PDF kushtetuta e shqiperise 2018,kushtetuta -E drejta për “Gjykim të D ejta për “Gjykim të Drejtë” ejtë” - Levizja FOL - Pyetje nga e Drejta kushtetuese
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Pyetje nga e Drejta kushtetuese

E drejta për “Gjykim të D ejta për “Gjykim të Drejtë” ejtë” - Levizja FOL

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i eudo citizenship eu docs kushtetuta me interpretime

Related PDF

Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e - Juristi

[PDF] Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf
PDF

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i

[PDF] KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i eudo citizenship eu docs kushtetuta me interpretime te gjk pdf
PDF

1 PROVIMI I PRANIMIT TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRATE

[PDF] 1 PROVIMI I PRANIMIT TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRATE magjistratura edu al media users 4 Teze 2006 2007 pdf
PDF

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës Rruga Perandori

[PDF] Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës Rruga Perandori pallaska associates Amicus Curiae Brief for Case KO 130 15 ALB pdf
PDF

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë - WIPO

[PDF] Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë WIPO wipo int edocs lexdocs laws sq al al057sq pdf
PDF

Livre/Book E DREJTA KUSHTETUESE PYETJE PERGJIGJE - holes

[PDF] Livre Book E DREJTA KUSHTETUESE PYETJE PERGJIGJE hol escalom hol es jh69u7h e drejta kushtetuese pyetje pergjigje pdf
PDF

Kushtetuta e Republikës së Kosovës - Zyra e Kryeministrit

[PDF] Kushtetuta e Republikës së Kosovës Zyra e Kryeministritkryeministri ks wp Kushtetuta e Republikes se Kosoves 2 pdf
PDF

E drejta për “Gjykim të D ejta për “Gjykim të Drejtë” ejtë” - Levizja FOL

E drejta për tu gjykuar nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj, përbën një ndër Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka përcaktuar në mënyrë eksplicite përparësi Të marrë ose të ketë marrë në pyetje dëshmitarët
PDF

Pyetje nga testet e fundit ne administrative

Testi I Arritshmeris 2010 Pyetjet - BOOK PDF - KENNST-DU

PDF testet gjuha VI indd Albas albas al testet pdf testet 20gjuha 206 pdf PDF teste matematika VI indd Albas albas al testet pdf teste 20matematika 20VI pdf PDF SAT Test Directions Translated into ALBANIAN for

 1. testet e gjuhes shqipe 6
 2. testet e gjuhes shqipe 8
 3. teste matematike klasa 6
 4. gjuha shqipe 7 pegi testet
 5. teste nga matematika klasa e 6
 6. test historia 6 albas
 7. gjuha shqipe 6 albas pdf
 8. teste matematike 8

Pyetje Nga Testi 1

Teste Nga Historia - jrlseesyes

nexhatqehaja files wordpress 2018 07 1 27 Të emërtohen detalet e punuara nga giza e temperuar 1 1 dhe 1 2 28 Cilat janë lëndët organike natyrore më të rëndësishme ? 29 Çka janë materialet polimere plastike? 30 Cilat janë vetitë e mira të

PDF Hulumtues i sistemeve ekonomike bashkëkohore ndi 1 3 1 20Hulumtues 20i 20sistemeve 20ekonomike 20bashkëkoho PDF INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika riinvestinstitute uploads shqip1476705266 pdf PDF

Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Under Construction | Best Seller

PDF procedura administrative & testet juristat juristat files wordpress procedura administrative pdf PDF e drejta administrative juristat juristat files wordpress 2012 e drejta administrative pdf PDF Komentar shtepi 3 prill

 1. e drejta administrative
 2. procedurat administrative
 3. heshtja administrative

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe Në fund të çdo dite pune pyetjet e hartuara, të rishikuara dhe të përkthyera janë vendosur në USB dhe janë fshirë nga të gjithë kompjuterët Në përfundim të hartimit të provimit të gjitha materialet që gjendeshin në kompjuterë janë vendosur

Pyetjet e Drejta Trashegimore

Buletini - adrks-govnet

aab edu uploads docs librat E DREJTA PENALE PYETJET E PËRGJITHSHME TË SË DREJTES PENALE I NOCIONET THEMELORE TË SË DREJTES PENALE 1 Nocioni i së drejtës penale E drejta penale mund të thuhet dhe të shqyrtohet në kuptim të dyfishtë – si degë e së drejtës

webapps1 philasd downloads tdm FAQ Post PYETJET MË TË SHPESHTA Përgjigje për Pyetjet dhe Mbështetja e Ofruar për Personelin e Shkollës Informacioni më poshtë ka vlerë informative dhe nuk shërben si këshillë ligjore Secili rast është i ndryshëm dhe këshilla ndryshon sipas situatës 1 Ҫfarë është

Pyetjet Ne Kriminalistik 1

Taktika Kriminalistike Pyetje Pergjigje - hytteirendalenno

PDF PYETJET NE KRIMINALISTIK HAKI DEMOLLI 1 Sa lloj te Weeblyjuridikulibra weebly uploads 1 0 0 skripta haki demolli pdf PDF Taktika Kriminalistike Pyetje noxad dynu noxad dynu taktika kriminalistike pyetje pdf PDF Taktika Kriminalistike Pyetje

Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese

Procesverbal Pyetjet / Komentet e Pjesëmarrësve - Kushtetuta e

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF E Drejta Kushtetuese Pyetje Pergjigje Esy esjrucm esy es a8918c3 e drejta kushtetuese pyetje pergjigje

