PDF politikat publike dhe qeverisja, Qeverisja -aftësia e kufizuar te fëmijët në shqipëri - World Vision International - Pyetje Dhe Përgjigjje Nga Politika Ekonomike 2
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

Pyetje Dhe Përgjigjje Nga Politika Ekonomike 2

aftësia e kufizuar te fëmijët në shqipëri - World Vision International

Përveç esesë, manuali do të përmbajë edhe pyetjet nga gjuha angleze, në të cilat do Pyetjet dhe eseja ndërlidhen me fushën e programit të studimit siguria publike në ndonjë çështje nga jeta, morali, shkenca, arti, politika etj Eseja është  Një mësim tjetër

Related PDF

Manuali për provim pranues - Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Përveç esesë, manuali do të përmbajë edhe pyetjet nga gjuha angleze, në të cilat do Pyetjet dhe eseja ndërlidhen me fushën e programit të studimit siguria publike në ndonjë çështje nga jeta, morali, shkenca, arti, politika etj Eseja është 
PDF

Qeverisja dhe Administrata Lokale në Kosovë - KIPRED

Një mësim tjetër nga hulumtimi ynë është se efikasiteti i qeverive dhe administratave të vihej në pyetje; ose përndryshe, në anën tjetër, kryetari do të vihej nën presion të udhëheqësit lokalë për të përcjellë politika të cilat nuk janë gjithmonë në interesin e tyre, Përgjigjjet nga panelistët ishin të llojllojshme
PDF

Tregu i punës dhe papunësia në Kosovë - Instituti Riinvest

Tabela 1 11 Papunësia në disa nga vendet e tranzicionit të vemendje si një problem kyç nga politika për zhvillim ekonomik dhe social Pa përgjigjje familje disa pyetje të parashtruara për anketuesit tregojnë për nivelin e punësimit  
PDF

INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika

Politika Ekonomike, Rrethina dhe Strategjia e Promovimit Raport hulumtues nga Ëashingtin D C , dhe në mbështetje të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkomëtar të ndryshme promovouese dhe pyetje përgjigjje
PDF

sfidat financiare të ndërmarrjeve publike në kosovë - UET

Po ashtu synon të japë përgjigjje se çfarë efekti do të ketë të dhënat e publikuara nga ndërmarrjet publike, Njësia për Politika dhe Monitorim të NP, Këto janë pyetjet për të cilat kërkojnë të gjejnë përgjegjje edhe drejtuesit e bizneseve 
PDF

udhëzuesi dhe doracaku - Zyra e Kryeministrit

Doracaku për Hartimin e Koncept Dokumenteve është miratuar nga Nëse keni ndonjë pyetje për Udhëzuesin dhe Doracakun për Hartimin e nëse politika e propozuar ndikon në orientimin e shoqërisë drejt integrimit, që ajo të bëhet më të rinjve dhe për të dhënë përgjigjje në pyetjet relevante, siç janë paraqitur në 
PDF

aftësia e kufizuar te fëmijët në shqipëri - World Vision International

për të bërë të mundur që këto Shtete të hartojnë dhe zbatojnë politika që do i japin Të përshtatshme nga pikëpamja kulturore, duke formuluar pyetje mbi aftësitë që INT DERI NË 3 PËRGJIGJE LUTEMI, SHËNO MAX TRE PERGJIGJE
PDF

Pyetje Dr.punes

Free Download Punim Diplome Master Metodologjia E Hulumtimeve

umib uploads 2016 11 Syllabusi E Drejta e Punes pdf prof dr Kudret Çela, E drejta e punës II, Tiranë 200 do të përmbajë 15 pyetje që kanë të bëjnë me çështjet e pdf sdocuments2 p 54

Pyetje etika ligjore

Qeverisja korporative - Contract Law Enforcement (CLE) Program

PDF ETIKA PROFESIONALEekonomia weebly uploads 4 3 9 9 4399336 3 k 3 pdf PDF fletore 2 indd National Democratic Institute ndi files 1895 al fletoredemo 070105 alb 0 pdf PDF Shkarko Oda e Avokatëve

 1. etika profesionale dhe ligjore
 2. etika personale
 3. etika ne pune

Pyetje Nga e Drejta e Unionit Evropian

E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Sdocuments2 Com

PDF 014 e drejta e unionit evropian juristat juristat files wordpress 2012 02 e drejta e eu pdf PDF ABC ja e të Drejtës së Bashkimit Evropian Ministria e Integrimit mei ks

