PDF -ekonomia - Pyetje - Politika Ekonomike
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

Pyetje - Politika Ekonomike

ekonomia

PDF Hulumtues i sistemeve ekonomike bashkëkohore ndi 1 3 1 20Hulumtues 20i 20sistemeve 20ekonomike 20bashkëkoho PDF INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika riinvestinstitute uploads shqip1476705266 pdf PDF

Related PDF

Hulumtues i sistemeve ekonomike bashkëkohore

[PDF] Hulumtues i sistemeve ekonomike bashkëkohore ndi 1 3 1 20Hulumtues 20i 20sistemeve 20ekonomike 20bashkëkoho
PDF

INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika

[PDF] INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika riinvestinstitute uploads shqip1476705266 pdf
PDF

Politika e zhvillimit rajonal

[PDF] Politika e zhvillimit rajonalkub pz weebly sllajdet politika e zhvillimit rajonal ib1 pdf
PDF

instituti i zhvillimit të arsimit programet e kurrikulës me - IZHA

[PDF] instituti i zhvillimit të arsimit programet e kurrikulës me IZHAizha edu al ekonomi avancimi 12 Ekonomi e Avancuar pdf
PDF

Llojet E Bankave - Esyes

[PDF] Llojet E Bankave Esy esjrdrn esy es e259f4c llojet e bankave pdf
PDF

ndikimi i politikave fiskale të qëndrueshme në ngritjen e mirëqenies

[PDF] ndikimi i politikave fiskale të qëndrueshme në ngritjen e mirëqenies dukagjinicollege eu empirikus1 207 224 xhenet syka pdf
PDF

ekonomia

të përpunuara janë deficitet buxhetore, ciklet ekonomike, politika monetare Për atë shkurtimisht do të përqendrohemi në këto tre pyetje themelore Në varësi
PDF

Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Under Construction | Best Seller

PDF procedura administrative & testet juristat juristat files wordpress procedura administrative pdf PDF e drejta administrative juristat juristat files wordpress 2012 e drejta administrative pdf PDF Komentar shtepi 3 prill

 1. e drejta administrative
 2. procedurat administrative
 3. heshtja administrative

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe Në fund të çdo dite pune pyetjet e hartuara, të rishikuara dhe të përkthyera janë vendosur në USB dhe janë fshirë nga të gjithë kompjuterët Në përfundim të hartimit të provimit të gjitha materialet që gjendeshin në kompjuterë janë vendosur

Pyetjet e Drejta Trashegimore

Buletini - adrks-govnet

aab edu uploads docs librat E DREJTA PENALE PYETJET E PËRGJITHSHME TË SË DREJTES PENALE I NOCIONET THEMELORE TË SË DREJTES PENALE 1 Nocioni i së drejtës penale E drejta penale mund të thuhet dhe të shqyrtohet në kuptim të dyfishtë – si degë e së drejtës

webapps1 philasd downloads tdm FAQ Post PYETJET MË TË SHPESHTA Përgjigje për Pyetjet dhe Mbështetja e Ofruar për Personelin e Shkollës Informacioni më poshtë ka vlerë informative dhe nuk shërben si këshillë ligjore Secili rast është i ndryshëm dhe këshilla ndryshon sipas situatës 1 Ҫfarë është

Pyetjet Ne Kriminalistik 1

Taktika Kriminalistike Pyetje Pergjigje - hytteirendalenno

PDF PYETJET NE KRIMINALISTIK HAKI DEMOLLI 1 Sa lloj te Weeblyjuridikulibra weebly uploads 1 0 0 skripta haki demolli pdf PDF Taktika Kriminalistike Pyetje noxad dynu noxad dynu taktika kriminalistike pyetje pdf PDF Taktika Kriminalistike Pyetje

Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese

Procesverbal Pyetjet / Komentet e Pjesëmarrësve - Kushtetuta e

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF E Drejta Kushtetuese Pyetje Pergjigje Esy esjrucm esy es a8918c3 e drejta kushtetuese pyetje pergjigje

Pygmalion as a Problem Play

Pygmalion‖ Ibsen's ―A Doll's House

PDF INTRODUCTION14 139 186 108 jspui bitstream 123456789 2 Chapter 1 PDF pdf PDF Chapter IV Professional Evil, Pygmalion and The Shodhgangashodhganga inflibnet ac in bitstream 10603 10 chapter 4 pdf PDF Pygmalion Study Guide April

