PDF Kriminalistika Mjekësore, MARRJA NË -Shkarko - Akademia e Drejtësisë - Pyetje & Pergjigje Nga Kriminalistika[1]
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

Pyetje & Pergjigje Nga Kriminalistika[1]

Shkarko - Akademia e Drejtësisë

Page 1 Është vështirë të jepet përgjigje e saktë në këtë pyetje Mirëpo është Me një qasje të këtillë përfshihen të gjitha pyetjet kruciale nga kriminalistika Page 1 vendimin nr 17 3748 3 më datën 28 12 2011 nga

Related PDF

Kriminalistika Mjekësore - juristat

Page 1 Është vështirë të jepet përgjigje e saktë në këtë pyetje Mirëpo është Me një qasje të këtillë përfshihen të gjitha pyetjet kruciale nga kriminalistika
PDF

3577Kb

Page 1 vendimin nr 17 3748 3 më datën 28 12 2011 nga Këshilli arsimor shkencor të Fakultetit për detektiv pyetje të aktorit të dyshuar, ndërsa metodika kriminalistike i dhe paaftësia për të gjetur përgjigje efektive rreth rritjes së krimit
PDF

Emin HUSEINI – MARRJA NË PYETJE E TË DYSHUARIT NGA ANA

KARAKTERISTIKAT TEKNIKO –TAKTIKE TË MARRJES NË PYETJE 1 aplikohen nga kriminalistika, si dhe metoda të shkencave tjera që gjejnë aplikim në përpunuan një paketë të tërë konventash në këtë fushë të cilat i përgjigjen  
PDF

Qebir Avziu - Centrum

Page 1 interview, crime, statement, police TAKTIKA DHE TEKNIKA E PYETJES SË TË PANDEHURIT vizitojmë një mik i cili vuan nga kanceri dhe duket shumë i sëmurë, ai është në fazën e gjatë kontrollit dhe përpunimit kriminalistik sqarohen gjatë intervistës, të jepet përgjigje në pyetjet e arta të krim inalistikës 
PDF

zbulimi dhe të provuarit e vrasjes - Kolegji Juridica

Page 1 Këqyrja e vendit të ngjarjes dhe e kufomës, pyetja e dëshmitarëve të parë, Nga pikëpamja kriminalistike vdekjet natyrale janë ato vdekje ku kushte të përshtatshme shkencore për t'u dhënë përgjigje të saktë pyetjeve
PDF

Manuali i TPNJ-së mbi Praktikat e Zhvilluara Manuali i TPNJ-së mbi

B 1 Përshtatshmëria e preferencave të shprehura nga personat e dënuar penale ndërkombëtare që individët të përgjigjen për krimet e luftës, krimet kundër Statuti po ashtu i jep Prokurorit fuqinë të marrë në pyetje të dyshuarit, viktimat se nuk ka baza kriminalistike për të konkluduar se nevojiten masa mbrojtëse
PDF

kodi i përkohshëm i procedurës penale i kosovës - UNMIK

është ajo gjykatë e cila e para e ka filluar procedurën gjyqësore si përgjigje në kërkesën e 1) Nga marrja në pyetje për herë të parë kur i pandehuri është memec, shurdh ose kriminalistik, ndonjë institucioni tjetër apo të asgjësohen
PDF

raport inspektimi nr 04-2017 – mbi menaxhimin e hetimit dhe

veprimet e ndërmarra nga ekipet e teknikës kriminalistike janë zhvilluar 1 2 1 Nga inspektimi i kryer ka rezultuar se nga dhjetë (10) rekomandime të në drejtoritë rajonale policore, por që për punët e tyre u përgjigjen drejtorive hetuesi i autorizuar nga Prokurori i Shtetit para marrjes në pyetje i lexon dëshmitarit apo të
PDF

Shkarko - Akademia e Drejtësisë

vetëm me legjislacionin nacional 1 Ky realitet në fushën e mbrojtjes së lirive në pyetjen e mësipërme, përgjigja e përgjithshme nga shumica e njerëzve do të jetë se Teoria dhe kriminalistika e kanë formuar pyetësorin, i cili ndihmon në
PDF

