PDF e drejta administrative,procedurat administrative, -Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Under Construction | Best Seller - Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Under Construction | Best Seller

PDF procedura administrative & testet juristat juristat files wordpress procedura administrative pdf PDF e drejta administrative juristat juristat files wordpress 2012 e drejta administrative pdf PDF Komentar shtepi 3 prill

Related PDF

procedura administrative & testet - juristat

[PDF] procedura administrative & testet juristat juristat files wordpress procedura administrative pdf
PDF

e drejta administrative - juristat

[PDF] e drejta administrative juristat juristat files wordpress 2012 e drejta administrative pdf
PDF

Komentar shtepi 3 prillindd - sigma - oecd

[PDF] Komentar shtepi 3 prill indd sigma oecd sigmaweb Komentar 20i 20kodit 20te 20procedurave 20administrative 20te
PDF

Procedura Civile Pyetje Pergjigje - DerailleurHangercom

[PDF] Procedura Civile Pyetje Pergjigje DerailleurHanger testing derailleurhanger procedura civile pyetje pergjigje pdf
PDF

LIGJI MBI PROCEDURËN E PËRGJITHSHME ADMINISTRATIVE

[PDF] LIGJI MBI PROCEDURËN E PËRGJITHSHME ADMINISTRATIVE kt gov rs ALB Zakon o opstem upravnom postupku pdf
PDF

Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Best In Bury Butchers

[PDF] Procedura Penale Pyetje Pergjigje Best In Bury Butchers api bestinbury co uk procedura penale pyetje pergjigje pdf
PDF

Doracak per zbatimin e procedures se pergjithshme administrative

[PDF] Doracak per zbatimin e procedures se pergjithshme administrative zels mk 15Doracak 20per 20zbatimin 20e 20procedures 20se 20per
PDF

Untitled

[PDF] Untitled cup mk publications Info brosura Alb f pdf
PDF

Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Under Construction | Best Seller

[PDF] Procedura Penale Pyetje Pergjigje Under Construction | Best Seller gazpromneft vokrugsveta ru procedura penale pyetje pergjigje pdf
PDF

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe Në fund të çdo dite pune pyetjet e hartuara, të rishikuara dhe të përkthyera janë vendosur në USB dhe janë fshirë nga të gjithë kompjuterët Në përfundim të hartimit të provimit të gjitha materialet që gjendeshin në kompjuterë janë vendosur

Pyetjet e Drejta Trashegimore

Buletini - adrks-govnet

aab edu uploads docs librat E DREJTA PENALE PYETJET E PËRGJITHSHME TË SË DREJTES PENALE I NOCIONET THEMELORE TË SË DREJTES PENALE 1 Nocioni i së drejtës penale E drejta penale mund të thuhet dhe të shqyrtohet në kuptim të dyfishtë – si degë e së drejtës

webapps1 philasd downloads tdm FAQ Post PYETJET MË TË SHPESHTA Përgjigje për Pyetjet dhe Mbështetja e Ofruar për Personelin e Shkollës Informacioni më poshtë ka vlerë informative dhe nuk shërben si këshillë ligjore Secili rast është i ndryshëm dhe këshilla ndryshon sipas situatës 1 Ҫfarë është

Pyetjet Ne Kriminalistik 1

Taktika Kriminalistike Pyetje Pergjigje - hytteirendalenno

PDF PYETJET NE KRIMINALISTIK HAKI DEMOLLI 1 Sa lloj te Weeblyjuridikulibra weebly uploads 1 0 0 skripta haki demolli pdf PDF Taktika Kriminalistike Pyetje noxad dynu noxad dynu taktika kriminalistike pyetje pdf PDF Taktika Kriminalistike Pyetje

Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese

Procesverbal Pyetjet / Komentet e Pjesëmarrësve - Kushtetuta e

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF E Drejta Kushtetuese Pyetje Pergjigje Esy esjrucm esy es a8918c3 e drejta kushtetuese pyetje pergjigje