 1. pygmalion pdf
 2. pygmalion summary
 3. social issues in pygmalion
 4. critics views on pygmalion
 5. pygmalion analysis
 6. gender roles in pygmalion
 7. pygmalion critical analysis pdf
 8. pygmalion a romance in five acts pdf

Pygmalion BY Bernard Shaw

“Why can’t women talk like a man?”: an investigation of

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion by George Bernard Shaw, the Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton, PA 18202 1291 is a Portable Document File produced as part of an ongoing student publication project to bring classical works of literature,

PYGMALION by George Bernard Shaw

The Central Theme of Education in Shaw’s Pygmalion

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion by George Bernard Shaw, the Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton, PA 18202 1291 is a Portable Document File produced as part of an ongoing student publication project to bring classical works of literature,

Home back Next

Description

Pyetje nga Politika Ekonomike 1

Cili eshte dallimi mes doktrines liberale dhe asaj kenjziane

? Dallimi ne mes te ketyre doktrinave eshte se ajo Liberale mbeshtetet ne nje sistem Ekonomik ku shteti nuk nderhyn dhe se Konkurrenca eshte Plotesisht e lire,

kurse ajo Kenjiane apo (intervencioniste)parasheh se nderhyrja e shtetit ne Ekonomi eshte e domosdoshme dhe se vetem me doren e shtetit mund te arijme sukses ne lufte kunder Krizes dhe recesionit

Cilat jane problemet qe sot me se shumti e mundojne shoqerine bashkohore

? Problemet me te medha qe e mundojne shoqerine bashkohore jane: Inflacioni,

Papunesia,

Shpenzimet per Armatim,

Deficiti Buxhetor,

Varferia dhe Pabarazia,

Ndotja e Rrethit-Ambientit,

Rregullativa Shteterore e Biznesit

Cilat janë komponentet e ekonomise se aplikushme

? Bartesit e ekonomise se aplikueshme Qellimet e ekonomise se aplikueshme Instrumentet e ekonomise se aplikueshme Rrethi – Ambienti i ekonomise se aplikueshme 4

Si ndahet begatia e prodhuar

? Fonde Kryesore Fonde Xhiruese 5

? Doganat paraqesin nje lloj tatimi qe I paguhet shtetit ,

me te cilin ngarkohet malli me prejardhje te vendit apo te jashtem I cili kalon kufirin shtetror,

pa marre parasysh se a behet fjale per mall te Importuar,

Definicioni I qellimeve ne ekonomine e aplikushme

? Me qellimet ne Ekonomine e Aplikueshme nenkuptojme nje gjendje te ardhshme e cila deshirohet te arrihet,

e cila ndryshon nga e tanishmja,

dhe e cila nuk realizohet (sendertohet) vetvetiu nga proceset e ndryshme qe ngjajne,

por arrihen me akcion te dobishem dhe te perbashket te te gjithe subjekteve Vendimmarrese

Pyetje nga Politika Ekonomike

Cilat janë organet shtetrore si bartse te ekonomisë se aplikushme

? Kuvendi Organi me I larte ligjvenes Qeveria organi ekzekutiv I kuvendit dhe Ministrite dhe organet tjera administrative ne kuader te Qeverise 8

Karakteristikat e doktrines liberale janë

? Mosnderhyrja e Shtetit ne Ekonomi Shteti sa me largeduart nga Ekonomia Veprimi I Konkurrences se lire ne Ekonomi Ekonomija Liberale ne Ekonomine e Lire,

Cilat janë masat per stabilizimin e tregut

b)Masat Ekonomike c)Masat me karakter afatshkurter,

Nga cilet faktor varet struktura e tregut

a)Vellimi dhe Struktura e prodhimit te ekonomise b)Lartesia e te ardhurave kombetare dhe shperndarja e tyre c)Pajisja teknike e tregut d)Faktori subjektiv e)Komunikacioni 11

Koncepti i shtetit dhe mirqenies-sociale

Shteti I Mireqenies Sociale,

mund te percaktohet shteti qe kujdeset te siguroje nje jetese te pershtatshme normale per shtetasit,

me synimin e arritjes te mireqenies se pergjithshme te tyre

Cili eshte qellimi I doganave mbrojtese

Qellimi i Doganave mbrojtese apo Ekonomike eshte mbrojtja dhe nxitimi i zhvillimit te ekonomise Kombetare