 1. e drejta e bashkimit evropian
 2. bashkimi evropian projekt
 3. unioni evropian

Pyetje nga e Drejta kushtetuese

E drejta për “Gjykim të D ejta për “Gjykim të Drejtë” ejtë” - Levizja FOL

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i eudo citizenship eu docs kushtetuta me interpretime

 1. kushtetuta e shqiperise 2018
 2. kushtetuta e shqiperise ligjet

Pyetje nga testet e fundit ne administrative

Testi I Arritshmeris 2010 Pyetjet - BOOK PDF - KENNST-DU

PDF testet gjuha VI indd Albas albas al testet pdf testet 20gjuha 206 pdf PDF teste matematika VI indd Albas albas al testet pdf teste 20matematika 20VI pdf PDF SAT Test Directions Translated into ALBANIAN for

 1. testet e gjuhes shqipe 6
 2. testet e gjuhes shqipe 8
 3. teste matematike klasa 6
 4. gjuha shqipe 7 pegi testet
 5. teste nga matematika klasa e 6
 6. test historia 6 albas
 7. gjuha shqipe 6 albas pdf
 8. teste matematike 8

Pyetje Nga Testi 1

Teste Nga Historia - jrlseesyes

nexhatqehaja files wordpress 2018 07 1 27 Të emërtohen detalet e punuara nga giza e temperuar 1 1 dhe 1 2 28 Cilat janë lëndët organike natyrore më të rëndësishme ? 29 Çka janë materialet polimere plastike? 30 Cilat janë vetitë e mira të

PDF Hulumtues i sistemeve ekonomike bashkëkohore ndi 1 3 1 20Hulumtues 20i 20sistemeve 20ekonomike 20bashkëkoho PDF INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika riinvestinstitute uploads shqip1476705266 pdf PDF

Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

Procedura Penale Pyetje Pergjigje - Under Construction | Best Seller

PDF procedura administrative & testet juristat juristat files wordpress procedura administrative pdf PDF e drejta administrative juristat juristat files wordpress 2012 e drejta administrative pdf PDF Komentar shtepi 3 prill

 1. e drejta administrative
 2. procedurat administrative
 3. heshtja administrative

kpk rks assets cms uploads files Statistika dhe Në fund të çdo dite pune pyetjet e hartuara, të rishikuara dhe të përkthyera janë vendosur në USB dhe janë fshirë nga të gjithë kompjuterët Në përfundim të hartimit të provimit të gjitha materialet që gjendeshin në kompjuterë janë vendosur

Home back Next

Dhe Përgjigjje Nga Politika Ekonomike 2

Description

Cili eshte dallimi mes doktrines liberale dhe asaj kenjziane

? •Dallimi ne mes te ketyre doktrinave eshte se ajo Liberale mbeshtetet ne nje sistem Ekonomik ku shtetinuk nderhyn dhe se Konkurrenca eshte Plotesisht e lire,

kurse aj Kenjiane apo (intervencioniste)parasheh se nderhyrja e shtetit ne Ekonomi eshte e domosdoshme dhe se vetem me doren e shtetit mund te arijme sukses ne lufte kunder Krizes dhe recesionit

CIlat jan problemet qe sod me se shumti e mundojn shoqrin bashkohore

? •Problemet me te medha qe e Mundojne shoqerine bashkohore jane: Inflacioni,

Papunesia,

Shpenzimet per Armatim,

Deficiti Buxhetor,

Varferia dhe Pabarazia,

Ndotja e Rrethit-Ambientit,

RregullativaShteterore e Biznesit

Cilat janë komponentet e ekonomis se aplikushme

? •Bartesit Qellimet Instrumentet Rrethi

Si ndahet begatia e prodhuar

Fonde Xhiruese 5

Komponentet e ekonomis se aplikushme janë

Bartesit e ekonomis se aplikueshme,

Qellimet e ekonomise se aplikueshme,

Instrumentet e ekonomise se aplikueshme dhe 4

Rrethi-ambienti Ekonomise se aplikueshme

? •Doganat paraqesin nje lloj tatimi qe I paguhet shtetit ,

me te cilin ngarkohet malli me prejardhje te vendit apo te jashtem I cili kalon kufirin shtetror,

pa marre parasysh se a behet fjale per mall te Importuar,

Definicioni I qellimeve ne ekonomin e aplikushme

? •Me qellimet ne Ekonomine e Aplikueshme nenkuptojme nje gjendje te ardhshme e cila deshirohet te arrihet,

e cila ndryshon nga e tanishmja,

dhe e cila nuk realizohet (sendertohet) vetvetiu nga proceset e ndryshme qe ngjajne,

por arrihen me akcion te dobishem dhe te perbashket te te gjith subjekteve vendimarrese

