PDF etika profesionale dhe ligjore,etika -Qeverisja korporative - Contract Law Enforcement (CLE) Program - Pyetje etika ligjore
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Pyetje etika ligjore

Qeverisja korporative - Contract Law Enforcement (CLE) Program

PDF ETIKA PROFESIONALEekonomia weebly uploads 4 3 9 9 4399336 3 k 3 pdf PDF fletore 2 indd National Democratic Institute ndi files 1895 al fletoredemo 070105 alb 0 pdf PDF Shkarko Oda e Avokatëve

Related PDF

ETIKA PROFESIONALE

[PDF] ETIKA PROFESIONALEekonomia weebly uploads 4 3 9 9 4399336 3 k 3 pdf
PDF

fletore 2indd - National Democratic Institute

[PDF] fletore 2 indd National Democratic Institute ndi files 1895 al fletoredemo 070105 alb 0 pdf
PDF

Shkarko - Oda e Avokatëve të Kosovës

[PDF] Shkarko Oda e Avokatëve të Kosovës oak ks Doracaku i Etikes Ligjore 471627 986851 pdf
PDF

Deontolo Ka Etika

[PDF] Deontolo Ka Etikaforum novaljevica hr deontolo ka etika pdf
PDF

Deontolo Ka Etika

[PDF] Deontolo Ka Etikaforum novaljevica hr deontolo ka etika pdf pdf
PDF

ETIKA ME BAZAT E ETIKES KRIMINALISTIKE

[PDF] ETIKA ME BAZAT E ETIKES KRIMINALISTIKEaab edu ETIKA 20ME 20BAZAT 20E 20ETIKES 20KRIMINALISTIKE
PDF

Manuali i Etikës dhe Integritetit Policor - IDM Albania

[PDF] Manuali i Etikës dhe Integritetit Policor IDM Albaniaidmalbania wp Manuali i Etikes dhe Integriteti Policor pdf
PDF

Qeverisja korporative - Contract Law Enforcement (CLE) Program

QEVERISJA KORPORATIVE NË PËRGJITHËSI DHE ÇËSHTJET LIGJORE 5 ndarë përvojën tuaj, të parashtroni pyetje si dhe të sfidoni çështje të ndryshme që ndërlidhen me shoqëritë tregtare dhe atë se si ndikon etika në qeverisjen
PDF

Pyetje Nga e Drejta e Unionit Evropian

E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Sdocuments2 Com

PDF 014 e drejta e unionit evropian juristat juristat files wordpress 2012 02 e drejta e eu pdf PDF ABC ja e të Drejtës së Bashkimit Evropian Ministria e Integrimit mei ks

 1. e drejta e bashkimit evropian
 2. bashkimi evropian projekt
 3. unioni evropian

Pyetje nga e Drejta kushtetuese

E drejta për “Gjykim të D ejta për “Gjykim të Drejtë” ejtë” - Levizja FOL

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i eudo citizenship eu docs kushtetuta me interpretime

 1. kushtetuta e shqiperise 2018
 2. kushtetuta e shqiperise ligjet

Pyetje nga testet e fundit ne administrative

Testi I Arritshmeris 2010 Pyetjet - BOOK PDF - KENNST-DU

PDF testet gjuha VI indd Albas albas al testet pdf testet 20gjuha 206 pdf PDF teste matematika VI indd Albas albas al testet pdf teste 20matematika 20VI pdf PDF SAT Test Directions Translated into ALBANIAN for

 1. testet e gjuhes shqipe 6
 2. testet e gjuhes shqipe 8
 3. teste matematike klasa 6
 4. gjuha shqipe 7 pegi testet
 5. teste nga matematika klasa e 6
 6. test historia 6 albas
 7. gjuha shqipe 6 albas pdf
 8. teste matematike 8

Pyetje Nga Testi 1

Teste Nga Historia - jrlseesyes

nexhatqehaja files wordpress 2018 07 1 27 Të emërtohen detalet e punuara nga giza e temperuar 1 1 dhe 1 2 28 Cilat janë lëndët organike natyrore më të rëndësishme ? 29 Çka janë materialet polimere plastike? 30 Cilat janë vetitë e mira të

PDF Hulumtues i sistemeve ekonomike bashkëkohore ndi 1 3 1 20Hulumtues 20i 20sistemeve 20ekonomike 20bashkëkoho PDF INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika riinvestinstitute uploads shqip1476705266 pdf PDF

Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Under Construction | Best Seller

PDF procedura administrative & testet juristat juristat files wordpress procedura administrative pdf PDF e drejta administrative juristat juristat files wordpress 2012 e drejta administrative pdf PDF Komentar shtepi 3 prill

 1. e drejta administrative
 2. procedurat administrative
 3. heshtja administrative