Home back Next

Description

Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1

Çfar domethënije ka e drejta kushtetuese

? Termi e drejtë kushtetuese ka domethënie të dyfishtë

Përdoret për të shënuar një degë të veçantë të sistemit të së drejtës pozitive të një vendi,

sistem normash juridike që kanë vlerë kushtetuese,

si dhe për të shënuar disiplinën shkencore e cila merret me studimin e sendërtimit të normave,

përkatësisht të së drejtës kushtetuese pozitive në praktikë

Kur është paraqitur e drejta kushtetuese si deg e së drejtës

? E drejta kushtetuese paraqitet nga shekulli XVIII në Evropë dhe më pas edhe në Amerikë,

kur u paraqitën kushtetutat e para të shkruara

E drejta kushtetuese në esencë është paraqitur atëherë kur janë paraqitur edhe shtetet e para dhe është një ndër degët më të vjetra të së drejtës sepse ka të bëjë: me ato rregulla,

konvencione që ndikuan në paraqitjen e pushtetit politik dhe të organizatës politike

Çka nënkuptojm me drejtën kushtetuese si disiplin shkencore juridike

? E Drejta kushtetuese si disiplinë shkencore merret me studimin e së drejtës kushtetuese si degë e së drejtës,

interpretimin e normave të cilat rregullojnë materien kushtetuese,

me formulimin e instituteve juridike

Kur u paraqit e Drejta kushtetuese si disiplin shkencoro juridike

? E drejta Kushtetuese si shkencë paraqitet shumë më vonë,

krahas paraqitjes së kushtetutave të para të shkruara nga fundi i shek

18 dhe 19,

Francë,

SHBA etj

E drejta kushtetuese,

emërtohet në disa emërtime,

? Mvarësisht nga vendi në vend,

Kushtetuese si shkencë juridike dhe politiko juridike emërtohet ndryshendryshe

Në historikun dhe teorinë e së dr

Kushtetuese prej kohëve më të hershme kjo e drejtë është emërtuar sipas dy termeve: 1

E drejtë kushtetuese 2

E drejtë shtetërore,

në disa vende edhe si e drejtë publike

Emërtimi i së drejtës kushtetuese,

? E drejta kushtetuese e fitoi bazën e vet teorike nga filozofia juridiko-natyrore dhe nga pikëpamjet demokratike të lidhura me popullin dhe kombin e veçmas me individin

Emërtimi i së drejtës kushtetuese,

? Termi E drejtë shtetërore është sajuar nën ndikimim e teorisë së Hegelit në Gjermani

Përfaqësuesit e teorisë juridike gjermane që e përqafuan këtë teori ishin : L

Laband Jhe Georg Jellinek,

profesor të së drejtës shtetërore

Sipas kësaj teorie,

“esenca e rregullimit politik është pushteti dhe organizimi I tij

Dallimi mes të drejtës kushtetuese dhe drejtës shtetrore

? Dallimi mes të drejtës kushtetuese dhe drejtës shtetrore qëndron aty se në të drejtën shtetërore kushtetuta konsiderohej si akt i rëndomtë juridik e jo ligj themelor i shtetit

Ajo nuk e njihte të drejtën natyrore sikur tek e drejta kushtetuese,

dhe sovraniteti nuk i takonte popullit,

Në cilin fakultet u paraqit emërtimi e Drejta kushtetuese për herë të par si lëndë mësimore

? Për herë të parë emërtimi i kësaj disipline shkencore u paraqit në Fakultetin Juridik në Ferarë të Italisë në vitin 1797 " Dirito constituzionale " edhe ate,

nën ndikimin direkt të teorisë juridike frenge

Cili është kuptimi i së Drejtës

kushtetuese si shkencë dhe si deg e së drejtës positive të një vendi të caktuar

Kushtetuese si shkencë dhe si degë e drejtës pozitive,

ështe kuptim pozitivo-juridik,

materialist ose sociologjiko-politik dhe teorik apo shkencor

Çka nënkuptojmë me kuptimin pozitivo juridik

? Kuptimi më i përgjithshëm i së dr

Kushtetuese si shkencë dhe si degë e drejtës pozitive,

Sipas kësaj teorie E drejta kushtetuese nënkupton sistemin e rregullave (normave) juridike me karakter kushtetues të cilat rregullojnë marrëdhëniet shoqërore e politike të pushtetit shtetëror që janë të kodifikuara në një dokument të përbashkët që e quajmë KUSHTETUTË

Çka nënkuptojm me kuptimin materialist

? Sipas këtij kuptimi E drejta kushtetuese nënkupton të drejtat ekzistuese qe materializohen në jetën e një vendi,si dhe edrejta pozitive me të gjitha raportet realo-formale e normative,

pavarësisht se kto norma a janë ose jo të kodifikuara në një kushtetutë

Ky kuptim është karakteristik për Anglinë,

për teorecientët dhe shkencën juridike 13

Çk është randësia e se Drejtës kushtetuese

? Rëndësia e saj buron nga disa faktorë të ndryshëm që kësaj discipline i sigurojnë një vend qendror në sitemin juridik e kushtetues

• Kjo degë bënë mbrojtjen e vlerava më të rëndësishme të qyteterimit siç është : qeverisja e drejtësisë,

bashkëjetesa paqësore përmes lirive të njeriut dhe pushtetit,

rregullon marëdhënjet themelore politike,

si një lëmi parësore e marëdhënjeve shoqërore në përgjithësi etj

• E drejta kushtetuese paraqet degë themelore të së drejtës,

sepse normat kushtetuese i nxjerr organi më i lartë shtëtërorë (Kuvendi) e që kanë fuqinë më të lartë juridike,

si dhe është bazë për të drejtat tjera sepse

burim i saj themelor është kushtetuta

• E drejta kushtetuese si disiplinë shkencore ka rëndësi të veçantë politiko-juridike

Rëndësia e saj është e dyflshtë: teorike dhe pedagogjike,

si dhe ajo mësohet në shumë shkolla dhe universitete për arsimimin e kuadrove profesionale dhe speciale në lëminë e shkencave shoqërore

Cili është objekti i së Drejtës kushtetuese

? Si objekt i së drejtës kushtetuese mund të jenë normat pavarësisht se a janë të shkruar-kodifikuara,