Pyetje Dhe Pergjigje Nga E Drejta Kushtetuese

ABC-ja e të Drejtës së Bashkimit Evropian - Ministria e Integrimit

Çfarë është Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut? Çfarë është Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut? 3 Këto pyetje dhe përgjigje janë përgatitur nga  nga njëra anë, dhe të drejtave e përfitimeve në anën tjetër); dhe shërbime publike të drejta dhe efikase

 1. listë me pyetje për verifikimin e përmbajtjes së
 2. 014 e drejta e unionit evropian
 3. e drejta administrative
 4. Pyetje dhe pergjigje rreth te drejtave te njeriut
 5. E drejtë publike
 6. ABC-ja e të Drejtës së Bashkimit Evropian
 7. Pyetje dhe përgjigje për organizatat e ftuara për aplikim në
 8. KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar nga
 9. madison dhe dane county
 10. 1 TEZA E PROVIMIT 2007-2008 E DREJTE CIVILE Teza nr

Pyetje Dhe Pergjigjie Nga e Drejta Kushtetuese

Procedura Civile Pyetje Pergjigje - DerailleurHangercom

PDF Pyetje dhe përgjigje për thirrjen e përkrahjes së raportimit të drejtë kcsfoundation Pyetje dhe pergjigje perkrahja e raportimit te drejte ne gazetari LUX pdf PDF Pyetje Përgjigje me Shejh Albanin

Pyetje Dhe Përgjigjje Nga Politika Ekonomike 1 (1) (Autosaved)

Book Llojet E Bankave Free DOWNLOAD PDF - holes

PDF PDF Sociologjia E Se Drejtes Pyetje Pergjigje Esy esjrucm esy es b33cc34 sociologjia e se drejtes pyetje pergjigje pdf PDF Pyetje Pergjigje Nga Kriminalistika Ebook List Stgzofoyyugstgzofoyyug cf a035b0 pyetje pergjigje nga kriminalistika pdf PDF PDF Format Pyetje Pergjigje

Pyetje Dhe Përgjigjje Nga Politika Ekonomike 2

aftësia e kufizuar te fëmijët në shqipëri - World Vision International

Përveç esesë, manuali do të përmbajë edhe pyetjet nga gjuha angleze, në të cilat do Pyetjet dhe eseja ndërlidhen me fushën e programit të studimit siguria publike në ndonjë çështje nga jeta, morali, shkenca, arti, politika etj Eseja është  Një mësim tjetër

 1. politikat publike dhe qeverisja
 2. Qeverisja dhe Administrata Lokale në Kosovë
 3. Tregu i punës dhe papunësia në Kosovë
 4. INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika
 5. udhëzuesi dhe doracaku
 6. njësia mësimore 3 bazat e gazetarisë dhe produksioni mediatik
 7. të përmbajë edhe pyetjet nga gjuha angleze
 8. ndonjë çështje nga jeta
 9. politika etj
 10. lind pyetja

Pyetje Dr.punes

Free Download Punim Diplome Master Metodologjia E Hulumtimeve

umib uploads 2016 11 Syllabusi E Drejta e Punes pdf prof dr Kudret Çela, E drejta e punës II, Tiranë 200 do të përmbajë 15 pyetje që kanë të bëjnë me çështjet e pdf sdocuments2 p 54

Pyetje etika ligjore

Qeverisja korporative - Contract Law Enforcement (CLE) Program

PDF ETIKA PROFESIONALEekonomia weebly uploads 4 3 9 9 4399336 3 k 3 pdf PDF fletore 2 indd National Democratic Institute ndi files 1895 al fletoredemo 070105 alb 0 pdf PDF Shkarko Oda e Avokatëve

 1. etika profesionale dhe ligjore
 2. etika personale
 3. etika ne pune

Pyetje Nga e Drejta e Unionit Evropian

E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Sdocuments2 Com

PDF 014 e drejta e unionit evropian juristat juristat files wordpress 2012 02 e drejta e eu pdf PDF ABC ja e të Drejtës së Bashkimit Evropian Ministria e Integrimit mei ks

