PDF -Free Download Punim Diplome Master Metodologjia E Hulumtimeve - Pyetje Dr.punes
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

Pyetje Dr.punes

Free Download Punim Diplome Master Metodologjia E Hulumtimeve

umib uploads 2016 11 Syllabusi E Drejta e Punes pdf prof dr Kudret Çela, E drejta e punës II, Tiranë 200 do të përmbajë 15 pyetje që kanë të bëjnë me çështjet e pdf sdocuments2 p 54

Related PDF

Syllabusi I lëndës - umibnet

umib uploads 2016 11 Syllabusi E Drejta e Punes pdf prof dr Kudret Çela, E drejta e punës II, Tiranë 200 do të përmbajë 15 pyetje që kanë të bëjnë me çështjet e
PDF

Pyetje Nga Metodologjia E Punes Shkencore

pdf sdocuments2 p 54 pyetje nga punes shkencore pdf Të shpjegojnë parimin e punës dhe të METODOLOGJIA E ZBATIMIT Metodologjitë e zgjedhura nga përdoruesit e programit duhet t’u krijojnë
PDF

Makro1 Ligj07 Papunesia - valmirnurediniweeblycom

valmirnuredini weebly uploads 6 ligj07 papunesia pdf © MAKROEKONOMIA 3 Dr Avdullah Hoti KOSTOT E PAPUNËSIS Dy kosto të papunësisë (i) ekonomike dhe (ii) sociale KOSTOT EKONOMIKE
PDF

FAKTORËT QË NDIKOJNË NË KËNAQËSINË E PUNËS SË MËSUESVE TË

doktoratura unitir edu al wp content uploads 2013 04 përfshinte pyetje, qё lidhen me aspekte të ndryshme të punёs sё mёsuesit nё shkollё Në pjesën e katërt, pyetësori kishte një pyetje që maste nivelin e përgjithshëm të kënaqësisë Në pjesën e pestë u përfshi dhe një shkallë, që synon të matë prirjen e largimit nga puna të mësuesve
PDF

M PPPPunës SSShkencore KKKKërkimore - Hamdi HOTI

hamdihoti weebly uploads 4 9 8 6 49868027 aktive, mangësinë diferente duhet ta plotësojë me pyetje shtesë në afatin e provimit Për të gjitha aktivitetet dhe obligimet e studentit, të kryera apo të pakryera, bartësi i lëndës mbanë evidencë të përpiktë dhe për gjendjen e tërësishme, për ndryshime, për
PDF

L05 Teoria e kërkesës për punë Dr Avdullah Hoti

ekonomiks weebly 5 5 ekonipunes kerkesapepune pdf Pyetje për diskutim • Numri optimal i L të firmës • Faktorët që ndikojnë në L të firmës • Periudhat për analizën e KP • Funksioni i prodhimit • MRPL, MCW, APPL, TPL • Kurba e KP e firmës, degës dhe industrisë • KP në periudha afatgjata • Norma e zëvendësimit të K me L • Izokuantet • Izokostot
PDF

L02 Teoria e ofertës së punës në periudha afatshkurtra

valmirnuredini weebly 9 9 6699756 l02 ekonipunes Dr Avdullah Hoti 2 Dy pyetje 1 Cfare ndodh me oret e punes te ofruara ne treg • Permiresimi i kushteve te punes rrit H dhe zhvendos kurben djathtas
PDF

Free Download Punim Diplome Master Metodologjia E Hulumtimeve


PDF

Pyetje etika ligjore

Qeverisja korporative - Contract Law Enforcement (CLE) Program

PDF ETIKA PROFESIONALEekonomia weebly uploads 4 3 9 9 4399336 3 k 3 pdf PDF fletore 2 indd National Democratic Institute ndi files 1895 al fletoredemo 070105 alb 0 pdf PDF Shkarko Oda e Avokatëve

 1. etika profesionale dhe ligjore
 2. etika personale
 3. etika ne pune

Pyetje Nga e Drejta e Unionit Evropian

E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Sdocuments2 Com

PDF 014 e drejta e unionit evropian juristat juristat files wordpress 2012 02 e drejta e eu pdf PDF ABC ja e të Drejtës së Bashkimit Evropian Ministria e Integrimit mei ks

 1. e drejta e bashkimit evropian
 2. bashkimi evropian projekt
 3. unioni evropian

Pyetje nga e Drejta kushtetuese

E drejta për “Gjykim të D ejta për “Gjykim të Drejtë” ejtë” - Levizja FOL

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i eudo citizenship eu docs kushtetuta me interpretime

 1. kushtetuta e shqiperise 2018
 2. kushtetuta e shqiperise ligjet

Pyetje nga testet e fundit ne administrative

Testi I Arritshmeris 2010 Pyetjet - BOOK PDF - KENNST-DU

PDF testet gjuha VI indd Albas albas al testet pdf testet 20gjuha 206 pdf PDF teste matematika VI indd Albas albas al testet pdf teste 20matematika 20VI pdf PDF SAT Test Directions Translated into ALBANIAN for

 1. testet e gjuhes shqipe 6
 2. testet e gjuhes shqipe 8
 3. teste matematike klasa 6
 4. gjuha shqipe 7 pegi testet
 5. teste nga matematika klasa e 6
 6. test historia 6 albas
 7. gjuha shqipe 6 albas pdf
 8. teste matematike 8

Pyetje Nga Testi 1

Teste Nga Historia - jrlseesyes

nexhatqehaja files wordpress 2018 07 1 27 Të emërtohen detalet e punuara nga giza e temperuar 1 1 dhe 1 2 28 Cilat janë lëndët organike natyrore më të rëndësishme ? 29 Çka janë materialet polimere plastike? 30 Cilat janë vetitë e mira të