Pygmalion as a Problem Play

Pygmalion‖ Ibsen's ―A Doll's House

PDF INTRODUCTION14 139 186 108 jspui bitstream 123456789 2 Chapter 1 PDF pdf PDF Chapter IV Professional Evil, Pygmalion and The Shodhgangashodhganga inflibnet ac in bitstream 10603 10 chapter 4 pdf PDF Pygmalion Study Guide April

  1. pygmalion pdf
  2. pygmalion summary
  3. social issues in pygmalion
  4. critics views on pygmalion
  5. pygmalion analysis
  6. gender roles in pygmalion
  7. pygmalion critical analysis pdf
  8. pygmalion a romance in five acts pdf

Pygmalion BY Bernard Shaw

“Why can’t women talk like a man?”: an investigation of

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion by George Bernard Shaw, the Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton, PA 18202 1291 is a Portable Document File produced as part of an ongoing student publication project to bring classical works of literature,

PYGMALION by George Bernard Shaw

The Central Theme of Education in Shaw’s Pygmalion

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion by George Bernard Shaw, the Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton, PA 18202 1291 is a Portable Document File produced as part of an ongoing student publication project to bring classical works of literature,

Pygmalion_eNotes

Pygmalion (Classic Drama) By Bernard Shaw

gamediators pygmalion study guides questions pdf ageasoft pygmalion special student teacher and gamediators pygmalion act 2 questions and aroundmyhouseconsignment pygmalion special wordpressvideozone pygmalion study guide answers pdf cressonafire

Home back Next

Description

Eset ( afati I nentorit) 1

Kur ekziston personi I interesuar ne konfliktin administrative-në konfliktin adm personi positën e pales e ka edhe personi I tretë,

të cilit anulimi I aktit administartiv të kontestuar do ti sjellte dëm

Personi I tretë,

të cilit me anulimin e aktit adm do t’I shkaktohej ndonjë dëm,

quhet person I intresuar në konfliktin administrative

Personi I interesuar ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet e pales në procedyrën administrative

Personi I interesuar ka interes të kundërt me paditësin në konfl

Nga se paditësi ka interes që akti adm I kontestuar të anulohet si i paligjshëm,

kurse personi I interesuar ka interes që I njejti të mbetet në fuqi

Kush e ben ekzekutimin e aktit administrativ –vendimi mund të ekzekutohet: në rrugë administrative dhe në rrugë gjyqësore

Ekzekutimi administrative është procedure e ekzekutimit të aktit adm në udhë administrative

Ekzekutimin adm e zbaton organi administrative I cili mbi çështjen administrative ka vendosur në shkallë të pare,

nëse me dispozita të veçanta nuk është caktuar ndonjë organ tjetër për ekzekutimin e aktit administrativ

Ekzekutimi gjyqësor e zbaton gjykata kompetente komunale,

sipas vendbanimit (vendqendrimit) të të ekzekutuarit (personit që është I detyruar ta përmbush detyrimin,

sipas dispozitave të veçanta që vlejnë për

Kjo zbatohet për ti realizuar kërkesat në para,

mbi të cilat është vendosur me vendimin e nxjerrë në proc adm që zbatohet nga gjykata kompetente 3

kur Gjykata vendos me aktvendim e kur me aktgjukimGjykata vendos mbi konfliktin administrative Brenda kufijve të kërkespadisë,

gjykata meritorisht shqyrton çështjen e ligjshmërisë së aktit adminitrativ

Me aktgjykim gjykata mund t’a miratoj padin apo ta refuzoj padinë

1Gjykata miraton padin,

dhe në kët rast e anulon aktin administartiv,

po që se konstaton se ai akt është I paligjshëm,

Gjykata refuzon padinë si të pabazuar po që se konstaton se akti adm është i ligjshëm