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe Në fund të çdo dite pune pyetjet e hartuara, të rishikuara dhe të përkthyera janë vendosur në USB dhe janë fshirë nga të gjithë kompjuterët Në përfundim të hartimit të provimit të gjitha materialet që gjendeshin në kompjuterë janë vendosur

Pyetjet e Drejta Trashegimore

Buletini - adrks-govnet

aab edu uploads docs librat E DREJTA PENALE PYETJET E PËRGJITHSHME TË SË DREJTES PENALE I NOCIONET THEMELORE TË SË DREJTES PENALE 1 Nocioni i së drejtës penale E drejta penale mund të thuhet dhe të shqyrtohet në kuptim të dyfishtë – si degë e së drejtës

webapps1 philasd downloads tdm FAQ Post PYETJET MË TË SHPESHTA Përgjigje për Pyetjet dhe Mbështetja e Ofruar për Personelin e Shkollës Informacioni më poshtë ka vlerë informative dhe nuk shërben si këshillë ligjore Secili rast është i ndryshëm dhe këshilla ndryshon sipas situatës 1 Ҫfarë është

Home back Next

Description

Pyetje-Pergjigjie

Lenda: Etika Ligjore dhe Profesionale

Prof: A

P (Derguar nga Gana Rexhepi)

Gjyqtari ka detyrë që gjatë ushtrimit të përgjegjësive të tij/saj gjyqësore të sigurohet se lëndët trajtohen me drejtësi dhe efikasitet,2

Gjatë dëgjimit të rastit,

gjyqtari e ka detyrim të veçantë që të kërkojë të vërtetën3

Gjyqtari ruan dhe përmirëson standardet më të larta të profesionalizmit dhe ekspertizës ligjore Si një parakusht për të marrë pjesë në veprimet gjykuese që kanë të bëjnë me të miturit,

Kur lejohet nga ligji dhe në qoftë se është e përshtatshme,

gjyqtari i nxit palët që të arrijnë marrëveshje miqësore,5

Kur është e zbatueshme,

gjyqtari respekton fshehtësinë e informatave që i janë besuar dhe/ose konfidencialitetin e procedurave përveç rasteve të parashikuara me ligj,

gjyqtari nuk merret me dhe shkurajon,6

Gjatë ushtrimit të detyrave gjyqësore,

gjyqtari nuk përdor fjalë apo sjellje që manifestojnë njëanshmëri apo paragjykim dhe nuk i lejon punonjësit,

nëpunësit e gjykatës apo subjekte të tjera që janë nën drejtimin dhe kontrollin e gjyqtarit të veprojnë ashtu

Gjyqtari tregon gadishmëri dhe respekt ndaj individëve,

dinjitoz dhe i sjellshëm me palët ndërgjygjëse,

gjyqtarët porotë dhe personat e tretë me të cilët e lidh puna në funksionin e tij/saj zyrtar dhe do duhet kërkojë të njëjtën gjë nga avokatët,

punonjësit e gjykatës si dhe të tjerët me të cilët mund të jetë në kontakt gjatë procedurës gjyqësore apo që i nënshtrohen drejtimit dhe kontrollit të tij/të saj

Gjyqtari i kryen përgjegjësitë e tij/saj administrative me profesionalizëm dhe kujdes dhe bashkëpunon me gjyqtarët e tjerë dhe nëpunësit e gjykatës në administrimin e veprimtarisë së gjykatës

Në veçanti,

gjyqtari: a) respekton detyrimet e nevojshme të lidhura me funksionet e tij/saj për mbikëqyrjen e personelit tjetër të gjykatës nën kontrollin e tij/saj

te organizoj veprimtarit e tij dhe te respektoj detyrimiet e vecantaper oraret dhe punet jasht orarit qe jan te nevojshme per te kryer aktivitetin e tyre

te zbatoj urdheresat administrative te departamentit te drejtis ne ate mas qe keto urdheresa kan per qellim qe te permirsojn nje administrim consistent per operacionet administrative te gjykatave

per shkak se kryetari I gjykates

e perfaqeson gjykaten ai ka detyrim te vacant qe te mbroj imazhin e drejtesis ne lidhje me seriozitetin dhe dinjitetin qe qytetaret kan te drejtte presin nga sistemi gjyqsor etj

? Avokati eshte I obliguar te marr mbrojtjen e ofruar te te pandehurit pavarsisht nga personaliteti I te pandehurit dhe lloi I vepres si dhe te perfaqesoj palen e demtuar ne ceshtjet penale

Avokati nuk duhet ta refuzoj mbrojtjen ne ceshtjet penale per shkak se mbrojtja e veshtir,

se ekzistojn prova te pamohueshme mbi vepren e kryer ,

se pala ka pranuar kryerjen e vepres ,

per shkak te peshes se vepres dhe reagimit opinjonit public

Avokati ka per detyr qe pas pefundimit te lendes me kerkesen e pales tia kthej te gjitha dokumentet origjinale qe ia ka dorzuar klienti