Cilat janë metodat e së Drejtës Kushtetuese

kushtetuese janë të njohura disa metoda si: 1

Metoda normative ose dogmatike 2

Metoda politikologjike 3

Metoda aksiologjike 16

Çka nënkuptojmë më metodën dogmatike

? Metoda dogmatike është metodë themelore dhe më e vjetër e studimit të së drejtës kushtetuese si degë e së drejtës

Përmes saj pasqyrohet përmbajtja e normave dhe e rregullave juridike me të cilat rregullohen raportet politike dhe institucionet e saj në një vend

Çka nënkuptojm me metodën politikologjike

? Metoda politikologjike ka të bëj me analizën e funksionimit të institucioneve dhe proceseve politike

Përmes saj studiohet zbatimi konkret i normave dhe rregullave kushtetuese në praktikë

Çka nënkuptojm me metodën aksiologjike

? Metoda aksiologjike-Me ndihmën e kësaj metode zbulohet përmbajtja e vlerave juridike të sanksionuara me norma dhe rregulla kushtetuese si dhe sendërtimi i tyre në praktikë

Çka nënkuptojm me burimet formale

? Burimet formale të së drejtës kushtetuese janë aktet e përgjithshme juridike të formës së shkruar që janë në fuqi,

me të cilat rregullohet materia kushtetuese dhe nga të cilat burojnë aktet individuale,

Cilat janë burimet formale

? Burimet formale mund të jenë ekskluzive dhe të përziera

Çka nënkuptojm me burimet materiale

? Burimet materiale të së drejtës kushtetuese janë faktorë që ndikojnë dhe kushtëzojnë formimin e normave kushtetuese

Burimet materiale jane në lidhshmëri të ngushtë me ato formale

Cilat janë burimet materiale

? Burimet materiale mund të karakterizohen në dy mënyra: a)

Doket kushtetuese,

normat e përgjithshme ndërkombëtare,

praktika gjyqësore dhe faktet juridike

Teoria juridike,

programet e partive politike etj

Çka nënkuptoj me aneksin kushtetues

? Aneksi kushtetues është shtojcë e posaçme e kushtetutës,

i cili bashkë me tekstin normativ të kushtetutës paraqet një tërësi

Cka nënkuptojmë me amandamentin kushtetues

? Amandamenti kushtetues është akt i cili paraqitet në kushtct e ekzistimit të kushtetutës në një vend

Me të bëhet plotësimi i kushtetutës ekzistuese ose ndryshimi dhe zëvendësimi i normave të caktuara të saj

Cka paraqesin burimet formale ekskluzive dhe cka ato të përziera Burimet formale ekskluzive paraqesin aktet kur në tërësi rregullojnë materien kushtetuese ndërsa burimet formale të përziera paraqesin aktet të cilët përveç materies kushtetuese regullojnë edhe materie tjetër juridike 26

Cka paraqesin Konentat kushtetuese

? Konventat kushtetuese janë rregulla të pashkruara të parlamentit dhe qeverisë të një vendi që mbështeten dhe dalin nga pikëpamjet e përgjithshme dhe praktika shumëvjecare

Konventat kushtetuese janë veçori e Anglisë,

Numëro kuptimet e kushtetutës

? Në shkencën juridike janë të njohura disa kuptime të kushtetutës: a)

Formal c)

Politik e)

Teorik b)

Material d)

Filozofik dhe 28

Kushtetuta në kuptimin formal,

? Në kuptimin formal kushtetuta është akt juridik i shkruar dhe i kodifikuar,

me fuqi më të lartë juridike,

i miratuar nga organi më i lartë shtetëror sipas procedurës së veçantë,

e cila dallohet nga procedurat e tjera të nxjerrjes së ligjeve 29

Kushtetuta në kuptimi material,

? Në kuptimin material vjen në shprehje esenca shoqërore e kushtetutës

Në këtë kuptim kushtetuta paraqet tërësi normash juridike me të cilat rregullohen bazat e rendit shoqëror,

shtetëror e juridik të një vendi

Kushtetuta në kuptimi politik,

? Në kuptimin politik kushtetuta paraqet deklaracion të proklamuar solemnisht,

që përmban rregulla për kufizimin

dhe kontrollin e pushtetit politik

Përfaqësues i këtij drejtimi është amerikani Karl Levenshtajn

Kushtetuta në kuptimin filozofik,

? Në kuptimin filozofik kushtetuta është shprehje e vullnetit më të lartë me të cilat vendoset rendi brenda shtetit dhe kosmosit Përfaqësues është Aristoteli

Cilat janë llojet e kushtetutave

? Llojet e kushtetutave janë: a)

Kushtetuta të shkruara h)

Kushtetuta të miratuara nga kuvendi kushtetues b)

Kushtetuta jo të shkruara j)

Kushtetuta reale c)

Kushtetuta të kodifikuara k)

Kushtetuta fiktlve d)

Kushtetuta jo të kodifikuara l)

Kushtetuta realo-programatike e)

Kushtetuta të forta dhe ll)

Kushtetuta programatiko-deklarative dhe J)

Kushtetuta të buta(fleksibile,

elastike) m) kushtetuta normative,si dhe nominale dhe g)

Kushtetuta të dhuruara,

pakte kushtetuese semantike 33

Cila është kushtetuta e parë e shkruar

A-ve e miratuar në vitin 1787 cila filloi të zbatohet në vitin 1789 pas marrjes së detyrës së presidentit të parë G

paraqet kushtetutën e parë të shkruar në historinë bashkëkohore

Çka janë kushtetutat e forta

? Kushtetutat që i miraton dhe ndryshon organi i posaçëm apo ai i rregullt,

por i miraton sipas procedurës së posaçme dhe me shumicë votash e cila është më e madhe se ajo e nxjerrjes së ligjeve konsiderohen kushtetuta të forta