Me katvendim:1

Me rastin e heqjes dorë nga padia-atëherë gjykata me vendim e pezullon proc administartaive gjyqësore

kur organi I paditur nxjerrë akt tjetër administrative me të cilin ndryshohet ose anulohet akti adm I cili kontestohet me padi,

po që se paditësi deklaron se me aktin administrative të nxjerrë më pas është I kënaqur ose në afatin prej 15 ditësh nuk jep kurfarë deklarate,

atë\herë gjykata nxjerr vendim mbi pezullimin e procedures administrative

Ndryshimi I vendimit ne dem te pales 5

Përjashtimi nga efekti suspenziv i ankeses Me opsione 6

Kur e jep desmitari betimin (para apo pas dshmimit) 7

Kush betohet ne p

Eksperti Deshmirati Eksperti dhe deshmitari 8

Aftesia e pales a eshte zotesi procedurale ( po apo jo)-JO 9

Vendimi perfundimtar eshte : Vendimi I cli nuk mundet te goditet me mjete te jashtzakonshme juridike Vendimi kunder te cili mund te paraqite ankese Vendimi kunder te cilit mundet te hapet konflik administrative 10

A mundet prokurori publik me kerku kthimin ne gjendjen e meparshme-JO 1

Procedura administrative subjektive

kur shtyhet ekzekutimi administrative- shtyhet nëqoftëse vërtetohet se lidhur me ekzekutimin e detyrimit lejohet pritja (fillimi),

vendimit të përkohshëm që ekzekutohet,

është nxjerrë vendimi për çështjen kryesore që dallohet nga vendimi I prëkohshëm

Me shtyerjen e ekzekutimit vendos organi që e ka nxjerrë përfundimin për lejimin e ekzekutimit

kush e bene ekzekutimin gjyqsor te ak

a betohet vetem deshmitari a edhe eksperti

procedura administrative objektive

kush e bene ekzekutimin e adktit administrativ

a duhet organi me nxerr urdher per gjurmimin ne vendin e ngjarjes- JO po nëqoftëse zotëruesi ose poseduesi nuk lejon të bëhet këqyrja në vend

Konflikti administrativ objektiv subjektiv 1

Prishja e vendimi 2

Substitucioni i kompetences ( organi i shkalles

se larte merr ne vendosje qeshtjen nga organi i shkalles se ulet) 3

Përjashtimi nga efekti suspenziv i ankeses 4

Aftesia e pales a eshte zotesi procedurale,

Gjykata nxjerr

Prishja e vendimi,

Substitucioni i kompetences ( organi i shkalles se larte merr ne vendosje qeshtjen nga organi i shkalles se ulet) 3

Përjashtimi nga efekti suspenziv i ankeses 4

Aftesia e pales a eshte e barabart me zotsin e veprimit,

Gjykata nxjerr

shpallja e vendimit nul abehet ne afat objektiv dhe subjektiv po ose jo 7

ndryshimi i vendimit ne dem te pales ankuese 8

ekzekutimin administrativ kush e ben 9

prokurori publik me kerku kthim ne gjendjen e meparshme po ose jo 10

te vendimi i formes se prer a lejohet ankesa dhe konflikti administartiv po ose jo

?eshte ai konflikt qëlimi i së cilës është mbrojtja dhe realizimi i ligjshmërisë në përgjith\si e jo mbrojtja dhe realizimi i ndonjë të drejte subjektive të individit ose të personit juridik të caktuar

E fillon prokurori publik kundër aktit administrativ me të cilin është shkelur ligji në dobi të individit ose personit juridik të caktuar

që në organin e shkallës më të ulët bartë kryrjen e vetëm të disa veprimeve

ndërkaq vendosja e vetë çështjes mbetet në kompetenc të organit i cili zhvillon pro adm

Konflikti administrativ subjektivështë ai konflikt qëllimi i të cilit është mbrojtja dhe realizimi i të drejtave subjektive dhe interesave juridike të individit ose personit juridik të caktuar

Konflikti adm subjektiv është ai konflikt në të cilin si paditës paraqitet individi,

grupi i personave me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave juridike të tyre,

kur konsiderojn se me aktin adm ose me heshtjen adm ato u janë shkelur

Kriter i dytë për ndarjen në konfl adm në subjektive dhe objektive merret lloji i aktit që mund të jetë