PDF Hulumtues i sistemeve ekonomike bashkëkohore ndi 1 3 1 20Hulumtues 20i 20sistemeve 20ekonomike 20bashkëkoho PDF INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika riinvestinstitute uploads shqip1476705266 pdf PDF

Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Under Construction | Best Seller

PDF procedura administrative & testet juristat juristat files wordpress procedura administrative pdf PDF e drejta administrative juristat juristat files wordpress 2012 e drejta administrative pdf PDF Komentar shtepi 3 prill

 1. e drejta administrative
 2. procedurat administrative
 3. heshtja administrative

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe Në fund të çdo dite pune pyetjet e hartuara, të rishikuara dhe të përkthyera janë vendosur në USB dhe janë fshirë nga të gjithë kompjuterët Në përfundim të hartimit të provimit të gjitha materialet që gjendeshin në kompjuterë janë vendosur

Pyetjet e Drejta Trashegimore

Buletini - adrks-govnet

aab edu uploads docs librat E DREJTA PENALE PYETJET E PËRGJITHSHME TË SË DREJTES PENALE I NOCIONET THEMELORE TË SË DREJTES PENALE 1 Nocioni i së drejtës penale E drejta penale mund të thuhet dhe të shqyrtohet në kuptim të dyfishtë – si degë e së drejtës

Home back Next

Description

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Te ju pergjigjemi se bashku opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa pyetjeve si ne vijim nga lenda e drejta e punes: sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Pyetje ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui [Pick the date] NM9

Te ju pergjigjemi se bashku pyetjeve si ne vijim nga lenda e drejta e punes: SI DEFINOHET E DREJTA E PUNES SIPAS BARASIT: Dege e se drejtes e cila permban norma qe ,,

rregullojne mardhenjet kontraktuese dhe punene subordinuar QKA E PERSONIFIKON PERIUDHEN E TRETE TE ZHVILLIMIT TE SE DREJTES SE PUNES Ne kete periudhe vjen deri te krijimi ise drejtes se pune si dege e veqant e se drejtes ne shume vende Krijimi I ONP dhe intenziteti I larte I nxjerrjes se legjislacionit mbrojtes te punetoreve dhe kodifikimi I se drejtes se punes

KUR LEJOHET RATIFIKIMI I PJESERISHEM (ME REZERVE) I NJE KONVENTE: Lejohet vetem ne ato raste kur e parasheh vete konventa dhe ate ,

per shkak te kushteve specifike qe dominojne ne disa shtete psh kushtet klimatike ,

zvilimi I pa mjaftushem industrial etj ME CILAT AKTE PERCAKTOEN QELLIMET E ONP: ROLI I TYRE: Qellimet e ONP jane te percaktuare me kushtetuten e ONP roli I tyre eshte trajtimi dhe zgjidhja e problemeve ne fushat e punes dhe te politikes sociale ne qarqet nderkombetare PERSHKRUAJ MENYREN E INKORPORIMIT TE UDHEZIMEVE TE BE

Shteteve ju lejohet mundesia qe udhezimet e UE ti inkorporojn ne menyrendhe metodat qe ju peshtaten shteteve antare duke njxjerr norma juridike qe jane ne pershtatshmeri me udhezimet e dhena: QKA PERFSHIN E DREJTA DISIPLINORE: E drejta disiplinore ka te peje me disiplinin e cila I referohet punes dhe sjelljeve te punetorit ne pune apo lidhur me punen ne rastet kur puntori bene shkeljen e detyrave te punes dhe sillet ne kundershtim me normat disiplines ne pune ZAKONISHT CILAT PUNE DHE DETYRA TE PUNES NUK CILESOHEN SI MARDHENIE TE PUNES Puna e herepahershme e bazuar ne solidaritetin familjar ,ofrimi I I sherbimeve dhe prodhimit te te mirave nga pala jo e varur per nje pale tjeter,: puna me intees te pergjithshem qe nuk kryhet me perfitim QKA ESHTE KOMITETI I EKSPERTEVE,

NE CILIN VIT DHE NGA CILI ORGAN I ONP-SE U THEMELUA:

Nuk eshte organ I konferences eshte formuar me vendim te Keshillit Administrativ ne vitin 1927 dhe ka perberje tri partite SIPAS DISPOZITAVE TE ONP-SE QKA PERFAQSOJNE KONTRATAT KOLEKTIVE: Kuptojme gjdo marrveshje me shkrim qe I referohet kushteve te punes dhe te punesimit e lidhur ne mes ten je punedhenesi apo grupit te punedhenesve me nje apo me dhume organizata representative qe perfaqesojn interesat e punetoreve QKA ESHTE PERGJEGJESIA DISIPLINORE DHE CILI DALLIMI I SAJ NGA PERGJEGJESIA PENALE:Pergjegjesia disiplinore eshte pergjegjesi per shkeljen apo mosrrespektimin e e detyrave te punes Dallohet nga pergjegjesi penale sepse per pergjegjesin disiplinore nuk mund te shqiptohe masat qe shqiptohen per pergjegjesin penale QFARE KARAKTERI KANE DISPOZITAT QE I REFEROHEN KOHES SE PUNES DHE CILI ESTE QELLIMI I TYRE: Kane karakter mbrojtes dhe kane per qellim mbrojtjen e puntorit nga orari apo koha e gjate e punes QKA KONSIDEROHET DISKRIMINIM NE PUNE E QKA JO: Diskriminim kondiderohet ,gjdo dallim qe perfshin perjashtimin ose dhenjen e perparesis ne baze te te races fese gjinis gjendjes familjare gjuhes etj Jodiskriminim gjdo dallim ose dhenie perparesie lidhur me ndonje vend te veqant pune ku percaktohen kritere te veqanta per plotesim NE CILIN VIT U MIRATUA PER HERE TE PARE LIGJI PER INSPEKTIMIN E PUNES,