Cilat janë organet shtetrore si bartse te ekonomisë se aplikushmë

? •Kuvendi Organi me I larte ligjvenes,

Qeveria organi ekzekutiv I kuvendit dheMinistrite dhe organet tjera administrative ne kuader te Qeverise

Karakteristikat e doktrines liberale janë

? •Mosnderhyrja e Shtetit ne Ekonomi Shteti sa me largeduart nga Ekonomia,

Veprimi I Konkurrences se lire ne Ekonomi,

Ekonomija Liberale ne Ekonomine e Lire,

Cilat janë masat per stabilizimin e tregut

c) Masat me karakter afatshkurter,

d) Masat me karakter afatgjat 12

Nga cilt faktor varet struktura e tregut

? •a)Vellimi dhe Struktura e prodhimit te ekonomise,

b)Lartesia e te te ardhurave kombetare dhe shperndarja e tyre,

Koncepti i shtetit dhe mirqenies-sociale

? •Shteti I Mireqenies Sociale,

mund te percaktohet shteti qe kujdesette siguroje nje jetese te pershtatshme normale per shtetasit,

me synimin e arritjes te mireqenies se pergjithshme te tyre

Cili eshte qellimi I doganave mbrojtese

? •Qellimi i Doganave mbrojtese apo Ekonomike eshte mbrojtja dhe nxitimi i zhvillimit te ekonomise kombetare

Cilat janë format per te shprehur vleren e fondeve prodhuese

Vlera e Tanishme (reale),

Vlera e re dheVlera e Tregut

Cilat janë vetit e konvergjimit te kapitalizmit dhe socializmit bashkohorë

? • a)nenvizohen “ngjashmerite e ngritura te dyja sistemeve respektivisht vijat e perbashketa

b) kapitalizmi pofiton gjithnje e me shume veti te socialimit,

ndersa socialimi po fiton gjithnje e meshume veti te kapitalizmit bashkekohor

Kuptimi-definicioni i shoqerive aksionare

? • Shoqerite Aksionare paraqesin formen organiative te ndermarjeve te medha qe formohen me bashkimin e shume kapitaleve ne nje te perbashket qe quhet Kapitali Aksionar 18

Cilat janë qellimet e ekonomisë se aplikushme

? •Shtimi- rritja ekonomike e prodhimit te te mirave materiale Riprodhimi i popullsise i percjellur me nivel te larte te punesimit Afarizem efikas ekonomik,

Nivel stabil te qmimeve,

Liria ekonomike,

Ndarja e drejte e te ardhurave – fitimit,

Siguria Ekonomiko-Sociale,

Bilancin racional te tregetise nderkombetare dhe te pagesave,

Ekologjia – rrethi i shendosh i punes banimit dhe pergjithesisht rrethit jetesor

Gjate seleksionimit te instrumenteve duhet te pasur parasyshë

? •Duhet pasur parasysh dy anë: Politiko-Sociale dhe Teknike 20

Marre Globalisht egzistojne 2 koncepte kryesore te Privatizimit

•1) Modeli i privatizimit te shpejte nepermjet konceptit te “Shok Terapise” i njohur me emrin modeli“Big-Bang” 2) Model i privatizimit gradual,

i njohur me emrin modeli “step by step” 21

Cilat janë masat qe harmonizojn raportin mes ofertes dhe kerkeses

Nepermjet kujt behet pasqyra reale e qdo vendi

Cilat janë karakteristikat e perbashkta te shtetit dhe mirqenies

•a) Kryerjen e funksionit social per sigurimin e jeteses se pershtatshme te shteteve dhe minimumin e te keqijave apo vuajtjeve

b) Sistemi i mjeteve Financiare te aprovuara,

c) Sherbimet sociale ne te gjitha nivelet e struktures Sociale

Qka ka then ekonomisti amerikanë XH

M Bjuken per kushtetuten

? •Kushtetuta eshte ligj themelor jo i shtetit si sistem I marredhenieve te pushtetit,

i shoqerise civile I bazuar ne principet e pajtimit te vullnetshem te marredhenieve reciproke ne mes njereve