:Konfl adm subjektiv është konflikt që zhvillohet kundër aktit administrativ (aktit konkret autoritativ) Ndërsa objektiv është ai konflikt që mund të fillohet kundër aktit të përgjithshëm të administratës

? (kjo pjesë nuk është e obliguar te mesohet) 2

Konflikti administrativ formalKonflikti adm mund të kontestohet për shkaqe juridike formale:Për shkak se akti administrativ është nxjerrë nga organi jokompetent,

për shkak se procedura që i ka parapri nxjerrjes së aktit adm nuk është vepruar sipas rregullave të procedurës,pçr shkak se gjendja faktike nuk është vërtetuar plotësisht dhe drejtë,

nga faktet e vërtetuara është nxjerrë përfundim i gabuar(jo i drejtë) i gjendjes faktike

mund të kundërshtohet për shkaqe materiale:për shkak se nuk është aplikuar fare ose nuk është aplikuar drejtë ligji,

dispozita e bazuar në ligj apo akti i përgjithshëm,

për shkak se aktin e ka nxjerrë organi për realizimin e qëllimit tjetër e jo për qëllimin që buron nga ligji

Ndrrimi i vendimit ne dem te pales ankuse,

A duhet te betohet deshmitari ne procedure administrative,

Eksperti dhe deshmitari a duhet te betohet ne procedure administrative-dëshmitari po,

A mundet prokurori publik me kerku kthimin ne gjendjen e mëparshme-jo 7

Kush e ben ekzekutimin e

Afati per marrjen e vendimit nul a eshte objektiv apo subjektiv,

Vendimi i formes se prere,

b) a lejohet konflikti administrativ,

varianti i trete nuk me kujtohet 10

Afatet instruktive-janë afate të cilat u janë destinuar organeve që zhvillojnë procedurën administrative

Këtyre afateve janë të detyruara tu përmbahen organet që zhvillojn proc administrative

Për shkak të lëshimit të afatit instruktiv personi zyrtar mund të thirret në përgjegjësi disiplinore

Aafati për nxjerrjen e vendimit është 1 muaj përkatësisht 2 muaj duke llogaritur nga dita e

pranimit të kërkesës së palës(varësisht në cilën procedurë nxirret vendimi) 11

Pezullimi i procedures administrative- Kur pala heq dorë nga kërkesa organi me përfundim e pezullon procedurën 12

Personat e interesuar,

Shtyerja e ekzekutimitekzekutimi administrativ do të shtyhet nëqoftëse vërtetohet se lidhur me ekzekutimin e detyrimit lejohet pritja,

ose ne vend të vendimit të përkohshëm që ekzekutohet,

është nxjerrë vendim për çështjen kryesore që dallohet nga vendimi i përkohshëm

Për shtyerjen e ekzekutimit vendos organi që e ka nxjerrë përfundimin për lejim të ekzekutimit

1Pezullimi i ekzekutimitekzekutimi pezullohet kryesisht dhe veprimet e zbatuara do të anulohen nëse vërtetohet:1detyrimi është kryer 2

ekzekutimi nuk është i lejuar fare 3 nëse është zbatue kundër personit që nuk ka detyrim ose kërkuesi i ekzekutimit heqë dorë nga kërkesa e vet

Lidhja ne mes pales dhe çeshtjes paraqet : 15

Per vertetimin e provave a nxjeret urdher,

Substitucioni i kompetences ( organi i shkalles se larte merr ne vendosje qeshtjen nga organi i shkalles se ulet) 2

Përjashtimi nga efekti suspenziv i ankeses( kur eshte e caktuar shprehimisht me ligj,

ti shkaktohej dem i pa riparueshem,

nëse është fjala për marrjen e masave urgjente) 3

Aftesia e pales a eshte zotesi procedurale,

Gjykata nxjerr : vendim,

Afati subjektiv dhe objektiv per nulitetin e vendimit ( nuk ka fare afat) 6

Shpallja e vendimit nul bëhet në afatin objektiv dhe subjekti a ) Po b) jo 7

Ndryshimi i vendimit ne dëm të palës ankuese:Reformatio in peiusbëhet nëse ekzistojnë shkaqet:1