KU U MIRATUA DHE PER QFARE INSPEKTIMI BEHET FJALE: U miratua ne vitin 1833 ne Angli dhe behet fjale per inspektimin ne fabrika QKA ESHTE SUPSPENDIMI DHE NE CILAT RASTE MUND TE SUSPENDOHET PUNETORI NGA PUNA:

PSE NE PARIM PUNEDHENESIT E MBESHTESIN SISTEMIN E PAGESES SIPAS PRODUKTIVITETIT: Sepse sipas tyre ky lloj I sistemit te pageses I nxit puntoret qe ti rrisin rezultatet e tyre si dhe ky system I nxitjes se produktivitetit jy jep te dhena precize e e shpenzimeve te fuqis puntore meqellimte planifikimit dhe kontrollit

NE CILAT RASTE PUNETORI DUHET TI NENSHTROHET PROCEDURES DISIPLINORE:

Me rastin e dyshimit se ka bere shkeljen e detyrave dhe obligimeve te punes SA REKOMANDIME I KA MIRATUAR ONP-JA DERI ME TANI : Deri me tani ONP I ka miratuar 202 rekomandime QKA ESHTE KOMISIONI DISIPLINOR DHE QFARE PERBERJE KA: Eshte organ I autorizuar per udheheqjen e procedures disiplinore dhe perbehet nga kryesuesi dhe se pake dy anetare dhe numer te njejt te zevendesve

PSE SINDIKATAT NUK E PERKRAHIN SISTEMIN E PAGESES SIPAS PRODUKTIVITETIT: Sepse sindikatat ne kete system shohin pasigurin e pageses e cila shpesh mund te shkaktohet nga faktore jashte kontrollit te punetoreve perveq kesaj ky system provokon ngarkesa dhe lodhje te medha te punetoret si dhe provokon tendenca te modurimit konkurences dhe rivalitettit ne mes te punetoreve NE RASTET KUR PUNETORI NUK E SHFRYFTEZON TE DREJTEN NE PUSHIM VJETOR SHKAKU I PUNEDHENESIT,

QFARE TE DREJTASH KA PUNETORI NE KETE RAST SIPAS LPRK-SE: Ka te drejte ne shfrytezimit ne periudhen vijuese ne marveshje me punedhenesin ose ne kompensim material te diteve te humbura te pushimit vjetor

NE PRAKTIKE,

KUR HYN NE FUQI NJE KONVENTE: 12 muaj pas regjistrimit te ratifikimit CILAT JANE SPECIFIKAT E MARDHENIES SE PUNES TE CILAT E BEJNE TE DALLOJE NGA MARDHENIET TJERA SHOQERORE: QKA ESHTE BNP-JA DHE QFARE ROLI KA Eshte organ Administrativo tek professional I ONP roli I saj eshte mbledh perpunon dhe shperndan Iformata qe kane te bejne me rregullimin nderkombetar te kushteve dhe sistemit te punes 2paergadit materialin dhe dokumentacionin per te gjitha seancat e ONP3: u ofron ndihme qeverive dhe shteteve me kerkesen e tyre pergadit per zbatim –jetesim programet e ndihmes teknike percjell zbatimin e konventave dhe rekomandimeve te ONP NGA KUSH VARET REALIZIMI I PARIMIT TE VULLNETARIZMIT: Ne kohe te fundit realizimi faktik I parimit te vullnetarizmit mvaret nga oferta dhe kerkesa e fuqis puntore dhe shkalles se punesimit ne nje shoqeri te caktuar

KU QENDRON DALLIMI NE MES PUNES SE VULLNETAREVE DHE PUNES SE PRAKTIKANTEVE: Dallimi qendron ne ate se se te puna vullnetare nuk themelohet mardhenja e punes ndersa te puna praktikanteve themelohet edhe pse qellimi eshte I njejt ,,Aftesimi professional,,

ME QKA KA TE BEJE KONVENTA NR

PUNEDHENESI DUHET TA INFORMITOJE PUNEMARRESIN PER SHKEPUTJEN E KONTRATES SE PUNES KUR AI ESHTE I PUNESUAR NE PUNE PROVUESE Ne periudhen kohore prej 7 ditesh: TEORIA KONTRAKTUESE MBI MARDHENIET E PUNES: Mbeshtetet ne faktin se mardhenja e punes eshte mardhenje juridiko civile sipas se ciles raportet ne mes punemaresit dhe punedhenesit duhet te rregullihen me kontrate

QKA KUPTOJME ME DIALOG SOCIAL SIPAS LPK: Eshte process demokratik I konsultimit dhe shkembimit te informative ne mes punedhenesve ,punemarresve dhe qeveris SIPAS LPK-SE NE QFARE AFATI KOHOR PUNEDHENESI DHE I PUNESUARI MUND TA NDERPRESIN MARDHENIEN E PUNES : I punesuari mund ta nderprej mardhenjen e punes kur eshte me koh te caktuar 15 dite ndersa ne kohe te pa caktuar 30 dite Punedhenesi