Modelin amerikan te sistemit te ekonomisë e karakterizon

? •Aktivitetet Ndermarrese(menagjuese) te permbajtur Nuk e shtron qeshtjen e barazise Sociale,

Bazohet ne produktivitet te larte,

dhe orientohet ne arritjen e suksesit personal

Cilat janë detyrat e fondit monetar nderkombtar

? •a) Stabilizimi i valutes Nacionale b) Heqja e kufizimeve devizore ne pagesa nderkombetare,

c) Krijimi I marredhenjeve ne mes te valutave te disa shteteve

Cilat dimenzione duhet pasur parasysh gjat seleksionimit te qellimeve

? •a) Materialo – Prodhuese b) Ekonomiko – Sociale,

Paraqitja e doktrinave ekonomike qe pasqyrojnë rolin e shtetit dhe nderhyrjen shtetit ne ekonomi ne kuptimin modern eshte e lidhur më

? •Doktrina intervencioniste – Doktrinen Kenjziane

Ndarja e ekonomis kombtare sipas parimit funksional

? •a)Sektori i prodhimtarise,

b)Te hyrat dhe te dalat e Popullsise,

c)Te hyrat dhe te dalat e lemenjeve Joprodhuese,

d)Konsumi personal dhe i perbashket,

f)Sektori i marredhenieve me boten

Cilat janë komponentet e konsumit final

? •a)Konsumi personal b)Konsumi shteterore,

Ne kuader te sistemit devizor dhe te funksionimit te ti,dispozitat ligjore jan ato te me te cilat rregullohen qeshtjet

? Pagesat ne afarizem me boten,

fitimi dhe disponimi I devizave,

menyra e funksionimit te tregut te devizave dhe letrave me vlere

Qysh ndahen doganat sipas menyres se veprimit

? •a)Doganat diferenciale b)Doganat preferenciale 33

Qysh klasifikohen bartsit e ekonomis se aplikushme

organizatat politike b)Organiatat nderkombetare,

c)Trupat operative – ndermarrjet 34

Smithi konstaton se individin dhe kapitalistin per tu marr me aktivitet e biznes e nxisin 6 motive

e)Shprehja e punes dhe f)Afiniteti per tregti

Modeli Gjerman i sistemeve ekonomiko-sociale

? •a)Konsiderohet model i ekonomise sociale te tregut,

b)Shteti aktivisht ndikon ne qmimet,

dhe normat teknike te produkteve,

c)Modeli funksionon me sintagmen: mireqenie per te gjithe,

mireqenie nepermjet gares konkuruese ne treg

Cilat janë karakteristikat e qellimeve ekonomiko-prodhuse

? •a)Jepen per tere territorin e vendit,

por mund te ipen edhe per regjione te caktuara b)I perkasin forcave prodhuese te shoqerise,

Çka kuptojm me begati te prodhuar

? •Me begati te prodhuar kuptojme te gjitha te mirat material qe jane rezultat i punes se njeriut

Si ndahen fondet kryesore

? •a)Fondet kryesore ne Lemenjte Ekonomik b)Te mirat publike,

Liberalizimi si doktrin ekonomike ku ka lind,kur dhe kush eshte perfaqsus

? •Liberalizmi lindi ne shekullin XVIII(18) me perfaqesues te tij Adam Smith dhe David Ricardo

Kuptimi i instrumenteve Intranacionale

? •Keta instrumente i regullojne marredheniet ekonomike ne tere territorin e shtetit,

por mund tiregullojne edhe Brenda regjionit te tij,

sektorit apo deges me qellim qe te lehtesohet qarkullimi-levizja e mallrave,

Qfar organizate eshte APEC-u

? •APEC eshte Organizata Aziatiko-Pacifike per Bashkepunim Ekonomik,

Japonia)