Për të cilat ai vendim mund të shpallet nul

Për të cilat vendimi mund të anulohet sipas të drejtës së mbikqyrjes

Për të cilat bëhet prishja e jashtëzakonshme e vendimit etj

Parimisht nuk lejohet ndryshimi i vendimit në dëm të palës ankuese,

Ndryshimi i vendimit në dobi të palës ankuese-Reformatio in melius-organi i shkallës së dytë mund ta ndryshoj vendimin e shkallës së parë në dobi të ankuesit kur konstaton se pala ka pasur të drejta më të mësdha se ato që i ka cekur në ankesë,

pori ka paraqitur në kuadroin e kërkesës në proc

me kusht që të mos shkelen të dr,

dhe interesat e personave tjerë

Përveç palës a lejohet që edhe prokurori publik të kërkoj kthimin në gjendjen e mëparshme

Prishja e jashtëzakonshme e

që përoret kundër vendimit të ekzekutueshëm,

me qëllim mënjanimi të rrezikut të të rëndë dhe të d

d në shëndetin dhe jetën e njeriiut,

nëse këto rreziqe nuk mund të mënjanohen me mjete tjera

Prishjen e jashtëzakonshme mund ta bëjë organi që e ka nxjerrë vendimin ,

por edhe organi i shkallës së dytë

ose organi i cili ushtron mbikqyrjen nëse nuk ka organ të shkallës së dytë

Prishja bëhet ex officio

Prishja e vendimit

nëse me të ështështë shkelur ligji material,

ose nuk është aplikuar në mënyrë të drejtë

Vendimin për prishjen e vendimit e organi

kompetent e nxjerrë sipas detyrës zyrtare apo me kërkesën e prokurorit publik

Afti për prishjen e vendimit është një vit nga dita kur vendimi është bërë përfundimtar në proceduren administrative

Kush e bën ekzekutimin e aktit administrativ-e bëjnë organet e administratës sipas dispozitave të LPA-së ,

organi i cili ka vendosur në shkallë të parë,

nëse me dispozitë nuk është caktuar ndryshe

Mund të zbatohen edhe në rrugë gjyqësore sipas dispozitave të ve♪5anta për ekzekutim gjyqësor-kryesisht për vendimet që kanë të bëjnë me detyrimet monetare 13

Përjashtimi nga efekti devolutiv i ankesës mjetet e rregullta juridike kanë efet suspensiv dhe devolutiv,

ekzektutimin e vendimit kundër të cilit janë paraqitur,

dhe mbi to vendos organi i shkallës më të lartë

Mirëpo edhe këtu ka përjahstime

Përjashtimi nga efekti devolutivi i ankesës bëhet në rastet : Kur ankesa hudhet poshtë për shkaqe formale,

kur organi i shkallës së parë vendimin e mëparshëm e zavendëson me vendim të ri,

nëse i miraton kërkesat e ankimit,

th qështja nuk kalon në organin e shkallës së dytë,

Kundërshtimi- në proc

admn nuk është paraparë si mjet i rregullt juridik,

por me ligje të veçanta në disa qështje administrative,

Nuk ka efekt devolutiv,

vendos organi të cilit i drejtohet kundërshtimi,

Kundër tij mund t'i paraqitet ankesë organit të shkallës së dytë

Lidhja në mes të çshtjes administrative dhe palës quhet

LEGJITIMACION 16

Konflikti administrativ hapet me a) Ankesë b) Kërkesë c) Padi 17

Kur përfundon konflikti administrativ me aktvendim- 1

Me rastin e heqjes dorë të paditësit nga padia dhe kur organi i paditur nxjerr akt të ri administrativ me të cilin ndryshohet ose anulohet akti i kontestuar me padi,

sipas rregullit duhet të përfundoj me aktgjykim

Kjo me ka ra 18

Përsëritja e procedurës administrative gjyqësore-është mjet i jashtëzakonshëm juridik në konfliktin administariv i cili mund të shfrytëzohet në këto raste: Kur pala mëson për fakte dhe prova të reja në bazë të të cilave konflikti do të zgjedhej në favor të palës,