? Kushtetutat që miratohen nga organi i cili nxjer ligje të rëndomta,

ose sipas procedurës për nxjerjen e këtyre ligjeve konsiderohen kushtetuta të buta 36

? Kushtetuta reale konsiderohen ato kushtetuta që shprehin gjendjen ekzistuese reale në shoqëri

Çka janë kushtetutat fiktive

? Kushtetuta fiktive konsiderohen ato kushtetuta që nuk zbatohen në praktikë,

që e fshehin gjendjen ekzistuese dhe u shërbejnë partive në pushtet për ta maskuar pushtetin e tyre autokrat

Cilat jënë vetit e kushtetutës

? Së pari Kushtetuta është ligj themelor i një vendi

Me kushtetutë caktohet organi dhe procedura e nxjerjeve të ligjeve dhe përmban rreguila juridike të përgjithshme

Dispozitat e saj kanë fuqi më të lartë juridike në raport me dispozitat ligjore

Së dyti,

ku'shtetuta ka vetin e aktit më të lartë juridik,

ku nga kushtetuta buron dhe mbështetet i tërë rendi jurldik i një shteti

Së treti kushtetuta ka vetin e aktit ideo-politik

Së katërti paraqitet si akt programoro-deklarativ 39

regullon përmbajtja e kushtetutës

? Se çfarë përmbajtje do të ketë kushtetuta mvarret nga vullneti i kushtetutvënësit Ai ëhtë i lirë të caktoj përmbajtjen,

vëllimin dhe çështjet tjera që do t'i rregullojë me kushtetutë

Kushtetuta përmban liritë dhe të drejtat e njeriut dhe shtetasit,

të gjitha kushtetutat përmbajnë dispozita kushtuar pushtetit shtetëror

Prej çka përbëhet kushtetuta

? Shumica e kushtetutave përbëhen nga preambula dhe pjesa normative 41

Në sa forma miratohet kushtetuta

? Në praktikën kushtetuese janë të njohura tre forma të miratimit të kushtetutës për nga aspekti i sovranitetit popullor,

Miratimi i drejtëpërdrejtë nga populli përmes referendumit b)

Miratimi nga ana e organit (kuvendit) kushtetutvënës c)

Miratimi nga ana e organit të rëndomtë (legjislativ) përfaqësues

Cilat janë mënyrat për ndryshmin e kushtetutës

? Ekzistojnë tre mënyra sipas të cilave mund të ndryshohet kushtetuta,

Ndryshimi me anë të referendumit kushtetutvënës b)

Nga ana e kuvendit kushtetutvënës c)

Nga ana e organit të rregullt legjislativ 43

Nga e ka prejardhjen kushtetuta

? Elementet e para të kushtetutës në kuptimin formal paraqiten në Greqinë dhe Romën e Vjetër

Aristoteli në veprën e tij " Politika " i pari përdor termin "politeia "- kushtetuta 44

Cilat janë kushtetutat e para të shkruara

? Anglia është vendi i parë ku është paraqitur dokumenti i quajtur " Instrumenti Qeverisjes "- " The Instrument of Government " në vitin 1653,

i cilikonsiderohej si kushtetutë e parë e shkruar,

Kushtetuta e parë në Evropë paraqitet në Francë në vitin 1791,

ajo e dyta e pastaj edhe e dyta e njohur si Kushtetuta e Montanjarit në vitin 1793,

Kushtetuta e SH

A-ve e miratuar në vitin 17871 cila filloi të zbatohet në vitin 1789 45

Cilat ishin shkaqet e paraqitjes së kushtetutave të shkruara

? Disa mendojnë se në zbatimin e kushtetutave të shkruara në Amerikën Veriore kanë ndikuar mendimtarët e

sipas të cilëve normat duhet formuluar në dokument të shkruar-kushtetutë dhe ajo të trajtohet si Kontratë shoqërore për formimin e shtetit

Kur u paraqit kushtetutshmëria

? Kushtetutshmërm paraqitet nga fundi i shek

XVIII dhe gjutë shek

kur uparaqiten kushtetutat e para të shkruara

Çka nënkuptojm me kuptimin pozitivo juridik të kushtetutshmëris

? Sipas kuptimit pozitivisto-juridik me kustetutshmëri nënkuptojmë pajtueshmërinë me kushtetutë të të gjthë akteve më të ulta nga ajo më e lartë kushtetuta

Çka nënkuptojm me kuptimin politik të kushtetutshmëris

? Në kuptimin politik me kushtetutshmëri kuptojmë zbatimin e kufizimeve dhe të masave mbrojtëse në ushtrlmin e pushtetit politik

Çka nënkuptojm me kuptimin politiko-juridik të kushtetutshmëris

? Në kuptimin politiko-juridik,

me kushtetutshmëri nënkuptojmë ekzistimin e rregullave themelore kushtetuese-shoqërore në bazë të së cilave organizohet,

ushtrohet dhe kufizohet pushteti politik

Çka nënkuptojm me parimin e ligjshmëris

parimi i ligjshmërisë është parim politiko-juridik,ai formalisht nënkupton pajtueshmërinë e akteve materiale me të gjitha aktet juridike më të ulëta me ligjin

Çka nënkuptojm me sundimin e së drejtës

? Termi sundim i së drejtës përdoret në dy kuptime :

Në kuptimin e gjërë me Sundimin e së drejtës ose me iigjshmëri nënkuptojmë vënien e të gjitha organeve të pushtetit,

çdo individ nën kushtetutë dhe ligj

Nga cilat organe bëhet mbrojtja e kushtetutshmëris

? Në teorinë kushtetuese krahasuese na paraqiten tre sisteme të kontrollit: nga ana e organit legjislativ,

nga ana e organit t veçantë kushtetues ose polittk dhe nga ana e gjykatave

Pushteti kushtetutëdhënës dhe legjislativ,konsiston në

? Pushteti kushtetutdhënës dhe legjistlativ konsiston në 54

Pushteti ekzekutiv,

? • Të shpall gjendje lufte,

dhe të nënshkruaj traktatin e paqes • Të konvokoj dhe shpërbëjë parlamentin • Të emërtojë anëtarët e qeverisë

