendohet se vetëm me sistemin e izolimit fillon ekzekutimi i vërtetë i dënimeve me burgim dhe është sistemi i pare i qe është rregulluar ne mënyrë normative juridike