nëse deri te nxjerrja e vendimit të gjylkatës ka ardhur si pasojë e veprës penale të gjyqëtarit ose punëtorit tjetër në gjukatë,

po që wse aktgjykimi apo vendimi është bazuar në aktgjykimin e dhënë në çështjen penale,

civile e ai aktgjykim më vonë është prishur me aktgjykim të formës së prerë,

po që se aktgjykimi gjyqësor bazohet në dokumentin e rremë,

expertizë të rreme,nëse personi i interesuar nuk ki është dhënë mundësi të marrë pjesë në proc ne konfl

Dhe po që se ekziston vendimi i mëparshëm gjyqësor i formës së prerë i nxjerrë në të njëjtin konflikt administrativ

Afati subjektiv është 30 ditë nga dita kur pala të ketë mësuar për shkakun e përsëritjes,

afati objektiv 5 vjet nga dita kur vendimi gjyqësor të ketë marrë formën e prerë,

Përsëritja

mbi të cilën vendos gjykata e cila ka nxjerrë aktgjykimin për të cilën kërkohet përsëritja

Maksima inkuizitore-sipas saj provat në proc admn i mbledh,

i siguron dhe i paraqet organi i cili zhvillon proceduren administrative,

ose ato mblidhen sipas kërkesës së tij

Ky parim mbizotëron në proc admn

Maksima ( parimi) i disponibilitetit

Edhe ky parim m undësohet në proc admn,

mirëpo barra e të provuarit në radhë të parë bie mbi organin që e zhvillon proc admn

A betohen dëshmitari dhe eksperti në proc admn

Dëshmitari po,

Përjashtimi i ekspertit bëhet me

Përfundim 23

Prezumimet ligjore ndahen në : të rrëzueshme dhe të pa rrëzueshme Prezumime ligjore të rrëzueshme janë ato të cilat mund të rrëxohen në procedurën e veçant provuese psh

lejohet të provohet atësia ee fëmijës së lindur në martesë se burri nuk është babai i fëmijës por një person tjetër

Prezumime ligjore të parrëzueshme:janë aqto prezsumime të cilat nuk munde të rrëzohen psh

Prindërit janë fajtor për dëmin e shkaktuar për fëmijët deri në moshën 7 vjeqare 24

Për përjashtimin e publikut gjatë seancës verbale nxirret

Përfundim i veçantë

Shikimi ne vendin e ngjarjesinspectio okularis-është mjet provues i cili konsiston në vrojtimin e d

d'shqisor të fakteve të rëndësishme nga ana e personit zyrtar që e zhvill

Deklarata e palës si mjet provues në proceduren administrative-është mjet provues subsisiar,

th përdoret për çështjet e një rëndësie më të vogël ,

ose fakti i caktuar nuk mund të provohet me mejete tjera provuese

Nuk mund të pritet objektivitet në çështjet vetanake,

por duhet paralajmëruar nga personi zyrtar për pasojat e ddeklaratës së rreme

Rekvizicioni i kompetences- Eshtë autorizim i organit më të lartë administrativ shtetëror,

organin e shkalles më të ulët,

të bartë kryerjen e vetëm të disa veprimeve procedurale,

ndërkaq vendosja e vet çështjes mbetet në tërësi në kompetencën e organit i cili zhvillon procedurën administrative,

psh degjimi i disa deshmitareve,

Përjashtimi nga efekti devolutivekziston si ne rastet 1

Kur ankesa hudhet poshtë për shkaqe formale-nga organi i shkallës së parë,

Kur organi i shkallës së parë vendimin e mëparshëm e zëvendëson me një vendim tjeter,

po qe se i miraton kërkesat e ankimit

Nëse pala nuk i përgjigjet thirrjes a duhet me nxjerrë: Vendim Urdhër Përfundim i veçantë Behrami:

Kur gjykata nxjerre aktvendim e kur aktgjykim- Gjykata vendos mbi konfliktin administrative Brenda kufijve të kërkespadisë,

gjykata meritorisht shqyrton çështjen e ligjshmërisë së aktit adminitrativ

Me aktgjykim gjykata mund t’a miratoj padin apo ta refuzoj padinë

1Gjykata miraton padin,

dhe në kët rast e anulon aktin administartiv,

po që se konstaton se ai akt është I paligjshëm,

Gjykata refuzon padinë si të pabazuar po që se konstaton se akti adm është i ligjshëm

Me katvendim:1

Me rastin e heqjes dorë nga padia-atëherë gjykata me vendim e pezullon proc administartaive gjyqësore

kur organi I paditur nxjerrë akt tjetër administrative me të cilin ndryshohet ose anulohet akti adm I cili kontestohet me padi,

po që se paditësi deklaron se me aktin

administrative të nxjerrë më pas është I kënaqur ose në afatin prej 15 ditësh nuk jep kurfarë deklarate,

atë\herë gjykata nxjerr vendim mbi pezullimin e procedures administrative

Procedura e ekzekutimit të vendimit në procedurën administrative-Kur ekzekutimin administrativ e zbaton organi që ka vendosur në shkallë të parë ai këtë e bën në bazë të vendimit të ekzekutueshëm dhe përfundimit mbi lejimin e ekzekutimit

Organi kompetent mund ti qaset ekzekutimit të aktit administrativ:Duhet të ekzistoj vendimi i ekzekutimeshëm,

organi kompetent për zbatimin e ekzekutimit duhet të nxjerrë përfundimin mbi lejimin e ekzekutimit

}shtë e domosdoshme që procedura e

ekzekutimit edhe formalisht të hapet me përfundim të veçantë

Kush e zbaton ekzekutimin e vendimit ne proce

Vendimi i formes se prere ne proc adm

Ndryshimi i vendimit ne dem te pales

? Reformatio in peius- bëhet nëse ekzistojnë shkaqet:1

P♪7r të cilat ai vendim mund të shpallet nul

Për të cilat vendimi mund të anulohet sipas të drejtës së mbikqyrjes

Për të cilat bëhet prishja e jashtëzakonshme e vendimit etj

Parimisht nuk lejohet ndryshimi i vendimit në dëm të palës ankuese,

Deshmitari a betohet para se te degjoj deshmine Po,

Perveq pales a e kërkon edhe prokurori publik kthimin ne gjendjen e mëparshme Po,

Në prec

organi a mund të nxjerre përfundim Po

A betohet experti

Konfli8kti administrativ subjektiv

? është ai konflikt qëllimi i të cilit është mbrojtja dhe realizimi i të drejtave subjektive dhe interesave juridike të individit ose personit juridik të caktuar

Konflikti adm subjektiv është ai konflikt në të cilin si paditës paraqitet individi,

grupi i personave me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave juridike të tyre,

kur konsiderojn se me aktin adm ose me heshtjen adm ato u janë shkelur

Ramadanit janar 1

kur vendoset me aktgjykim dhe me aktendim ne konfliktin e ligjit

me aktgjyikim ne konflikt te ligjit kur perfundon procedura ndersa me aktvendim kur pezullohet procedura dhe kur organi administshon administrativ i cili e ka nxjerr vendimin e goditur me koflikt administrativ e ndryshon para se me perfundu konflikti 2

kush vendos ne konfliktin administrative 3

perfundimi a perdoret ne konflikt administrativ dmth jo 4 vendimi i formes se prer nuk ndryshohet dhe afati i tij eshte nje vite ka qene me rrumbullaksu ka qene po edhe jo ti e bene jo 5 ankesa e palejushme organi a ka te drejt ta refuzon-e hedh poshtë me vendim 6 edhe te ankesa organi mundet me hedh ankesen edhe me refuzu Tina Adm

Kur hapet konflikti adminisrativKonflikti adm fillohet me padin të cilën e paraqet paditësi në gjykatën kompetente

hapjen dhe zhvillimin e konfl adm vlen maksima private(parimi I dispozicionit të pales) e jo maksima oficiele(zyrtare) dmth padin e paraqet paditësi