Pushteti gjyqësor,konsiston në

Cilat janë parimet kryesore të ushtrimit të pushtetit shtetëror

parimi i unitetit të pushtetit shtetërorë 2

parimi i ndarjes së pushtetit shtetërorë 57

Parimi i unitetit të pushtetit shtetëror,

? Uniteti i pushteti është formë e rregullimit të raporteve midis pushtetit legjislativ,

ekzekutivadministrativ dhe gjyqësor,

Që të tre pushtetet i ushtron një organ i vetëm

Secilin nga tre pushtetet e ushtrojnë organet e veçanta,

por organi përfaqësues e ka epërsinë mbi dy të tjerët

Parimi i ndarjes së pushtetit,

? Kjo teori së pari vjen në shprehje në Angli,

që ngushton pushtetin e pakufizuar të monarkut

Sipas parimit të ndarjes së pushtetit organet e asnjërit pushtet nuk mund të përzihen në veprimtarinë e organeve të tjerë të pushtetit ,

pushteti shtetëror bazohet në ndarjen si: legjislativ,

Cilat jan sistemet e ushtrimit të pushtetit shtetëror të bazuar në parimin e unitetit

Sistemi i Konventës 2

Sistemi i Kuvendit 60

Sitemet autokratike nënkuptojnë dhe trego format

? Sistemi autokratik është formë e organizimit dhe ushtrimit të pushtetit ku i tërë pushteti gjendet në duar të një individi i cili e ushtron atë në mënyrë të pakufizuar

Format e qeverisjes autokratike janë :Aristokracia,Oligarkia,Plutokracia,Tirania,Despotia,Diktatura etj

Sistemi i kuvendit nënkupton

? Sipas sistemit të kuvendit,

organi ligjdhënës-Kuvendi është organ më i lartë i pushtetit,

ai është bartës i të gjithë funksioneve të pushtetit i cili i zgjedh organet e tjera apo i emëron për një kohë të caktuar

Puna e organeve administrativo-ekzekutive dhe gjyqësore është e bazuar në aktet të cilat i nxjerr organi më i lartë

Sistemi i konventës nënkupton

Ky është sistem i organizimit horizontal të pushtetit ku pushteti legjisiativ dhe ekzekutiv është përqendruar në atë legjislativ (konventin ),

ndërsa ai gjyqësor është i ndarë

Ky sistem për herë të parë është paraqitur gjatë Revolucionit Francez (1789) gjatë kohës së Jakobinëve

Konventi ka zgjedhur Këshillin e Shpëtimit Publik,

i cili ka udhëhequr pushtetin ekzekutiv

Cilat jan sistemet e ushtrimit të pushtetit shtetëror të bazuara në parimin e ndarjes së pushtetit

? kemi tre sisteme të ndarjes së pushtetit:

Sistemi parlamentar,

? Sistemi parlamentar është sistem i ushtrimit të pushtetit mbështëtur në parimin e ndarjes së pushtetit,sistem i cili është karakteristik për nga raporti specifik midis parlamentit –pushtetit legjistlativ dhe të qeverisë –pushtetit egzekutiv

Parlamentarizmi për herë të parë u paraqit në Angli me qëllim që të kufizohet pushteti i monarkut dhe parlamenti shëndrrohet në faktor kryesor të pushtetit politik

Sistemi presidencial,

? Ky sistem është sistemi më konsekuent i mbëështetur në parimin e ndarjes së pushtetit ,

Sistemi presidencial është formë e rregullimit dhe organizimit të pushtetit në të cilën është zbatuar ndarja rigoroze pushtetit legjislativ dhe atij ekzekutiv

Së pari është zbatuar në SH

pushtet duhet t'i punojë ato punë që i takojnë,

dhe duhet të jetë sa më i pavarur nga dy pushtetet tjera

Sistemi i përzier (parlamentar-presidencial),

? Ky sistem paraqet nje sistem hibrid të organizimi dhe ndarjes së pushtetit shtetëror

Ky sistem shquhet për nga kombinimi i parimeve dhe rregullave të sistemit parlamentar dhe atij presidencial

Ky sistem njihet edhe si parlamentaro-presidencial ose anasjelltas

Zbatimi i saj është si rezultat për krijimin e qeverive stabile dhe eliminimin e kualicioneve të gjëra e cila ka shkaktuar kriza politike të shpeshta

Ky sistem më shumë zhvilohet si formë e presidencializmi të çrregullt se sa parlamentarizmit racional

Në raport me dy sistemet e mëparshme,

Për herë të parë u paraqit në Finlandë me Kushtetutën e vitit 1919,

Francë 1958,

Ku dhe kur lindi parlamenti

? Parlamentarizmi për herë të parë u paraqit në Angli për të kufizuar pushtetin e monarkut 68

Parlamenti paraqet

? Eshtë organ më i lartë përfaqësues në shtetin bashkëkohor,

i c'ili ushtron pushtetin legjislativ dhe në disa raste edhe atë ekzekutiv

Në vende të ndryshme,

Parlamenti paraqitet me paraqitjen e kushtetutave,

për arsye se kushtetuta shënon kalimin gradual të pushtetit nga aristokratët dhe autokracia në borgjezi nacionale

Fjala parlament vjen nga gjuha latine "parlare " që d

Cilat janë funksionet e parlamentit

? Funksioni kushtetutëvënës Fubksioni i rregullt legjislativ Funksioni normativ

Shefi I shtetit,

? Shefi i shtetit është institucion i cili perfaqeson shtetin brenda dhe jashtë

Cilët janë liritë dhe të drejtat personale

? a) E drejta në jetesë b) Liria e personalitetit të njeriut c) E drejta e jetës personale dhe private d) Liria e qarkullimit dhe e zgjedhjes së vendbanimit e) Pacenueshmëria e banesës f) Pacenueshmëria e fshehtësisë së letrave 72