Si I ndanë instrumentet kreditoro-monetare profesori Kirchen

? •a)Huate dhe kredite shteterore,

b)Operacionet ne tregun e hapur,

c)Instrumentet kreative bankare,

d)Instrumentet qe ndikojne ne huate dhe kredite e Institucioneve tjera 43

Per Qfar bejn marrveshje organizatat qe hyjnë ne kartele

? •a)Karteli per kufizimin e qmimeve,

b)Karteli ne kufizimin e prodhimit,

c)Karteli per ndarjen e tregjeve,

d)Karteli per shfryteimin e patenteve dhe licencave

Prej sa llojë aksionaresh perbehet shoqria komaditore

Çka kuptojm me modelin e ekonomis se tregut

? •Ekonomia e tregut sipas karakterit eshte Liberal,

e ne pikpamje teknike mbeshtetet ne teorine e ekuilibtit te pergjithshem

Ne modelin e ekonomise se tregut,

ligjet ekonomike (oferta dhe kerkesa)veprojne ne menyre te lire

Ne sa nivele ndahet sistemi bankar

Bankat Qendrore apo Bankat Emetuese,

te gjitha llojet e Bankave dhe institucioneve tjera Financiare

Çfar funksionesh kryen banka qendrore e nje shteti

? •a)E drejta per te emetuar (shtypur) para ne trajta valute zyrtare shteterore ne monedha dhe kartmonedha,

qe sherbejne si mjet zyrtar i pageses

b)Siguron likuiditen e sistemit bankar si ate kombetar eshte edhe ate nderkombetar,

c)Mbikeqyr punen e bankave komerciale,

d)Ben Licencimin e bankave Komerciale,

e)Ruajtjen dhe dispoizitimin e metaleve fisnike,

dhe paraqet rolin e Arkes Shteterore

Cili eshet roli I bankave te nivelit te dyte dhe si themelohen

? •Roli i bankave te nivelit te dyte eshte te ndihmojne popullaten me ruajtjen e parave dhe me dhenien e kredive per popullaten e atij shteti ku veprojne dhe se ato formohen me lejen(licencimin) e bankes qendrore

Per te themeluar keto lloje te bankave,

themeluesi(apo themeluesit) duhet te sigurojne nje shume te kapitalit themeltar,

lartesine e se ciles e cakton banka qendrore

Cilat janë lajmet e mira premtuse dhe te kqija shqetsuse

? •Lajmet e mira (Premtuese) a)Shtimi i produktivitetit te punes,

b) Shtimi I te ardhurave reale (pagave) per banore,

d)Shtimi i exportit te produkteve industrial e)Permisimi i pozites se ekonomise kombetare ne tregetine boterore

•Lajme te keqija (Shqetesuese) a)Renia e te ardhurave-pageses,

b)Shtimi i ngarkeses krediture ne raport me te ardhuren,

c)Shtimi i punes jashte orarit,

ne vend te punesimit te plote,

e)Renia e standardit te popullsise,

Çka jan odat ekonomike dhe sa lloje te tyre egzistojnë

? •Odat Ekonomike jane institucione te karakterit publiko-juridik,

harmonizojne interesat e veqanta te anetareve te saje me interesat e shoqerise Dallojme Dy tipe Odash: a)Odat Ekonomike Evropiane – Kontinentale,

Çysh ndahet rethi i ekonomis se aplikushme

? •a) Hapsiren – rrethin fizik b) Rrethin ekonomiko shoqeror 52

Si behet zgjedhja,seleksionimi dhe perdorimi i instrumenteve

? •Zgjedhjen e instrumenteve gjegjesisht seleksionimin e tyre e bejne subjektet e politikes ekonomike,

Seleksionimi behet nga dy ane: Anen Politiko – Sociale dhe anen Teknike,

Perdorimi sipas dijenis se,

a)qfare eshte intensiteti i instrumenteve,

b)kur duhet perdoren-aplikohen instrumentet,

c)si te kuptohet komplimentariteti i tyre

Ndarja e ekonomis kombtare sipas parimit teknologjik

b) Bujqesia dhe peshkimi,c) Pylltaria,d) Ekonomia e Ujrave,

Cilat janë perparsit e modelit te privatizimi“step by step“

ne rend te pare ve efikasitetin ekonomik dhe aftesimin e ekonomise kombetare,

Se dyti,

niset nga fakti se ndrrimet e institucioneve te tregut dhe futja e sistemit te ri te vlerave nuk mund te behet Brenda nates,

Se treti,

nuk e mohon ekzistimin e prones publike apo shteterore te ndermarjet e medha dhe ato me rendesi Vitale

Per te pasur sukses procesi I privatizimit duhet te ngerthej ne vete

Rregullativen juridike,

Qasjen ekonomike,

Percaktimin e periudhes kohore,

Qeshtjet e prones dhe te pronesise,

Zgjidhjen e modelit te privatizimit etj

Çka paraqet kursi devizorë dhë si ndahet

? •Kurset deviore mund te jene: a)Fikse dhe Individuale,

Cilet janë treguesit te cilet merren me percaktimin e nivelit jetsorë

? •a)Treguesit e Pergjithshem,

Çka janë bursat dhe si ndahen

? •Bursat jane tregje te perhershme ne te cilat veprojne regulla dhe uzansa te veqanta,