NE MOMENTIN E TANISHEM: Siguron ne menyr kontinuele integritetin fizik e moral te gjdo puntori

NUMERO FAKTORET TE CILET DUHET TE MERREN PARASYSH ME RASTIN E CAKTIMIT TE PAGES MINIMALE: Duhet te merren parasysh keta factor ,

shkallen e papunesis,gjendjen e pergjithshme ne tregun e punes koston e shpenzimeve jetesore sidhe shkallen e konkurences dhe produktivitetit ne vend NE PARIM KONVENTAT E ONP-SE RATIFIKOHEN NE TERESI,

POR NE DISA RASTE BEHET EDHE RATIFIKIMI I PJESSHEM APO ME REZERVA

KU QENDRON ARSYEJA E SHMANGIES NGA KY PARIM: Ne kushtet specifike qew dominojne ne disa vende antare te ONP siq jane,

kushtet klimatike zhvillimi I pamjaftuesem I organizimit industrial dhe rrethanat tjera specifike NEN CILAT KUSHTE DHE NE QFARE AFATI,

PUNETORI MUND TE KTHEHET TEK PUNEDHENESI PAS PERFUNDIMIT TE PUSHIMIT TE TE DREJTAVE NGA MARDHENIA E PUNES: Ne afat prej pese ditesh

A ESHTE I OBLIGUAR INSPEKTORI I PUNES QE PER QDO RAST TE INSPEKTIMIT TA INFORMOJ PUNEDHENESIN,

NESE JO,

TREGONI PER CILAT RASTE: Inspektori I punes eshte I detyruar qe per gjdo rast te inspektimit perveq ne rastet kur mendon se nuk do te jet efikas nese e njofton punedhenesin SIPAS LPK-SE,

GJATE MUNGESES SE PERKOHSHME NE PUNE PER SHKAK TE PASIGURISE NE VENDIN E PUNES,

TE PUNESUARIT I TAKON E DREJTA E KOMPENZIMIT TE PAGES,

PER QFARE PERIUDHE KOHORE Ne periudhen kohore prej 45 ditesh: SHKRUANI DISA NGA TE DREJTAT TE CILAT SHTETET JANE TE DETYRUARA TE UA SIGUROJNE PUNETOREVE LIDHUR ME ORGANIZMIN SINDIKAL E QE KONSIDEROHEN TE DREJTA THEMELORE NGA PUNA DHE LIDHUR ME PUNEN: Te drejten e secilit qe te themeloi sindikata te ,

te drejten e sindikatave qe te themelojn federate dhe konfederata sindikale ,te drejten e sindikateve qe te veprojn lirshem me kufizimet e para para me ligj ,

te drejten ne greve me kusht qe te jet ne pajtim me ligjin ZAKONISHT NE CILAT RASTE PUNETORI KA TE DREJTE QE TA REFUZOJE PUNEN NE VENDIN E CAKTUAR TE PUNES:

Ne rast se puna ne ate vend te punes paraqet rrezik per jeten dhe shendetin e ti dhe nese punedhenesi nuk ja ka siguruar mbrojtjen ne pune

SIPAS LPK-SE PUNEDHENESI MUND TE IA NDERPREJ KONTRATEN E PUNES PUNETORIT PER SHKAQE TE PERCAKTUARA ME KETE LIGJ

NESE DESHIRON TE JA NDERPREJ KONTRATEN E PUNES DHE NESE KJO KONTRATE ESHTE NE KOHEZGJATJE PREJ 2-10 VJET PUNESIMI,

BRENDA QFARE PERIUDHE KOHORE DUHET TE BEHET NJOFTIMI PARAPRAK: Ne periudhen kohore prej 45 ditesh QKA ESHTE LIBREZA E PUNES SIPAS LPK-SE: Perfaqeson nje document public identifikues dhe per paraqitjen e te dhenave personale edhe stazhin e punes SIPAS LPK-SE ORARI I PLOTE I PUNES PER TE PUNESUARIN NEN 18 VJEQ,

NUK MUND TE JETE ME I GJATE SE 30 ore ne jave QFARE KOMPETENCASH KA KONFERENCA E PERGJITHSHME

Kompetenca legjislative ,

miratimi I bogjetit te ONP si dhe vendosja per te gjitha qeshtjet me rendesi qe I inicon keshilli administrative apo delegatet QFARE RENDESIE KANE KONTRATAT KOLEKTIVE NE SHTETET ME SISTEME JURIDIKE BASHKEKOHORE: Kane rendesi te madhe pasi me aplikimin e kontratave kolektive krijohet nje parteritet ne mes aktereve nenshkrues dhe ne fund ruhet qetesia sociale CILA ESHTE CILESIA ME E RENDESISHME E AKTEVE NENLIGJORE: Cilesia kryesore e ketyre akteve normative eshte se me to nuk munsd te krijohen autorizime dhe obligime per subjektet ne kundershtim me ligjin po duhet te jen ne harmoni me ligjin CILAT JANE KUSHTET E VEQANTA PER THEMELIMIN E MARDHENIES SE PUNES DHE PER CILT KRITERE JANE TE LIDHURA KETO KUSHTE Pergaditja e caktuar profesionale kushtet e veqanta shendetsore pervoja e caktuar ne pune njohja e gjuheve te huaja ,

njohja e kopjuterit etj jane te lidhura per kriterin e vendit te punes apo procesit te punes: CILAT JANE FORMAT ME TE PERHAPURA TE VENIES SE KONTAKTIT NE MES PUNEDHENESIT DHE PUNEMARRESIT:

Shpallja e vendeve te lira te pines perms konkursit public dhe shpallja interne e (mbrendeshme e vendeve te punes NE CILIN VIT U FORMUA SHOQATA NDERKOMBETARE PER MBROJTJEN LIGJORE TE PUNETOREVE: OFERAT DHE KERKESA E FUQISE PUNETORE SI DHE NIVELI I PUNESIMIT NE NJE VEND KANE NDIKIM TE DREJTPERDREJT NE REALIZIMIN E NJE PARIMI NGA E DREJTA E PUNES

CILI ESHTE AI PARIM: Parimi I vullnetarizmit SI I KANE TRAJTUAR SOCIALISTET UTOPIST MARDHENIET E PUNES DHE QFARE ESHTE MENDIMI I TYRE NE LIDHJE ME KETO MARDHENIE: ME CILIN AKT JURIDIK BEHET THEMELIMI I MARDHENIEVE TE PUNES: Me kontraten e punes NE PARIM SECILI SHTET ESHTE I INTERESUAR QE MARDHENIET E PUNES TE RREGULLOHEN SA ME MIRE

KU MBESHTETET ARSYEJA E KETIJ PARIMI: PSE E DREJTA E PUNES NUK I RREGULLON TE GJITHA RAPORTET QE LINDIN NGA SHFRYFTEZIMI I PUNES: Sepse puna dhe veprimtarrt punuese jane shume me te gjera krahas nje dege juridike dhe qe ajo duhet te perfshij te drejten positive me te cila rregullohen mardhenjet e punes si object qenesor I se drejtes se punes

CILAT JANE TEORITE RRETH NATYRES JURIDIKE TE KONTRATES SE PUNES: QKA KA PER QELLIM PARIMI I MBROJTJES NE PUNE PERMES HARMONIZIMIT TEKNIK: Ka per qellim mbrojtjen teknike te puntoreve ne pune dhe eshte shum I shprehur per shkak te dallimeve prezente te mbrojtjes teknike ne disa vende antare te UE Dhe paraqet nevojenn e barazimit dhe sigurimit te standarteve sa me rte larta te siguris ne pune SI I KUALIFIKON LIGJI I PUNES PRAKTIKANTET: Si persona fizik te cilet themelojne mardhenje pune ne institucion apo te punedhenesi me qellim te aftesimit per kryerjen e pavarur te puneve ne fushee e tyre SI DUHET TE VEPROJE ORGANI DISIPLINOR PER TA KONSTATUAR GJENDJEN E VERTETE (REALE):

Ne menyr te pavarur dhe ne baze te bindjes te lire NOCIONI I MARDHENIES JURIDIKE TE PUNES: KUSHTET E PERGJITHSHME PER THEMELIMIN E MARDHENIES SE PUNES ZAKONISHT JANE MINIMALE DHE DUHET TI PLOTESOJE QDO PERSON QE DESHIRON TE THEMELOJE MAEDHENIE TE PUNES

NE QKA MBESHTETET ESENCA E MINIMIZIMIT TE KETYRE KUSHTEVE: Mbeshtete ne ate qe ato I ploteson nje numer I madh I pesonave dhe me kete ju krijohen mundesi te barabarta ne punesim pasi jot e gjith mund ti plotesojn kushtet e veqanta PSE NE PRAKTIKE,

KOHA E SAKTE E FILLIMIT TE PUNES KONSIDEROHET FAKT I RENDESISE SE VEQANTE: Sepse nese punetori nuk lajmerohet ne vendin e punes ne kohen e caktuar me kontrat konsiderohet se fare nuk ka lidhur kontrate pune perveq ne rastet kur mund ta arsyetoi mungesen SA PROTOKOLLE DERI ME SOT I KA MIRATUAR ONP-JA: 5 protokolle QKA NENKUPTONI ME PUNE TE DHUNSHME (TE DETYRUAR),

NE CILAT RASTE PUNETORI PUNON KUNDER VULLNETIT TE TIJ,

POR QE LIGJI NUK E KONSIDERON SI PUNE TE DHUNSHME: Puna ose sherbimet te cilat kerkohen nen kercenim pao ndeshkim per te cilat I punesuari nuk shpreh pajtim Ligji nuk I konsideron tastet kur puna apo sherbimet I kryejn personat me aktgjykim te formesse prere ,gjat vuajtjes se denimit apo ne rrethana te jashtezakonshme PSE PARIMI “E DREJTA NE PUNE” I PROKLAMUAR NGA SOCIALISTET UTOPISTE ASNJEHERE NUK KA MUNDUR TE JETESOHET: Sepse ne asnje shoqeri nuk kane pasur mundesi qe te punojn te gjith personat e afte per pune Q KA ESHTE MBROJTJA NE PUNE DHE QFARE RENDESIE KA Mbrojtja ne pune perfshin tersine e dispozitave ,masave teknike,shendetsore e shoqerore qe ekane per qellim sigurimin e kushteve sa me te pershtatshme per te parandaluar aksidentet ne pune semundjet profesionale dhe disa semundje te tjera te pergjithshme qe lidhen me mjedisin e punes

rendesia e mbrojtjes ne pune qendron ne qellimin e mbrojtjes se jetes dhe te shendetit te punetorve si dhe mbrojtjen e integritetit moral e fizik te puntorit :

KUJT I PERKET MERITA PER NDRYSHIMIN E NATYRES (KARAKTERIT TE KONTRATES SE PUNES) NGA KARAKTERI PRIVAT NE ATE PUBLIK:

Merita per ndryshimin e dhe pikpamjen e lidhur me karakterin e kontrates se punes pati intervenimi I shtetit ne fushen e mardhenieve te punes ,ne kete contest kontrata e punes dalengadele e humb karakterin e saj juridiko privat dhe shendrrohet ne kontrate te veqante me karakteristika juridiko publike

QFARE ESHTE DALLIMI NE MES TE PEZULLIMIT TE MARDHENIES SE PUNES DHE SUSPENDIMIT: Dallimi qendron ne ate se puntori suspendohet nga puna per shkat te shkeljeve te detyrave te punes apo shkeljeve tjera penale ndersa i pezullohet mardhenja e punes ,kur dergohet jashte vendit per pune qe jane ne interest e vendit apo ur zgjidhet ne ndonje pos publik NE FUSHEN E PUNES ROL TE VEQANTE LUAN EDHE KESHILLI EKONOMIKO SOCIAL ,CILI ESHTE ROLI I TIJE NE KETE DREJTIM: organi i nivelit nacional i cili udhëheq konsultimet për çështjet nga marrëdhënia e punës,

mirëqenia sociale dhe çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë me politikat ekonomike në Republikën e Kosovës

SI QUHEN AKTET JURIDIKE QE I KRIJOJNE PERSONAT NE EKONOMI DHE FUSHA TE TJERA DHE CILAT JANE ATO AKTE: Quhen e drejte autonome KUSH I EMERON DELEGATET JOQEVERITARE TE SHTETEVE ANETARE TE ONP DHE SI BEHET EMERTIMI I TYRE: I emerojne qeverit e shteteve antare ne pajtim me organizatat me profesionale dhe me representative te punetoreve KUSH KA TE DREJTE TA INICIOJ PROCEDUREN DICIPLINORE: Gjdo puntor I cili dyshon qe ndonje puntor tjeter ka bere shkeljen e detyrave te punes ,Te autorizuar jane Organi pune drejtues I ndermarrjes ,punedhenesi,

punetoret me autorizime dhe pergjegjesi te veqanta CKA ESHTE KONTESTI I PUNES NE KUPTIM TE GJERE:

Kontesti I punese eshte kontesti qe zgjidhet ne gjykat kur puntori e padit punedhenesin ne rastet kur beson se padrejtesisht I jane shkelur te drejtat nga mardhenja e punes ZBATIMIN E CILAVE AKTE KAN TE DREJTE TA MBIKQYRIN ORGANET E INSPEKTORIATIT TE PUNËS: Ligjet e punes ,

kontratat kolektive dhe aktet e tjera qe I referohen fushes se punes dhe kontrates se punes QKA NENKUPTON ME PROFESIONALIZEM NET E DREJTEN E PUNËS

NE CILIN VIT ONP U BE AGJENSI E PARE E SPECIALIZUAR E OKB ME QELLIME DHE DETYRA TE CAKTUARA: Me 14 dhjetor 1946 6

Si quhet aktet qe i nxjerrin org e tjera

cilat jan teoirt sipas natyres se kontratav kolektive

Gjat zhvillimit te se drejtes se punes ekzistiojn disa emeretime te saj pse

? te gjitha keto emertime nuk shprehin sakt objektin dhe permbajtjen e kesaj dege te se drejtes sepse sipas rastit ato jan ose emertime te ngushta ose te gjera

e drejta e punes si deg e sistemit pozitiv dhe si shkenc

? edrejta e punes si dege sistemit pozitiv perfshin normat shtetrore,

kontratat kolektive dhe dispozitat autonome qe i referohen marrdhenjeve te punes ne nderrmarrje institucione tek pundhensit dhe subjekte tjera ndersa e drejta e punes si shkenc merret me studimin teorik dhe praktik te ligjeve dhe dispozitave tjera nga kjo fush si dhe studimin e praktikes se subjekteve dhe faktorve te tjer

Organet kryesore te ONP dhe kompetencat

? organet e ONP-s jan: konferenca e pergjithshme,

kshilli administrativ dhe byrroja nderkombetare e punes

Kompetencat e tyre jan: konferenca e pergjithshme kompetent per tu deklaruar per politiken sociale nderkombetare,

organ me i lart ligjvenes i ONP-s,

Kshilli administrativ mban pergjegjsi te pergjithshme per bashkrendimin e te gjitha veprimeve te organizates,

percakton rendin e dites se konferences se pergjithshme etj

Byrroja nderkombetare mbledh perpunon dhe shperndan informata qe kan te bejn me rregullimin nderkombetar te kushteve dhe sistemit te punes,

pergadit per zbatim programet e ndihmes teknike etj

Kontrolli i zbatimi te konventave dhe rekomandimeve behet nepermjet

Kontratat Kolektive

? jan marrveshje me shkrim te lidhura ne mes te organizatave

sindikale ose puntorve te interesuar dhe pundhensve apo grupit te pundhensve

Kshilli administrativ

? eshte organ drejtues i ONP-s ai ka perberje tripartite dhe eshte i perber nga gjithsej 56 antar,

ky kshill ka nje rol te rendesishem kompetent per tu deklaruar per politiken sociale nderkombetare,

organ me i lart ligjvenes i ONP-s,

Byroja nderkomtare e punes

? eshte organ administrativo-teknik i ONP-s ,

ndermjetsues ne mes te shteteve antare te ONP-s dhe poashtu i mban lidhjet ne mes te perfaqsuesve te pundhensve dhe punmarsve ky organ udhehiqet nga drejtori gjeneral te cilin e emron kshilli administrative 5