 1. e drejta e bashkimit evropian
 2. bashkimi evropian projekt
 3. unioni evropian

Pyetje nga e Drejta kushtetuese

E drejta për “Gjykim të D ejta për “Gjykim të Drejtë” ejtë” - Levizja FOL

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i eudo citizenship eu docs kushtetuta me interpretime

 1. kushtetuta e shqiperise 2018
 2. kushtetuta e shqiperise ligjet

Pyetje nga testet e fundit ne administrative

Testi I Arritshmeris 2010 Pyetjet - BOOK PDF - KENNST-DU

PDF testet gjuha VI indd Albas albas al testet pdf testet 20gjuha 206 pdf PDF teste matematika VI indd Albas albas al testet pdf teste 20matematika 20VI pdf PDF SAT Test Directions Translated into ALBANIAN for

 1. testet e gjuhes shqipe 6
 2. testet e gjuhes shqipe 8
 3. teste matematike klasa 6
 4. gjuha shqipe 7 pegi testet
 5. teste nga matematika klasa e 6
 6. test historia 6 albas
 7. gjuha shqipe 6 albas pdf
 8. teste matematike 8
Home back945946947 948949950 Next

Description

Sa lloje te eksperimenteve kemi

? Llojet me te shpeshta te eksperimenteve qe takohen ne praktiken hetimore e gjyqësore janë:

Çka kuptojmë me eksperimentin situacional

? Eksperimenti situacional ka te beje me analizën e kapjes ne flagrance

Hetuesi me te arritur ne vend te ngjarjes has ne gjurme te ndryshme materiale te cilat ne rast te flagrancës duhet studiuar dhe analizuar

Ne ketë rast parimi themelor i kriminalistikes konsiston ne aftësinë e te konkluduarit nga pasojat e ngjarjes kriminale ne drejtim te shkaqeve te saj

Cilat janë llojet e kontrabandave

? Llojet e kontrabandave janë: Kontrabanda me narkotik,

kontrabanda e mallrave (qarkullimi i te cilave është i kontrolluar dhe i kufizuar),

Si ndahen vjedhjet

? Vjedhjet klasifikohen ne vjedhje nga gjepat,

vjedhje ne shitore (lokalet tregtare),

Cilat janë format e krimit kompjuterik

? Format e krimit kompjuterik janë: manipulimi me programe,

vjedhja gjate nje periudhe te caktuar,

Si klasifikohen gjurmët

? Gjurmët klasifikohen ne dy lloje gjurmësh: Gjurme te thelluara dhe gjurme sipërfaqësore

Gjurme te thelluara bëhen ne thellësi te objektit gjurme marres ne tri përmasa : gjatësi,

Me gjurme sipërfaqësore pasqyrohet vetëm relievi qe bie ne kontakt me objektin gjurmemarres

Cilat janë gjurmët latente

? Gjurmët latente janë gjurmët jo transparente,

ato ekzistojnë por nuk janë te shfaqura

Cilat janë format e vijave papilare te gishtave

? Format e vijave papilare te gishtave janë: lakore,

Shkruaj te paktën tri mikrogjurme

Nder mikrogjurmët me te shpeshta gjinden: qimet,

Me çka merret Kiroskopia

? Kiroskopia është dege ndihmese e daktiloskopisë hetimore e cila studion gjurmët e pëllëmbës se dorës

Kjo metode merret me regjistrimin,

klasifikimin dhe krahasimin e vijave papilare ne pëllëmbët e duarve

Çka është kriminalistika dhe si ndahet

Kriminalistika është shkence e cila merret me zbulimin dhe luftimin e krimit

Ajo ndahet ne tri pjese: taktika,

Roli i metodikes ne kriminalistike Ne esence metodika ne kriminalistike luan rol shume te rëndësishëm ngase ndihmon me rekomandimin e saj shkencor për te bere cilësimin e drejt te veprës penale,

gjithashtu ndihmon ne planifikimin e veprimeve operative,

kjo realizohet ndërmjet kombinimit te analizës dhe sintezës,

induksionit dhe deduksionit si dhe te analogjisë

Kriminaliteti ekologjik (ese) Kriminaliteti ekologjik është pjese e veçante e kriminalitetit te gjithëmbarshëm bashkëkohor