Cilët janë liritë dhe të drejtat politike

? a) E drejta e zgjedhjes b) Liria e bashkimit c) Liria e të menduarit d) Lirla e ndërgjegjes (përcaktimit) të njeriut e) Liria e besimit f) Liria e shtypit 73

Cilët janë të drejtat socialo ekonomike

? a) E drejta e pronësisë b) Liria e punës c) E drejta për punë d) E drejta në orar të kufizuar të punës e) E drejta për shkollim

E drejta e shtetësisë

Ku qëndron dallimi në mes monarkis dhe republikës

? Dallimi në mes Monarkisë dhe Republikës qëndron aty se Kryetari i shtetit në republikë zgjidhet në zgjedhje të drejtpërdrejta dhe nga ana e parlamentit,

mandati i tij është i kufizuar ndërsa në Monarki Kryetari apo monarku zgjidhet në bazë të parimit të trashëgimisë me mandat të përjetshëm dhe nuk ka përgjegjësi politike ndaj organeeve shtetërore

Si zgjidhet Kryetari i Republikës në sistemin parlamentar dhe në sistemin presidencial

? Në sistemin parlamentar shefi I shtetit zgjidhet nga parlamenti dhe I përgjigjet atij ndërsa në sistemin presidencial zgjidhet në zgjedhje të drejtpërdrejta nga qytetarët

Trego disa funksione të përgjithshme të shefit të shtetit

? • Ai eshtë perfaqesues legjitim i shtetit me autorizime te gjera ekzekutive dhe politike • ai emëron dhe shkarkon perfaqesuesit diplomatik të shtetit të tij në botën e jashtme • pranon letrat akreditive dhe kredenciale te perfaqesuesve te huaj diplomatik

• jep mirenjohjet dhe dekoratat shtetërore,

• bënë faijen e kryesve te veprave penale,

• propozon mandatarin per formimin e qeverisë,

kandidatët per gjykates te gjykatave me te larta te shtetit,

të gjyqtareve dhe gjykatave kushtetuese si dhe funksionarët tjerë shtetëror • emeron dhe shkarkon gjyqtaret e gjykatave ushtarake • është komandant suprem i forcave të armatosura • ai është i autorizuar të shpall gjendjen e luftës apo te rrezikut të drejtperdrejt nga lufta

Qeveria,

është organ i pushtetit ekzekutiv

Mirepo,

per dallim nga institucioni i shefit të shtetit,

i cili ekziston në të gjitha shtetet,

pa marrë parasysh formën e qeverisjes shtetërore,

qeveria si organ i pushtetit ekzekutiv ekziston vetëm në shtetet parlamentare të cilat aplikojne sistemin bicefal të pushtetit ekzekutiv

Kush e shpërndan Parlamentin e Rep

? Kuvendi shpërndahet nëse për atë deklarohet shumica nga numri i përgjithshëm i deputetëve

Numro disa komisione të përhershme të Kuvendit të Kosovës

Kompetencat themelore të Kuvendit

? • nxjerr dhe ndryshon Kushtetutën

• nxjerr ligje dhe bën interpretimin autentik të ligjeve

• i cakton detyrimet publike

• nxjerr buxhetin republikan dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit

• nxjerr planin hapësinor të Republikës

• ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare

• vendos për luftën dhe paqen

• merr vendim për ndryshimin e kufijve të Republikës

• merr vendim për asocim dhe dalje nga bashkimi ose bashkësia me shtetet e tjera

• vendos për rezervat e Republikës

• zgjedh Qeverinë e Republikës së Maqedonisë

• zgjedh gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë

emërimin dhe shkarkimin edhe të bartësve të tjerë të funksioneve publike dhe funksioneve të tjera të caktuara me Kushtetutë dhe me ligj

• ushtron kontroll dhe mbikëqyrje politike mbi Qeverinë dhe mbi bartësit e tjerë të funksioneve publike të cilët përgjigjen para Kuvendit

• jep amnisti dhe • kryen punë të tjera të caktuara me Kushtetutë

Cila gjuhë është zyrtare në Republikën e Rep

Kush e zgjedh Kryetarin e Rep

së Kosovës dhe kush mund ta shkarkoja ate

Kompetencat e Kryetarit të Rep

? • cakton mandatarin për formimin e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë

• emëron dhe revokon me dekret ambasadorët dhe përfaqësuesit e Republikës së Maqedonisë në botën e jashtme

• pranon letrat kredenciale dhe revokuese të përfaqësuesve të huaj diplomatik

• propozon dy gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë

• propozon dy anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë

• emëron tre anëtarë të Këshillit për Siguri të Republikës së Maqedonisë

emëron dhe shkarkon edhe bartës të tjerë të funksioneve shtetërore dhe publike të caktuara me Kushtetutë dhe me ligj

• jep dekorata dhe mirënjohje në pajtim me ligjin

• bën faljen në pajtim me ligjin dhe • kryen detyra të tjera të caktuara me Kushtetutë

Pushtetin gjyqësorë në Kosovë e ushtrojnë këto gjykata,

? Gjykatën ushtetuese të Rep e Kosovës kush e zgjedh dhe sa antar i ka

? Trego disa funksione të Gjykatës Kushtetuese të Rep

Kompetencat e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Kosovës: 88

Cilat subjekte paraqesin propozimin për ndrishimin e Kushtetutës së R Maqedonisë

Propozim për t’i hyrë ndryshimit të Kushtetutës të Republikës së Maqedonisë mund të paraqesin Kryetari i Republikës,