Bursat ndahen ne: a)Valuto-Devizore b)Bursat efektive c)Bursat e mallrave-produkteve d)Bursat e sherbimeve 59

Cilat janë ndermarrjet e vogla sipas unionit europian

? •Ato ndermarje te cilat kane te punesuar deri 50 punetor te perhershem apo te perkohshem,

qarkullimi vjetor ne te cilat nuk kalon 7 milion euro,

apo bilanci vjetor i gjendjes se tyre nuk kalon vleren prej 5milion euro

Cilat janë format e ndermarrjeve ne rethanat bashkohore

? a)ndermarrjet e pavarura individuale,

b)shoqeria me pergjegjesi te kufiuara,

c)shoqeria me pergjegjesi te pakufizuara,

Cili eshte roli I organizates nderkombtare te punës

? •Roli i Organizates eshte qe me marreveshje nderkombetare te siguroje kushte me te mira te punes dhe pozites me te mire te punetoreve

Cili ka qen qellimi I organizatës per zhvillim ekonomik dhe bashkpunimë

? •Qellimi i kesaj organiate ka qene qe te perpjeket per nje integrim ekonomik ndermjet 24 shteteve anetare te saj

Ndarja e ekonomis kombtare sipas parimit instutucional

c)Institucionet e administrates se pergjithshme,

Qfar organizate eshte OPEC-u

? •Organizata e vendeve Arabe prodhuese te naftes

Arabia Saudite,

Xhamairia Arabe e Libise dhe Kuvajti)

Masat qe ndikojne ne sasine e mallrave qe u nenshtrohen transaksioneve te jashtme

? Ne kuader te ketyre masave te politikes se tregtise se jashtme bejne pjese: • Ndalesat,

Sistemi I lejeve dhe 3

Kontigjenti

Masat me te cilat ndikohet ne lartesine e qmimeve

? Qellimi kryesor I ketyre masave eshte qe nepermjet lartesise se qmimeve te mallrave te importuara dhe te mallrave te eksportuara te ngritet aftesia konkurruese e ekonomise kombtare

Me keto masa shteti mban ekonomine kombtare,

duke zvogeluar importin e duke rritur eksportin

Ne kuader te ketyre masave jane: Doganat dhe masat jashtedoganore

Masat jashtedoganore

? Perfshijne kryesisht instrumentet e politikes monetaro-kreditore te politikes fiskale

Ne grupin e masave jashtedoganore me te rendesishmet jan Premite,

qe zakonisht u jepen ndermarrjeve eksportuese,

ato paraqesin shuma te caktuara ne para apo ndihma te ndryshme,

lehtesi kreditore e tatimore me qellim qe ndermarrjet eksportuese ta ngritin aftesine konkurruese ne tregun e jashtem

Faktoret qe e kushtezojne tregetine e jashtme

? a)Shperndarja e pabarabarte e pasurive natyrore,

b)Zhvillimi I pabarabarte dhe kushtet e ndryshme te prodhimit,

c)Niveli I shpenzimeve te prodhimit,

d)Zhvillimi I komunikacionit etj

Konsumi Personal

? Paraqet konsumin e pergjitheshem te popullesise se nje vendi ne periudhe te caktuar kohore

Mund te themi se perbehet prej dy komponentave kryesore: Prej mjeteve monetare dhe prej konsumit natyror

Konsumi Shtetror

? Paraqet ate forme te plotesimit te nevojave te popullesise qe nuk mund te organizohen

e qe jane ne interes te pergjitheshem te populates se atij vendi

Perbehet prej 2 komponentve kryesor: 1

Konsumi I perbashket- me te cilat mjete zhvillohen veprimtarite publike,

qe sherbejne per plotesimin e nevojave te perbashketa e qe perbehet nga keto lemenj: shendetsia,

Konsumi I pergjitheshem – qe e perbejne mjetet e dhena per veprimtari joprodhuese e qe jane te nevojshme per jeten e perditshme te popullesise sic jane organet shtetrore: Administrata,