Nocioni te drejtes se punes

? e drejta e punes eshte deg e sistemit pozitiv juridik qe per objekt te trajtimit ka marrdhenjet e punes dhe te drejtave te tjera qe jan te lidhura me keto marrdhenje

E drejta epunes perveq qe eshte e drejt pozitive konsiderohet edhe si shkenc pse

? sepse mirret me studimin teorik dhe praktik teligjeve dhe dispozitave tjera nga kjo fush si dhe studimin e praktikes se subjekteve dhe faktorve te tjer puntorpundhenes

Cilat shtete kan te drejt per te ber iniciativ per konventa dhe rekomandime

? qeverit e shteteve antare te ONP-s perfaqsuesit e pundhensve dhe punmarrsve si dhe organizatat e tjera nderkombetare

Cfar rendesie ka kontraktimi kolektiv per shtetin

? Interesimi I shtetit qe marrdhenjet e punes te rregullohen me kontrata kolektive qendron ne ate se sa me mire te rregullohen marrdhenjet e punes me mir do te funksionoj sistemi ekonomiko-social I vendit

Si rezultat I kujt vjen deri te paraqitja e marrdhenjeve kolektive

? Si rezultat I demokratizimit te marrdhenjeve te punes

Ne cilat raste institucionet shtetrore mund te marrin pjes ne lidhjen e kontrates kolektive

? Kur lidhet kontrata kolektive per veprimtarin e caktuar e qe kjo veprimtari eshte me interes vital per shtetin ne lidhjen e saj marrin pjes edhe organet kompetente te pushtetit shtetror

Cka eshte puna sipas dr

por e mundimshme per krijimin ose perpunimin e nje vepre te dobishme materiale ose intelektuale

Cka eshte orari i punes sipas LPK

? nenkupton periudhen kohore gjat se ciles i punsuari kryen pune ose sherbime ne te

Parimet e kontraktimit

? jan: parimi i liris ne pune,

i ndalimit te punes se dhunshme,

i ndalimit te diskriminimit ne pune,

Kujt i referoht kontraktimi ne kohen i liberalizmit

? kontraktimi ne kohen e liberalizmit i referohej pundhensit

cilat jan teoirt sipas natyres se kontratav kolektive

qka percakton konventa e 56 e Onp-se

? kontrollimet spitalore te detarve

Kujt i takon liria e kontraktimit

? kjo liri i takon pronarit te mjeteve te prodhimit

Ndryshimi dhe karakteri i kontrates se punes

? ndryshimet si ne aspektin e rolit shoqeror ashtu edhe ne aspektin juridik te kontrates se punes sipas cilsive juridike perfaqeson tip te veqant te kontrates dhe si e till nuk ka me karakter obligativ por statusor

Karakteristikat e se dr

ne grevë ne shtetet bashkekohore

? ne sisteme juridike te disa vendeve greva as qe permendet ekzistojn dispozita te caktuara te cilat disa lloje te grevave i inkriminojn si delikte edhe pse duket e pa kontestueshme qe greven duhet ta percjell nderprerja e punes praktika tregon se disa vende njohin at lloj te greves ku puntoret vazhdojn te puojn 4

Kompensimi i demit per punedhenesin

? i punsuari i cilli ne pun ose lidhur me punen me qellim ose nga pakujdesia e plot i ka shkaktuar dem personit te tret te cilin e ka kompenzuar pundhensi eshte i obliguar qe pundhensit ti kompenzoj shumen e demit te paguar

Pse ne periudhen e pare kontraktimi u shfrytezua si mashtrim per punetoret

? ne procesin e ngutshem te bashkimit te puntorve kerkesave te para per marveshje kolektive si dhe mjetit me efikas te presionit te tyre-greves duhet te kerkohen shkaqet per intervenimin e shtetit ne rregullimin e marrdhenjeve te punes kjo situar impooi nevojen qe shteti ne radh te pare duhet te mirrer me mbrojtjen juridike te kushteve te punes sepse kontraktimi thjesht ishte nje mashtrim per puntoret sepse liria e kontraktimit ishte e njeanshme dhe si e tiil i perkiste pronarit te mjeteve te prodhimit

Masat disciplinore (dispozitat disiplinore ne pune)

? shqiptohen varsisht nga pesha e vepres disiplinore ato ndahen ne: masa morale( te cilat e godasin nderin e puntorit),

masa profesionale( e godasin poziten e puntorit ne marrdhenjen e punes) dhe masat materiale te cilat e godasin pasurin e puntorit

Dallimi ndermjet punes faktike dhe punes se praktikantve

? puna faktike konsiderohet si marrdhenje e punes e cila lind nga ushtrimi faktik i punes se

institucion si pun e rregullt me kusht qe ajo mardhenje te mos jet e pa autorizuar dhe e themeluar me pushtet te vet

ndersa puna e praktikanteve qe e themelojn mardhenjen e punes ne kohe te caktuar me qellim qe gjat zgjatjes se ketij statuti te aftesohen per kryerjen e pavarur te punes ne fushen e tyre

Cilat jan teorit rreth natyres juridike te kontrates se punes

institucionale dhe kontraktuese

Pse konsiderohet se ne sistemin socialist nuk ka marredhenie te punes ne kuptimin e tyre konceptual

? meqe mardhenjet e punes ne sistemin socialist kan pasur tjeter koncept apo nuk kan ekzistuar fare te drejten e punes e trajtojn si deg juridike qe permban norma juridike mbi parimet e pergjithshme te organizimit te punes dhe sistemit te mardhenjeve te punes mbi themelimin dhe nderprerjen e mardhenjes se punes etj