Qeveria,

Vendimin për ndryshimin e dispozitave të Kushtetutës që kan të bëjnë me të drejta e pjestarëve të komunitetetve,

me cilën shumicë të votave e miraton Kuvendi i R Maqedonisë

? shumica prej dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve,

në të cilën duhet të ketë shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët u takojnë komuniteteve që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë

Cfar funksioni ka Avokati i popullit

Avokati i popullit i mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të shtetasve të cilat u janë shkelur nga organet e administratës shtetërore dhe nga organet dhe organizatat e tjera që kanë autorizime publike

Ku qëndron dallimi i zgjedhjes së Qeverisë në mes sistemeve parlamentare dhe atyre presidenciale

? Qeveria në sistemet parlamentare e zgjedh parlamenti ndërsa tek sistemet presidenciale presidenti formon kabinetin e tij i cili në fakt edhe e ushtron rolin e Qeverisë

Cilat jan modelet e Qeverisë

? • Qeveri parlamentare • Qeveri e kabinetit • Qeveri teknike apo e ekspertëve • Qeveri e shpëtimit kombëtarë • Qeveri në hije 93

Qeveria parlamentare,

? Quhet ajo qeveri e cila formohet dhe funksionon sipas rregullave parlamentare

Ku është prezente Qeveria e kabinetit dhe si zgjidhet ajo

? Qeveria e kabinetit haset në Angli,

Federatën Ruse etj,dhe emërohet nga parlamenti,

kryeministri pas marrjes së mandatit nga shefi i shtetit e formon kabinetin anëtarët e të cilit i zgjedh vetë

Qe verija në hije,

? Paraqet qeveri opozitare e cila funksionon si kundërqeveri e ekzekutivit zyrtar

Qe verija teknike apo e ekspertëve,

? Është qeveri me karakter jashtpartiak,

në të vërtet këtë qeveri e përbëjnë ekspertët nga radhët e partive të ndryshme përkatësisht ekspert qqë nuk i takojnë asnjë partie politike

Qytetarët (shtetasit) ne jetën publike të shtetit,

E drejta e zgjedhjes së përgjithëshme,

? Sot e drejta e zgjedhjeve të përgjithshme e emërtuar si " e drejtë e votës së përgjiihshme " paraqet një ndër parimet themelore të sistemit të zgjedhjeve

Me sistemin e zgjedhjeve të përgjithshme kuptojmë të drejtën e përgjithshme për të marrë pjesë në zgjedhje nëse e kanë mbushur moshën madhore,

E drejta e Barabart e votës,

? Me këtë të drejtë kuptojmë fuqinë e votës së shtetasit dmth shtetasi ka të drejtën e një vote

Sistemi i zgjedhjeve demokratike nënkupton

Me këtë të drejtë kuptojmë fuqinë e votës së shtetasit dmth shtetasi ka të drejtën e një vote

Cilat janë format e drejtpërdrejta të realizimit të sovranitetit të popullit

• Plebishiti • Iniciativa • Vetoja e popullit 102

Parimi i shumicës (sistemi mazhoritar),

? Sipas këtij sistemi mandatin e fiton ai kandidat ,

apo lista e kandidatëve e cila fiton shumicën e votave në një njësi zgjedhore

Parimi i përfaqësimit proporcional,

? Secila parti ose grup politik që merr pjesë në zgjedhje fiton numrin e mandatëve në përpjëstim me numrin e votive që ka fituar në zgjedhje

Kushtetuta e SHB-së,

sa nene i ka dhe tre nenet e para çka rregullojn dhe sa i her është amadamentuar

? U miratua nga Kuvendi Kushtetues " Constitutional Conventio " në Filadelfi më 17 shtator 1787

Kuvendi ishte i përbërë nga përfaqësuesit e zgjedhur në 12 dhe 13 shtetet e pavarësuara të Amerikës Veriore

Ajo hyn në fuqi në qershor të vitit 1788,

pas ratifikimit nga 2/3 të njësive federale

Prej vitit 1791 kjo kushtetutë është plotësuar me 26 amandamente,

prej të cilave 24 janë në fuqi

Cilat janë mënyrat e ndryshimit të kushtetutave

? • Ndryshimi me anë të referendumit • Nga ana e kuvendit kushtetutëvënës • Nga ana e organit të rregullt legjistlativ 108

Në sa periudha ndahet procesi zhvillimit kushtetues në botë

? Procesi i zhviilimit kushtetues ndahet në tre periudha : a) Nga fundi i shekullit XVIII dhe gjatë shekullit XIX b) Midis Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore c) Pas Luftës së Dytë Botërore 109

Cka nënkuptojmë me kustetutshmëri Sipas kuptimit pozitivisto-juridik dhe sa forma të kushtetutëshmërisë juridike kemi

kur i tërë rendi juridik mbështetet në hierarkinë e akteve të përgjithshme juridike,

ku bazën e hierarkisë së tyre e paraqet kushtetuta si ligj themelor

Sipas këtij kuptimi ekzistimi i kushtetutës siguron kushtetutshmërinë

Format e kushtetutshmërisë juridike janë: • Formale • Materiale 110

Cilët janë elementet kryesore të shtetit ligjor

? Si elemente kryesore janë : • Njohja e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe shtetasit • Legjitimiteii i pushtetit • Ndarja e pushtetit • Kushtetutshmëria dhe ligjshmëria • Gjykatat e pavarura • E drejta e pronës private dhe veprimtarisë së lirë ekonomike

Cilat janëmënyrat e ndarjes apo përcaktimit të mandateve

? Egzistojnë dy sisteme të ndarjes së mandateve: a) Sistemi i shumicës

Cilët janë elementet e nocionit të shtetit

• territori • pushteti sovran

Në sa mënyra realizohet sovraniteti

? Sovraniteti zakonisht realizohet në dy mënyra : • Nëpërmjet formave të të vendosurit të drejtëpërdrejtë të shtetasve dhe • Nëpërmjet përfaqësimit politik të trupit zgjedhor në organet e caktuara shtetërore