? Avokati mund ta refuzoje dhënien e ndihmës juridike nëse klienti nuk është I gatshëm për t’i përmbushur obligimet ndaj avokatit lidhur me ndihmën juridike të cilën e kërkon klienti,nese avokati e konsideron se rezultati I kerkeses se klientit per ndihem juridikedo te ishte i pasuksesshem

Detyrat dhe funksionet e zyres se prokurorit disiplinor

? Zyra e prokurorit disiplinor eshte pergjegjse per inicimin e hetimeve ndaj gjyqtarve apo gjyqtarve porot aty ku ekziston baz e arsyeshme per te besuar qe sjellja e pa hishme mund te ket ndodhur si dhe per ofrimin e rekomandimeve dhe paraqitjes pran komisionit disiplinor te provave ne mbeshtetje te veprimit disiplinor,zyra e prokurorit disiplinor inicon hetimet ne rastet kur:pran zures se prokurorit disiplinor ekziston ankesa e paraqitur nga cilido person fizik apo juridik,me vet iniciativ kur ekziston baz e arsyeshme per te besuar se nje gjyqtar apo prokuror mund te jet perfshir j sjellje te pahishme,te gjitha ankesat pavarsisht origjines se tyre dergohen per hetim ne zyren e prokurorit disiplinor,

zyra e prokurorit disiplinor heton hollsisht te gjitha ceshtjet qe I referohen ,

vendos nese rekomandimet per veprimet disiplinore duhet ti paraqiten komisionit disiplinor si dhe njofton me shkrim komisionin disiplinor gjyqtaret,

prokuroret te dyshuar lidhur me rezultatin e hetimit etj

Kur avokati ka te drejt ta tregoj fshetsin e klientit te tij(shkelja e kofidencialitetit)

Nxjerrja në shesh paraqet interes shtetëror ose është e domosdoshme,

për shkak të rrezikimit të integritetit territorial të Kosovës

Nxjerrja në shesh është arsye e domosdoshme për të penguar vdekjen eventuale ose lëndimi

Të mbrohet kundër padisë së paraqitur nga klienti kundër avokatit

Të sigurojë këshillë ligjore,

e cila dëshmon se avokati nuk e ka shkelur Kodin Etik

Të mbrohet nga mundësia e përdorimit të tij,

si mjet për kryerjen e krimit ose mashtrimit ose 6

Të mos i shkelë rregullat e gjykatës ose të ligjit tjetër

Te drejtat dhe detyrat e avokatit ne kuader te mbrojtjes se klientit te tij

Organet shtetërore dhe organet e tjera,

duhet t’iu ofrojnë avokatëve të dhëna dhe dokumente që janë të nevojshme në ushtrimin e avokatisë në lëndët konkrete,

nëse nuk janë në kundërshtim me detyrimin e ruajtjes së fshehtësisë zyrtare dhe profesionale

Avokati,

në ushtrimin efunksionit të tij,

ka të drejtë të kërkojë nga institucionet e administratës publike,

që kanë të bëjnë me çështjen ose personin qëpërfaqësohet ose mbrohet

Avokati ka të drejtë,

në përputhje me procedurat hetimore ,

të pyesë personin e mbrojtur prej tij,

dëshmitarët dhe ekspertët ,

të lexojë dhe të njohë në përfundim të hetimit,

të gjitha aktet e dokumentet,

që janë të lidhura me çështjen dhe t’ i nënshkruajë ato

kryetari,bordi drejtues,komisioni disiplinor,

komisioni I kuvendit per shqyrtmin e ankesave,

Çdo Avokat është i detyruar t’i përmbahet ligjit dhe së drejtës si dhe të sillet në pajtim me etikën e nderit të profesionit gjatë ushtrimit të profesionit

Avokati është i detyruar t’i japë ndihmë juridike çdo personi fizik dhe juridik,

duke mos dalluar ose diskriminuar klientët,

sociale ose ndonjë karakteristike tjetër personale

Avokati nuk ka të drejtë t’i ofrojë ndihmë juridike një personi tjetër,

interesat juridike të të cilit janë në kundërshtim me interesat e klientit të tij

Përfaqësimi i palës kundërshtare nuk mund të bëhet poashtu nga një Avokat i cili bashkëvepron në të njëjtën zyrë me Avokatin e klientit

Avokati është i detyruar të ruajë fshehtësinë profesionale kundrejt klientit të tij

Ai nuk mund të bëjë publik ose të përcjellë informata personale dhe konfidenciale të klientit të tij