Cilat janë format per te shprehur vleren e fondeve prodhuese

Vlera e Tanishme (reale) Vlera e re dhe 2

Pyetje nga Politika Ekonomike Vlera e Tregut

Cilat janë vetit e konvergjimit te kapitalizmit dhe socializmit bashkohorë

? a) nenvizohen “ngjashmerite e ngritura te dyja sistemeve respektivisht vijat e perbashketa

b) kapitalizmi pofiton gjithnje e me shume veti te socializmit,

ndersa socializmi po fiton gjithnje e me shume veti te kapitalizmit bashkekohor

Kuptimi-definicioni i shoqerive aksionare

Shoqerite Aksionare paraqesin formen organizative te ndermarjeve te medha qe formohen me bashkimin e shume kapitaleve ne nje te perbashket qe quhet Kapitali Aksionar 16

Cilat janë qellimet e ekonomisë se aplikushme

Shtimi- rritja ekonomike e prodhimit te te mirave materiale Riprodhimi i popullsise i perciellur me nivel te larte te punesimit Afarizem efikas ekonomik Nivel stabil te qmimeveLiria ekonomikeNdarja e drejte e te ardhurave – fitimit Siguria Ekonomiko-SocialeBilancin racional te tregetise nderkombetare dhe te pagesaveEkologjia – rrethi i shendosh i punes banimit dhe pergjithesisht rrethit jetesor

Gjate seleksionimit te instrumenteve duhet te pasur parasyshë

? Duhet pasur parasysh Dy anë:  

Politiko-Sociale Teknike

Marre Globalisht egzistojne 2 koncepte kryesore te Privatizimit

• 1) Modeli i privatizimit te shpejte nepermjet konceptit te “Shok Terapise” i njohur me emrin modeli“Big-Bang” 2)Model ii privatizimit gradual,

i njohur me emrin modeli “step by step” 45

Çka kuptojm me modelin e ekonomis se tregut

? • Ekonomia e tregut sipas karakterit eshte Liberal,

e ne pikpamje teknike mbeshtetet ne teorine eekuilibtit te pergjithshem

Ne modelin e

Pyetje nga Politika Ekonomike ekonomise se tregut,

ligjet ekonomike (oferta dhe kerkesa)veprojne ne menyre te lire

Ne sa nivele ndahet sistemi bankar

Bankat Qendrore apo Bankat Emetuese,

te gjitha llojet e Bankave dhe institucioneve tjera Financiare

Çfar funksionesh kryen banka qendrore e nje shteti

? • a)E drejta per te emetuar (shtypur) para ne trajta valute zyrtare shteterore ne monedha dhekartmonedha,

qe sherbejne si mjet zrtar i pageses

b)Siguron likuiditen e sistemit banker si ate kombetar ashte edhe ate nderkombetar,c)Mbikeqyr punen e bankave komerciale,d)Ben Licencimin e bankave Komerciale,e)Ruajtjen dhe dispoizitimin e metaleve fisnike,

dhe paraqet rolin e Arkes Shteterore

Cili eshet roli I bankave te nivelit te dyte dhe si themelohen

? • Roli i bankave te nivelit te dyte eshte te ndihmojne popullaten me ruajtjen e parave dhe me dhenien ekredive per popullaten e atij shteti ku veprojne dhe se ato formohen me lejen(licencimin) e bankesqendrore

Per te themeluar keto lloje te bankave,

themeluesi(apo themeluesit) duhet te sigurojne njeshume te kapitalit themeltar,

lartesine e se ciles e cakton banka qendrore

Detyrat e fondit Monetar nderkombtar

Cilat janë lajmet e mira premtuse dhe te kqija shqetsuse

? • Lajmet e mira (Premtuese) a) Shtimi i produktivitetit te punes,

b) Shtimi it e ardhurave reale (pagave) per banore,

c) Shtimi i punesimit d) Shtimi i exportit te produkteve industrial e) Permisimi i pozites se ekonomise kombetare ne tregetine boterore