Perkufizimi I ekonomise Kombetare

? Ekonomine kombetare e perbejne te gjitha te mirat materiale,

si dhe personat fizik dhe juridik qe kryejn veprimtari ekonomike dhe sherbime te ndryshme brenda kufijve te shtetit te caktuar,

e te cilet gjenden nen juridiksionin e tij

Instrumentet Intervenuese

? Keto instrumente per kah natyra jane kompleks dhe global,

per kah karakteri jane: Buxhetor dhe Monetar,

direct vijne nga pushteti public dhe me ndihmen e tyre drejtpersedrejti preket ne bazen e sistemit ekonomik

(Kjo perdoret kur shteti deshiron te ndihmoj ndonje deg te ekonomise apo deshiron ta ruaj standardin e popullesise)

Instrumentet nga grupi I financave publike

? Keto instrumente kane te bejne me te hyrat dhe te dalat publike te shtetit dhe saldon e tyre

Ne kuader te ketij grupi te instrumenteve bejne pjese instrumentet e politikes fiskale (doganat,

Instrumentet nga grupi I financave publike jane kompetence e shtetit,

por mund t’i nxjerrin edhe prej nivelit me te ulte

Kuptimi I masave

? Me masa nenkuptojm perdorimin e instrumenteve ne moment te caktuar me qellim te kryerjes se nje apo me shume detyrave

Masa ne ekonomine e aplikueshme mund te jete: a) zvoglimi I tatimit ne te ardhura ose aprovimi I buxhetit etj,

b) heqja e ndonje mase psh heqja e kontrollit direkt

Organizata e KB per Bujqesi dhe Ushqim (FAO)

Detyrat e saja jane: a) te ndikoj ne rritjen e shpejte te prodhimtarise bujqesore ne shtetet e pazhvilluara,

b) te permirsoj ushqimin e popullesise ne keto vende

FAO ushtron edhe keto aktivitete:

Konferenca e KB per Tregti dhe Zhvillim (UNCTAD)

? Rekomandimet e aprovuara nga kjo konference jane fakultative

Kjo konference angazhohet per eliminimin e disproporcioneve te medha ne nivel te zhvillimit ekonomik ne mes shteteve

UNCTAD ka 170 antare dhe aktivitetin e tij e zhvillon nepermes gjashte komisioneve: a)komisioni per lende te para,

b) komisioni per produkte industriale,

c) komisioni per sherbim dhe financimin e tregtise,

d) komisioni per komunikacion ajror,

e) komisioni per transfer te teknologjise dhe bashkpunimin ne mes te vendeve ne zhvillim dhe f) komiteti special per preference

Qka thote Igor Tomas per minimunin jetik

? Minimumi jetik paraqet nje nivel te tille minimal te ardhurash qe lejon dhe bene te mundur ekzistencen elementare minimale material te njeriut

Te ardhurat me te ulta sesa minimum I vendosur I eksiztences do te thot rrezikim I jetes se njeriut

Kuptimi I sistemit devisor

? Sistemi devisor paraqet nje varg dispozitash ligjore me te cilat rregullohet dhe kufizohet qarkullimi I mallrave dhe sherbimeve,

te fituarit dhe te disponuarit me deviza dhe me boten e jashtme

Karakteristikat e sistemit ekonomiko-social

Perpunimi dhe shfrytezimi I informative,

Procesi I marrjes se vendimeve,

Rregullat e sjelljes

Nevojat kryesore te popullesise

Nevojat parsore (ushqimi,

Nevojat dytsore (pushimet verore,

Nevojat luksoze

Si ndikon treguesi I punes ne percaktimin e nivelit jetsor

? Me kete tregues percaktohen kushtet e punesimit,

mosha ne raport me vendin e punes,

mundesit e pershtatjes se vendit dhe te detyrave

Masat qe ndikojne ne tregetin e jashtme te mallrave

Tregtia e lire,

Tregtia proteksioniste

Kuptimi I nivelit jetesor

? Niveli jetsor I popullesise se nje vendi varet nga shkalla e zhvillimit te forcave prodhuese te vemdit perkates,

ne nje ane dhe ne anen tjeter shpreh shkallen sasiore dhe cilesore te permbushjes se nevojave material dhe jomateriale te njeriut

Doganat sipas qellimit

Dogana fiskale (mjetet nga keto dogana I grumbullon vetem shteti me organet

perkatse dhe I sherbejne per plotesimin e nevojave te pergjithshme dhe te perbashketa te popullesise) dhe 2

Dogana mbrojtse apo ekonomike (kane per qellim mbrojtjen dhe nxitjen e zhvillimit te ekonomise kombtare