Avokatit i ndalohet të bëjë kallëzim penal në organin e ndjekjes penale dhe nuk mund të pyetet si dëshmitar,

lidhur me personin të cilit i ka ofruar ndihmë juridike

Detyrimi për heshtje kufizohet vetëm me ligj,

kur Avokati në raste të caktuara është I detyruar me ligj të bëjë kallëzim për vepra penale

Etika ligjore eshte qendrim I nje profesionisti ligjor mbi vlerat e ligjit dhe normat legjislative dhe realizimi I atij qendrimi nga ai/ajo ne punen profesionale

Rendesia e saj eshte mbi individin si profesionist ligjor dhe si ata e interpretojn dhe aplikojn te kuptuarit e tyre mbi moralin dhe ligjin dhe mbi interrelacionin ligjor dhe te parimeve e normave ligjore

Fshetsia profesionale e avokatit

? Avokati eshte I detyruar ta perfill fshetsin e klientit te tij I cili jep njoftime te besueshme,

avokati eshte I obliguar te kujdeset qe fshetsin ta ruaj edhe personeli I tij dhe kushdo qe bashkpunon me te

Fshetsi te avokatit perfaqesojn cfardo informata te besueshme me te cilat njihet ne suaza te veprimtaris se tij,

te gjitha shkresat shenimet tonike,

te fotografuara dhe shenimet e ngjajshme qe gjenden ne zyren e tij

Pezullimi I ushtrimit te profesionit te avokatit

?avokati ka te drejte te kerkoj pezullimin e perkoshem te ushtrimit te avokatis: per shkak te ngritjes profesionaleapo shkaqeve tjera te arsyeshme per periudhen sa zgjasin ato shkaqe,

gjat kohes se pengimit te perkoshem per shkak te semundjes,

pushimin ndaj kjdesit te femijes dhe shkaqeve tjeera shendetsore,

ne rast te zgjedhjes apo emrimit ne funksion public per kohezgjatjen e mandatit

KESHILLI EKZEKUTIV I ODES

avokati duhet te jap betimin brenda

vetem per disa shkelje te lehta

Kryetari i odes mund ta therret mbledhjen e jashtzakonshme te kshillit ekzekutiv me: 1/3 e antarve

avokati eshte i detyruar te ofroj ndihm juridike ne menyr profesionale,te ndergjegjshme,te denje dhe ne pajtim me kete ligj,Statutin dhe Kodin,

te ruaj fshehtesin e te dhenave,fakteve dhe informatave qe i jan dhene gjat perfaqesimit te klienteve

gjykatësve apo prokurorëve profesionalë

Etika eshte studim i esences morale neraportet mes paleve

Raportet morale gjithehere kane natyre bilaterale

Njerezit hyjne ne raporte morale me te tjeret sepse perms aktiviteteve te veta,

ata eventualisht prekin mbi interesat e njerezve rreth tyre te cilet ose pergjigjen me vleresime,

qe se bashku njihen si sjellje

Koncepti i shoqerise per etiken eshte variabil

ai ndryshon ne baze te perceptimeve te shoqerise lidhur me ate se cfare eshte e mira,

i cili i jep njoftime të besueshme

Avokati duhet të vlerësojë vetë se çfarë dëshiron pala që të ruhet si fshehtësi

Avokati është i obliguar të kujdeset,

që fshehtësinë ta ruajnë edhe personeli i tij dhe kushdo që bashkëpunon me të,

Neni 17

Fshehtësi të avokatit,

përfaqësojnë çfarëdo informata të besueshme,

me të cilat njihet në suaza të veprimtarisë së tij,

të fotografuara dhe shënimet e ngjashme,

avokati nuk guxon të japë kurrfarë shënimesh,

për lëndët të cilat i janë besuar si avokat,

edhe pas pushimit të përfaqësimit të palës

Neni 19

(a) Avokati nuk duhet të zbulojë informatën e mbrojtur sipas fshehtësisë

madje edhe pas përfundimit të përfaqësimit të palës,

Klienti pajtohet për nxjerrjen në shesh

Nxjerrja në shesh është e lejuar sipas paragrafit (b)

(b) Avokati mund ta zbulojë informatën e mbrojtur sipas fshehtësisë profesionale,

Nxjerrja në shesh paraqet interes shtetëror ose është e domosdoshme,

për shkak të rrezikimit të integritetit territorial të Kosovës

Nxjerrja në shesh është arsye e domosdoshme për të penguar vdekjen e sigurt ose lëndimin e rëndë trupor

Të mbrohet kundër padisë së paraqitur nga klienti kundër avokatit

Të sigurojë këshillë ligjore,

e cila dëshmon se avokati nuk e ka shkelur Kodin Etik

Të mbrohet nga mundësia e përdorimit të tij,

si mjet për kryerjen e krimit ose mashtrimit ose vi

Të mos i shkelë rregullat e gjykatës ose të ligjit tjetër