Cfar karakteri kan dispozitat qe i referohen kohes se punes dhe qfar eshte qellimi i tyre

? kan karakter mbrojtes dhe si te tilla kan per qellim mbrojtjen e puntorit nga orari apo koha e gjat e punes

Pse ka pasur dallim ne perkufizimin e te drejtes se punes gjat zhvillimit hisorik te saj

? te gjitha keto perkufizime nuk shprehin sakt objektin dhe permbajtjen e kesaj dege te se drejtes sepse sipas rastit ato jan ose emertime te ngushta ose te gjera

Orari i punes

? nenkupton periudhen kohore gjat se ciles i punsuari kryen pune ose sherbime ne te mir te pundhensit

Sa konventa ka nxjerr ONP-ja brenda luftes se 1 dhe te 2

Si rregullohet e drejta e punes ne Kosove

? e drejta ne pun rregullohet me ligj ky ligj ka perqellim te rregulloj te drejtat dhe detyrimet nga mardhenja e punes,

dispozitat e ketij ligji zbatohen per te punsuarit dhe pundhensit e sektorit privat dhe publik ne kosove

Cfar raporti nuk rregullon e drejta e punes qe rregullojn raportet e tjera,

dhe qka regullon e drejta e punes

? e drejta e punes nuk i rregullon raportet ne mes te individeve dhe pushtetit publik,

por e drejta e punes rregullon raportet ne mes te individeve

Teoria qe idhujtaret e saj e perkrahnin marrdhenjen e punes pa baz juridike eshte

? Teoria institucionale franceze

Bazuar ne praktiken e vendeve te ndryshme si akte te nderrmarrjes jan: statuti dhe aktet e tjera te pergjithshme me te cilat rregulohen marrdhenjet e puntorve dhe marrdhenjet industrial ne pergjithsi

Inspektoriati I punes mund ti shqiptoj denimin me gjob pundhensit nese konstaton qe ka bere shkelje te dispozitave ligjore ne cka mund ta mbeshtes inspektoriati I punes shkallen e denimit me gjob ndaj pundhensit

? Do ta mbeshtes ne nenin 92 te ligjit te punes respektivisht paragrafet 2 dhe 3 te ketij neni e poashtu ne aktet nenligjore per percaktimin e gjobave dhe shumave konkrete ne rastet e shkeljes se dipozitave ligjore te nxjerra nga MPMS

Struktura dhe numri I vendeve te punes ne ndermarrje apo te pundhensi duhet te percaktohet me akt normative si quhet ai akt

? Akt intern autonom I pundhensit I cili paraqitet si parakusht normative per themelimin e marrdhenjes se punes

Ne cilat raste puntori ka te drejt ne kompenzim te pages

? Ne keto raste: gjat diteve te festive ne te cilat nuk punohet,

gjat kohes se shfrytzimit te pushimit vjetor,

gjat aftesimit dhe persosjes profesionale per te cilen eshte derguar dhe gjat ushtrimit te funksioneve publike per te cilat nuk paguhet

Ne cilat raste pundhensi mund te kerkoj nga puntori qe te punoj me gjat se orari I punes dhe sa mund te zgjat ky orar

? Ne raste te jashtzakonshme me rritjen e vellimit te punve dhe ne raste te tjera te domosdoshme me kerkesen e pundhensit puntori duhet te punoj me gjat se orari I punes me se shumti deri ne 8 ne jave ore dhe mund te zgjas vetem per aq kohe sa eshte e domosdoshme

Cilet persona gezojn mbrojtje te veqant ne pun

I punsuari nen moshen 18 vjeqare dhe personi me aftesi te kufizuara

Cka nenkupton me suspendim nga puna

? Suspendimi nga puna nenkupton largimin e perkoshem te puntorit nga puna kur ndaj tij kan filluar procedurat penale,

kryen shkelje te obligimit te punes etj

Gjat kohes se largimit te perkoshem nga pun ate punsuarit I takon e drejta e kompenzimit ne pag ne lartsi prej 50 % dhe ky largim mund te zgjas me se shumti 6 muaj

Femrat kan te drejt ne pushim te lehonis ne kohezgjatje prej 1 viti,

kush si dhe sa eshte paga gjat kesaj periudhe

? 6 muajt e par te pushimit te lehonis pagesa behet nga pundhensi me kompenzim 70% te pages baz,

Femra e punsuar ka te drejt q eta zgjas pushimin e saj te lehonis eshe per 3 muaj te tjer pa pages

Pundhensi eshte I detyruar te siguroj kushte te nevojshme per mbrojtje ne pune me te cilat sigurohet

? Mbrojtja e jetes dhe shendetit te te punsuarve ne pajtim me ligjin

Pergjegjsia material dhe elementet e saj

Eshte pergjegjsi per demin e shkaktuar ne ndermarrje,

ne ket kontekst puntori I cili ne pune me qellim apo nga pakujdesia I ka shkaktuar dem ndermarrjes eshte I obliguar qe demin e shkaktuar ta kompenzoj

Elementet e saj jan: pergjegjsia per demin e shkaktuar I referohet personit I cili e ka stausin e te punsuarit,

duhet te ekzistoj faji I puntorit per demin e shkaktuar etj

Detyrat e kryeinspektoriatit te punes

? Kryeinspektori I punes ka keto detyra: ben mbikqyrjen e legjislacionit te punes,

kushtet e punes dhe mbrojtjen ne pune,

iu siguron informacione teknike dhe kshilla pundhensve dhe puntorve per qeshtjet me te efekshme te zbatimit te lgjit etj