Këtë lloj krimi e karakterizojnë masiviteti dhe dinamika

Ne këtë rast dinamika e ndikimit te dorës se pamëshirshme te njeriut mbi ambientin

Prodhimi i produkteve industriale qe lirojnë gazra helmuese,

zhvillimi i industrisë se thëngjillit (rast konkret është ndotja e ambientit ne Obiliq nga KEK-u)

Rritja e shpejt dhe e pakontrolluar e popullsisë sidomos asaj urbane

Vjedhjet dhe thyerjet (ese) Vjedhja me thyerje e pasurisë behet me këto metoda: Me anën e thyerjeve te pengesave ku ruhet pasuria,

me anën e dokumenteve te falsifikuara nga nje person i jashtëm,

me dhune ndaj personave qe kane ne mbikëqyrje pasurinë

Ky lloj krimi behet me mjete shkencore – teknike dhe me metoda te qarta maskimi

Mënyrat me te shpeshta te vjedhjeve me thyerje janë:

Korrupsioni si forme e krimit (ese) Nocioni korrupsion ne gjuhen rutinore e ka kuptimin e ryshfetit

Historikisht korrupsioni daton qe nga perandoria romake

Ligjet e kësaj perandorie qe ne atë kohe shprehin opinionin negative publik romak dhe mendimet politiko – kriminale te asaj kohe

Ne fjalimet e Ciceronit shpesh here trajtoheshin problemet qe lidheshin me ngjarjen e dhënies se ryshfeteve nga nëpunësit e shtetit

Shkeljet korruptive janë trajtuar jo vetëm nga studiues te kriminalistikes por edhe autor te sferave tjera shkencore (si shkencave politike,

studiues te drejtës penale etj) Disa këto shkelje i definojnë si vjedhje,

praktike mashtrimi deri te pastrimi i parasë dhe krimi i organizuar i çfarëdo forme te jete korrupsioni ai cenon rende vlerat themelore te shoqërisë dhe demokracisë

Nga indikatorët më me influence te shfaqjes se korrupsionit janë:

Kuptimi i terrorizmit (ese)

Embrionet e para te paraqitjes se terrorizmit i gjejmë kryesisht nga revolucioni francez kah fundi i shek

XX dhe janë aktuale edhe sot

Fjala terrorizëm është kompozite e fjalës latine terror dhe prapashtesës izem qe ne gjuhen shqipe ka kuptimin adekuat dridhje

Ndërsa disa autore te tjerë thonë qe fjala terror dmth frike e madhe

Sa i përket shkaqeve te terrorizmit është e vështire te definohet

Me terrorizëm kuptohet forma e organizimit te aktivitetit kriminal te cilin e karakterizon ndërmarrja aktive e dhunës,

kryerja e atentateve dhe rrëmbimeve,

zjarreve dhe rrezikshmëria e përgjithshme

Ndërkaq FBI thekson se terrorizmi është përdorim i palogjikshëm i dhunës kundër personave ose pasurisë,

frikësimi ose qëllimet e këqija shoqërore dhe politike

Me çka merret Traseologjia

? (ese) Traseologjia është dege e teknikes kriminalistike e cila studion gjurmët qe janë lëne nga objektet me një strukture te jashtme te caktuar

Ne parim detyre primare e kësaj disipline është identifikimi i atij objekti qe ka lënë gjurme

Thëne me thjesht identifikimi traseologjik ka për qellim përcaktimin e objektit,

pjesët e te cilit me pare i përkitnin një tërësie

Pra traseologjia ka per synim studimin e gjurmëve te cilat pasqyrojnë strukturën e jashtme te objektit,

pra detyre e saj është shpjegimi i rrethanave se si janë formuar gjurmët

Format e klasifikimit te falsifikimit te dokumenteve

? Me falsifikim kuptojmë krijimin e lendeve ,

te sendeve te rreme te cilat u japin mundësit qe ato nuk i kane,

Format e klasifikimit janë: vjedhja e veprave artistike falsifikimi i tyre si një nga format me te leverdishme te aktivitetit kriminal