Pa padi nuk ka konflikt adm,

qdmth gjykata nuk mund ta filloj konfl adm pa padin e paditësit

Kush e bene ekzekutimin e vendimit,

Procedura e përgjithshme a eshte subsidiare e proc

Se veçant-po Rasimi 1

Shkaqet materiale te ankimit te aktit material

?Konflikti administrativ mund te zhvillohet vetëm kunder aktit administrativ,

administrativisht çështja e ligjshmërisë së aktit administrativ i cili kontestohet me padi

objekt i konfliktit administrativ akti adm individual përfundimtar në procedurën administrative(kunder te cilit nuk mund te perdoret mjeti i rregullt juridik-ankesa)dmth kunder aktit adm te organit të shkallës së dytë

Konfl adm mund të fillohet edhe kundër aktit adm të organit të shkallës së parë kundër të cilit ankesa nuk është e lejueshme

Afrimi-janar 1

Parimi i Plotefuqishmerisë evndimit te formës se prere-Nuk

mund të përorët ankesa as padi në konfliktin administrativ,

nuk mund të jetë objekt shqyrtimi në aspektin e ligjshmërisë

Paapelushmëria është institut procedural që nënkupton se për të njëjtën çështje administrative të cilën organi e ka vendosur përfundimisht nuk mund të zhvillohet procedurë e re(non bis in idem) 2

Gjykata Supreme,

Afatet instruktive

? janë afate të cilat u janë destinuar organeve që zhvillojnë procedurën administrative

Këtyre afateve janë të detyruara tu përmbahen organet që zhvillojn proc administrative

Për shkak të lëshimit të afatit instruktiv personi zyrtar mund të thirret në përgjegjësi disiplinore

Aafati për nxjerrjen e vendimit është 1 muaj përkatësisht 2 muaj duke

llogaritur nga dita e pranimit të kërkesës së palës(varësisht në cilën procedurë nxirret vendimi) 4

Gjykata Supreme kur i zgjedh çështjen administrative në tërësi,

Vendimet e adm

A ka të drejtë pala ta hap konfliktin administrativ

Kompetenca lëndore çka është

?eshte e drejtë dhe detyrë e një organi që të vendos në çështjet e veçanta administrative nga lëmi ose materia e caktuar administrative psh

Për dhënien e lejs së ndërtimit është kompetent organi për ndërtimtari dhe urbanizëm 8

Rreth passhenimit

? Eshte shenim i shkurtër zyrtar të cilin për veprimet dhe deklaratat më pak të rëndësihme të palës dhe personave të tretë në procedurë e përpilon dhe e venë në vetëç

shkresën (aktin) personi zyrtar që zhvillon procedurën

Passhenimin në vetë dokumentin e venë dhe e vërteton personi zyrtar që e ka përpiluar duke e datuar atë

Letërthirrja

Ato mund të zgjatenshtyhen po që se ekzistojn shkaqet e arsyeshme psh

Afati për evitimin e të metave procedurale B

zogiani kush i ekzekuton vendimet

konfl adm kush i nxjerre vendimetGjykata me rastin e hjekjes dorë të paditësit nga padia atëherë gjykata me vendim e pezullon proc adm gjyqësore

kur organi i paditur nxjerrë akt tjetër administrativ me të cilin ndryshohet ose anulohet akti adm i cili kontestohet me padi,

se paditësi deklaron se me aktin adm të nxjerrë më pas është i kënaqur ose në afatin e caktuar prej 15 ditësh nuk jep kuruarë deklarate,

atëherë gjykata nxjerr vendim mbi pezullimin e pro administrative

qka jane vendimet perfundimtare dhe formes prere 4

Parimet Pyetjet e mia kanë qene: 1

Ekzekutimi në rrugë gjyqësore 2

A ka efekt suspenziv padia

? Padia nuk ka efekt suspenziv 3

Ndryshimi i vendimit ne dobi të palës

? dhe të tjerat gjenden në mesin e pyetjeve me lartë