Me dogana ekonomike rritet aftesia konkurruese e ekonomise se vendit ne tregun e brendshem dhe tregun nderkombtar)

Doganat sipas origjines se mallrave

Doganat eksportuese,

Doganat importuese,

Doganat transite

Doganat sipas menyres se doganimit

Doganat Ad valorem (me ane te ketij doganimi zbatohen ne menyre te barabarte dhe njesoj ne te gjitha llojet e mallrave,

edhe pse qmimet e tyre mund te jene te ndryshme) dhe 2

Doganat specifike (te cilat per dallim nga doganat sipas vleres,

sepse percaktohen per qdo lloj malli veq e veq)

Doganat sipas menyres se veprimit

Doganat diferenciale (te cilat karakterizohen me qasje te ndryshme te doganimit te mallit,

varesisht nga cili vend vjen ai mall,

ne menyre te drejtperdrejt apo me ndermjetsues me qfar mjete te komunikacionit transportohet etj) dhe 2

Doganat preferenciale (ne te cilat ne essence paraqesin dogana diferenciale,

me tendence qe nje vend apo nje lloj I caktuar I mallit te favorizohet ne krahasim me vendin apo llojin e mallrave te tjere)

Partite Politike dhe Sindikatat

nepermjet parlamentit dhe ministrive angazhohen ne realizimin e programeve te tyre ekonomike,

ku rendsi te veqant ne sistemet pluraliste ka edhe opozita

Sindikata eshte forma me masovike e organizimit te punetorve,

keto organizata kane qellime te kjarta ekonomike,

Llojet e ndermarrjeve sipas formes organizative

Ndermarrjet ne pronesi publike,

Ndermarrjet private dhe 3

Ndermarrjet e perziera

Format tjera te ndermarrjeve ne kohet bashkohore

Ndermarrjet e pavarura individuale,

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar,

Shoqeria me pergjegjesi te pakufizuar,

Shoqerite aksionare,

Shoqerite komanditore

Qka jane Kartelet

Karteli paraqet formen me te hershme dhe me te thjeshte te bashkimit te ndermarrjeve kapitaliste ne shoqerite aksionare (monopole)

Ne kartele ndermarrjet e bashkuara formalisht mbajne statusin e pavaresise

Kartelet formohen nga dy apo me shume ndermarrje qe kan qellim te realizojn arritjet e tyre afariste ne fusha te caktuara dhe te arrijne rritjen e profitit

Fitimi ndahet ne menyre proporcionale ne mese antareve

Qka jane Trustet

? Trustet paraqesin bashkimin e disa ndermarrjeve te se njejtes dege ne nje ndermarrje te perbashket me qellim te venies se monopolist ne treg,

per dallim nga kartelet ku fitimi ndahet proporcionalisht,

tek trustet ekstraprofiti I ndermarrjeve me rentabile derdhet apo akumulohet ne fondin e trustit

Qka jane Koncernet

? Koncernet paraqesin formen me te larte te bashkimit te ndermarrjeve ne ekonomine e tregut

Me rastin e bashkimit ne Koncerne ndermarrjet e humbin pavaresine e tyre juridike,

per dallim nga trustet ketu bashkohen ndermarrjet e profileve te ndryshme

Qka jane Korporatat

? Korporatat jane forme e re e bashkimit te ndermarrjeve e cila filloi pas luftes se dyte boterore ne vendet e zhvilluara

Statusin e korporatave e gezonin ato ndermarrje qe ne kuader te disa lemenjeve ekonomik organizonin veprimtari ekonomike qe kishin karakter te ndermarrjeve shteterore qe do te thote se udhehiqeshin nga organet shteterore

Ne korporata bashkohen ndermarrjet e profileve te ndryshme me qellim te rritjes se profitit dhe dominimit te tregut

Qka eshte Holdingu

? Holdingu paraqet shoqeri e cila ne pasurin e vet ka vetem aksione te shoqerive tjera apo ne pasurine e se ciles pjesen me te madhe te aksioneve e posedojn shoqerit tjera

Holdingu kryen veprimtari financiare ne interest e shoqerive qe I udheheq dhe I kontrollon

Kurset devizore

? Jane instrumente te vecanta dhe nuk ndahen ne grupe te posaqme

Kane tri karakteristika te rendesishme: • Jane intstrumente te forta,

• Bejne ndryshime te fuqishme ne ekonomine kombtare dhe • Ndikojne ne menyre emotive nga se me keto shprehet raporti I valutes kombtare me valuta tjera