Falsifikimi i monedhave Falsifikimi i letrave me vlere 19

Te vrasjet çka përfshin situate hetimore

? Situata hetimore përfshinë: Zbulimin e kufomës me shenjat e kufomës (e një vdekjeje me dhune)

Zbulimi i pjesëve te copëtuara te kufomës Zhdukjen e personit ne rrethana te caktuara qe na orientojnë për ngjarjen e ndodhur dhe fatin e tij

Me çka merret daktiloskopia

? Daktiloskopia është metode e studimit e cila inkorporohet ne metodat e krahasimit dhe te klasifikimit te vijave papilare me qellim identifikimi te personave ,

ne radhe te pare te kryesve te krimit ne baze te karakteristikave individuale qe ekzistojnë ne vijat papilare – kreshta ne lëkure

Gjurma barte me vete përbërjet informatike

Llojet e vrasjeve sipas motivit Vetëvrasje kronike,

Gjendja flagrancës Gjendja flagrancës është kapja e një personi te caktuar ne kryerje e sipër,

ne ikje menjëherë pas kryerjes ose ne bartje apo pranë sendeve apo provave

materiale te një vepre penale

Për te qene e tillë duhet te jete fiksuar rregullisht me formën përkatëse procedurale (procesverbal) 23

Kuptimi i krimit te luftës Krimet e luftës kryhen me veprime ose mosveprime kriminale ne kohe lufte ose ne territore te pushtuara ne forma dhe mënyra te ndryshme si: me vrasjen e njerëzve nga popullsia civile,

torturime) me dëbimin për pune skllavëruese dhe detyrimin për pune skllavëruese tepër renduese,

me vrasjen e robërve te luftës ,

me shkatërrimin e pasurisë private

Çka është balistika dhe detyrat e saj

? Fjala balistike rrjedh nga fjala greke qe do te thotë te hedhesh

Balistika është shkenca mbi lëvizjen e trupave te hedhur ne përgjithësi

Balistika kriminalistike studion metodat dhe mjetet teknike – shkencore për zbulim,

fiksimin dhe ekzaminimin e gjurmëve te lëna nga armët e zjarrit,

nga municioni qe është përdorur prej tyre

Fotografia e përshkruar Fotografia e jashtme ose e përshkruar është përshkrimi me fjale e karakteristikave te jashtme te personit

Elementet e fotografisë se përshkruar janë: trupi dhe mosha,

shenjat morfologjike (behet duke sistemuar pjesët e lendes identifikuese ne tërësi) dhe shenjat hromatike

Fytyra e çdo njeriu ka tri pjese tipike,

te hundës dhe pjesën e gojës

Ndarja e armeve sipas gjatësisë se tyre

Arme me tyte te gjate (te gjitha llojet e pushkëve) ,

te gjitha llojet e pistoletave dhe revolet

Format e gjurmëve te gjakut Gjurmët e gjakut janë : pellgu,

Gjurmët materiale qe mbeten tek armët e zjarrit Gjurmët materiale qe mbeten tek armët e zjarrit janë : vet arma e zjarrit,

Armët e ftohta dhe te ngrohta Armët e ftohta janë te gjitha mjetet te përgatitura posaçërisht për luftime për te shkaktuar lëndime ose vdekje (thika,

Armët e ngrohta – armët e çdo kalibri

Luftarake e sportive,

gjuetie apo speciale te prodhuara dhe përshtatura ne mënyre artizanale pistoletat,

Fotografia sinjalistike Fotografia identifikuese apo sinjalistike është lloj i posaçëm i fotografisë i cili shfrytëzohet për identifikimin e kryeseve te veprave penale

Përdoret për te fiksuar pamjen e jashtme te personave te gjalle kur behet regjistrimi penal i tyre kur shpallet kërkimi dhe kur ata paraqiten për njohje si dhe për te fiksuar kufomat e panjohura,

me qellim te identifikimit te tyre

Antropometria Antropometria është metoda e identifikimit te personave ne baze te matjeve kockore te trupit te njeriut si shtati,

gjerësia e kokës gjatësia e gishtit te mesëm,