Cilët janë format e shefit të shtetit

? • Shefi individual i shtetit • Shefi kolegjial ose kolektiv i shtetit 115

Cka pareqet Qeveria në RM

? Qeveria e Republikës së Maqedonisë është bartëse e pushtetit ekzekutiv

Të drejtat dhe detyrat e veta Qeveria i ushtron në bazë dhe në kuadër të Kushtetutës dhe ligjeve

Qeverinë e përbëjnë Kryetari dhe ministrat

Kryetari dhe ministrat nuk mund të jenë deputetë në Kuvend

Kryetari gëzon imunitet

Për imunitetin e tij vendos Kuvendi

Kryetari dhe ministrat nuk i nënshtrohen obligimit në forcat e armatosura

Funksioni Kryetar i Qeverisë dhe ministër është i papajtueshëm me ushtrimin e të tjera funksioneve ose profesioneve publike

Organizimi dhe mënyra e punës së Qeverisë rregullohet me ligj

Në sistemet politike demokratike bashkëkohore si vlera juridike janë

Cilat Kushtetuta më të rëndësishme ishin të periodes pas luftës së Dytë botërore

? Kushtetutat më të rëndësishme të kësaj periode janë : • Kushtetuta e Italisë e vitit 1948 • Kushtetutu e Itulisë e vitit 1949 • Kushtetuta e Francës e vitit 1958 • Kushtetuta e Kinës e vitit 1982 • Kushtetuta e Federatës Ruse e vitit 1993 119

Cka nënkupton parimi i ligjshmërisë

? Ligjshmëria nënkupton qeverisjen e drejtësisë,

garantimin e lirive dhe të drejtave të shtetasit,

Ligjslimëria mbështetet në nënshtrimin e të drcjtës pozitive në fuqi,

Instrumentet juridike për sigurimin e ligjshmërisë janë : ekzistimi i pushtetit të institucionalizuar,

ekzistimi i gjykatave të pavarura dhe autoritative,

Cka paraqet Institucioni i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe shkëndijat e para

? Institucioni i lirive dhe të drejtave të njeriut paraqet institucionin më të rëndësishëm juridik,

dhe paraqet bazën e së Drejtës Kushtetuese

Nga ky institucion vërehet sa sa është demokratike një shtet dhe një shoqëri dhe është institucion mjaft i ri në doktrinën e së drejtës

Shkëndijat e para të proklamimit dhe garantimit të disa të drejtave të shtetasve i hasim në Kartën e Madhe të Lirive të shpallur në vitin 1215 nga mbreti i Anglisë John Lackland,

dhe në disa ligje që nxirren në Norvegji,

Poloni,etj

E drejta e zgjedhjeve nënkupton disa të drejta dhe ate :

Si bënë ndarjen Filozofi freng Monteskie të sistemeve politike

- monarki

- despoti

Cilat janë Atributet e pushtetit shtetëror

• kontinuiteti • pandashmëria

Ekzistojnë disa lloje të procedurës gjyqësore

? • Penale • Kontestimore • Jashtëkontestimore • Përmbarimit 125

Kush e ushtrojnë Pushtetin gjyqësor në RM

Pushtetin gjyqësor në RM e ushtrojnë gjykatat Gjykatat janë të mëvetësishme dhe të pavarura

Gjykatat gjykojnë në bazë të Kushtetutës e të ligjeve dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën

Janë të ndaluara gjykatat e jashtëzakonshme

Llojet,

organizimi dhe përbërja e gjykatave,

i cili nxirret me shumicë prej dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve

Gjyqtarit i ndërpritet funksioni i gjyqtarit: nëse atë e kërkon vetë

nëse e humb përgjithmonë aftësinë për ushtrimin e funksionit të gjyqtarit,

të cilën e vërteton Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë

nëse i plotëson kushtet për pension të pleqërisë

nëse është dënuar me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor për vepër penale me dënim të pakusht me burg prej së paku 6 muaj dhe nëse është zgjedhur ose emëruar në funksion tjetër publik,

përveçse kur funksioni i gjyqtarit pushon nën kushtet e caktuara me ligj

Gjyqtari shkarkohet: për shkak të shkeljes së rëndë disiplinore që e bën të padenjë për ushtrimin e funksionit të gjyqtarit të paraparë me ligj dhe

për shkak të ushtrimit jo profesional dhe jo të ndërgjegjshëm të funksionit të gjyqtarit nën kushtet e caktuara me ligj

Çka nënkuptojm me burimet STANDARDE

? Janë aktet e përgjithshme juridike me karakter të ndryshmë të cilët I hasim në çdo vend si psh

rregulloret e pyunës të organeve përfaqësuese,

Cka paraqesin Kushtetutat realo-programatike

? Paraqesin realitetin egzistues dhe njwkohwsisht pwrcaktojnw kahjen e zhvillimit tw mwtejmw 129

Cilwt janw të drejtat dhe liritë e njeriut dhe shtetasit dhe me cka mbrohen ato

? • Liritë dhe të drejtat personale • Liritë dhe të drejtat politike • Të drejtat sociale dhe ekonomike Ato mbrohen me kushtetute sw pari nga kushtetutat e brendshme pastaj Karta e OKB gjithashtu Komisioni Evropian pwr tw Drejtat e Njeriut,

Gjykata Evropiane pwr tw drejtat e njeriut 130

Në historikun e së drejtës së zgjedhjeve janë paraqitur dy forma të votimit dhe ate

? • Votimi i hapwt publik • Votimi i fshehtw 131

Numëro teori të ndryshme mbi shtetin

? • Teoritë biologjike organistike • Teoritw idealiste-objektive • Teoritw e dhunws • Teoritw funksionaliste • Teoritw Marksiste