Pyetje nga Politika Ekonomike • Lajme te keqija (Shqetesuese) a) Renia e te ardhurave-pageses,

b) Shtimi i ngarkeses krediture ne raport me te ardhuren,

c) Shtimi i punes jashte orarit,

d) Shtimi-rritja e papunesise,

ne vend te punesimit te plote,

e) Renia e standardit te popullsise,

Çka jan odat ekonomike dhe sa lloje te tyre egzistojnë

? • Odat Ekonomike jane institucione te karakterit publiko-juridik,

harmonizojne interest e veqanta teanetareve te saje me interest e shoqerise Dallojme Dy tipe Odash: a) Odat Ekonomike Evropiane – Kontinentale,

Çysh ndahet rethi i ekonomis se aplikushme

? • a) Hapsiren – rrethin fiik b) Rrethin ekonomiko shoqeror

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Si behet zgjedhja,seleksionimi dhe perdorimi i instrumenteve

? • Zgjedhjen e instrumenteve gjegjesisht seleksionimin e tyre e bejne subjektet e politikes Seleksionimi behet nga dy ane: Anen Politiko – Sociale dhe anen Teknike,Perdorimi simbas dijenis se a)qfare eshte intensiteti i instrumenteve,

b)kur duhet perdoren-aplikoheninstrumentet,

c)sit e kuptohet komplimentariteti i tyre

Ndarja e ekonomis kombtare sipas parimit teknologjik

b) Bujqesia dhe peshkimi,c) Pylltaria,d) Ekonomia e Ujravee) Ndertimtaria,f) Komunikacioni dhe lidhjet,g) Tregtia,h) Hoteleria dhe turizmi,i) Zejtaria

Cilat janë perparsit e modelit te privatizimi“step by step“

ne rend te pare ve efikasitetin ekonomik dhe aftesimin e ekonomise kombetare,

Se dyti,

niset nga fakti se nderimet e institucioneve te tregut dhe futja e sistemit te ri te vlerave nuk mund te behet Brenda nates,Se treti,

nuk e mohon ekzistimin e prones publike apo shteterore te ndermarjet e medha dhe ato merendesi Vitale

Per te pasur sukses procesi I privatizimit duhet te ngerthej ne vete

Çka paraqet kursi devizorë dhë si ndahet

? • Kurset deviore mund te jene: a)Fikse dhe Individuale,

Cilet janë treguesit te cilet merren me percaktimin e nivelit jetsorë

? • a)Treguesit e Pergjithshem,

b)Treguesit Diferencial,c)Treguesit e Punes,d)Treguesit Politiko-Shoqeror

Çka janë bursat dhe si ndahen

Pyetje nga Politika Ekonomike Bursat jane tregje te perhershme ne te cilat veprojne regulla dhe uzansa te veqanta,

Bursat ndahen ne: a) Valuto-Devizore b) Bursat efektive c) Bursat e mallrave-produkteve d) Bursat e sherbimeve 60

Cilat janë ndermarrjet e vogla sipas unionit europian

? • Ato ndermarje te cilat kane te punesuar deri 50 punetor te perhershem apo te perkohshem,

qarkullimivjetor ne te cilat nuk kalon 7 milion euro,

apobilanci vjetor i gjendjes se tyre nuk kalon vleren prej 5milion euro

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike

Pyetje nga Politika Ekonomike 7 61

Cilat janë format e ndermarrjeve ne rethanat bashkohore

?a) ndermarrjet e pavarura individuale,

b) shoqeria me pergjegjesi te kufiuara,

c) shoqeria me pergjegjesi te pakufizuara,

Cili eshet roli I organizates nderkombtare te punës

? • Roli i Organizates eshte qe me marreveshje nderkombetare te siguroje kushte me te mira te punes dhepoites me te mire te punetoreve

Cili ka qen qellimi I organizatës per zhvillim ekonomik dhe bashkpunimë

? • Qellimi i kesaj organiate ka qene qe te perpjeket per nje integrim ekonomik ndermjet 24 shteteveanetare te saj

Ndarja e ekonomis kombtare sipas parimit instutucional

? • Ndahet ne:a) Ndermarrje,b) Ekonomi shtepiake,c) Institucionet e administrates se pergjithshme,d) Ekonomi fshatare,e) Objektet e tjera

Qfar organizate eshet OPEC-u

? • Organizata e vendeve Arabe prodhuese te naftes

Arabia Saudite,Xhamairia Arabe e Libise dhe Kuvajti)