PDF -Procedura Civile Pyetje Pergjigje - DerailleurHangercom - Pyetje Dhe Pergjigjie Nga e Drejta Kushtetuese
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

Pyetje Dhe Pergjigjie Nga e Drejta Kushtetuese

Procedura Civile Pyetje Pergjigje - DerailleurHangercom

PDF Pyetje dhe përgjigje për thirrjen e përkrahjes së raportimit të drejtë kcsfoundation Pyetje dhe pergjigje perkrahja e raportimit te drejte ne gazetari LUX pdf PDF Pyetje Përgjigje me Shejh Albanin

Related PDF

Pyetje dhe përgjigje për thirrjen e përkrahjes së raportimit të drejtë

[PDF] Pyetje dhe përgjigje për thirrjen e përkrahjes së raportimit të drejtë kcsfoundation Pyetje dhe pergjigje perkrahja e raportimit te drejte ne gazetari LUX pdf
PDF

Pyetje - Përgjigje me Shejh Albanin - 12

[PDF] Pyetje Përgjigje me Shejh Albanin 12 d1 islamhouse Pyetje Pergjigje sq Pyetje Pergjigje me Shejh Albanin 12 pdf
PDF

Questions & Answers (Albanian) - European Court of Human Rights

[PDF] Questions & Answers (Albanian) European Court of Human Rights echr coe int Documents Questions Answers SQI pdf
PDF

E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Sdocuments2 Com

[PDF] E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Sdocuments2 Comnextcloud productmadness e drejta e detyrimeve pyetje pergjigje sdocuments2 com pdf
PDF

e drejta familjare trashegimore pyetje pergjigje pdf - holes

[PDF] e drejta familjare trashegimore pyetje pergjigje pdf hol esepios hol es read aid e drejta familjare trashegimore pyetje pergjigje pdf
PDF

014 e drejta e unionit evropian - juristat

[PDF] 014 e drejta e unionit evropian juristat juristat files wordpress 2012 02 e drejta e eu pdf
PDF

E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Rnghmza Ebook - Best Seller

[PDF] E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Rnghmza Ebook Best Sellersupport gaditek e drejta e detyrimeve pyetje pergjigje pdf
PDF

puna të drejtat e njeriut në botën e punës e drejta për punë dhe të

[PDF] puna të drejtat e njeriut në botën e punës e drejta për punë dhe të etc graz at typo3 fileadmin user upload ETC work pdf
PDF

Shkrim Akademik Pyetje Pergjigje

[PDF] Shkrim Akademik Pyetje Pergjigjeprodserver benbutterfield co uk shkrim akademik pyetje pergjigje pdf
PDF

Procedura Civile Pyetje Pergjigje - DerailleurHangercom

mbrojtjes se debitorit dhe parimi i prioritetit barazise dhe ekskluzivitetit E DREJTA PROCEDURALE CIVILE scribd Pyetje nga Procedura jokontestimore
PDF

Pyetje Dhe Përgjigjje Nga Politika Ekonomike 1 (1) (Autosaved)

Book Llojet E Bankave Free DOWNLOAD PDF - holes

PDF PDF Sociologjia E Se Drejtes Pyetje Pergjigje Esy esjrucm esy es b33cc34 sociologjia e se drejtes pyetje pergjigje pdf PDF Pyetje Pergjigje Nga Kriminalistika Ebook List Stgzofoyyugstgzofoyyug cf a035b0 pyetje pergjigje nga kriminalistika pdf PDF PDF Format Pyetje Pergjigje

Pyetje Dhe Përgjigjje Nga Politika Ekonomike 2

aftësia e kufizuar te fëmijët në shqipëri - World Vision International

Përveç esesë, manuali do të përmbajë edhe pyetjet nga gjuha angleze, në të cilat do Pyetjet dhe eseja ndërlidhen me fushën e programit të studimit siguria publike në ndonjë çështje nga jeta, morali, shkenca, arti, politika etj Eseja është  Një mësim tjetër

 1. politikat publike dhe qeverisja
 2. Qeverisja dhe Administrata Lokale në Kosovë
 3. Tregu i punës dhe papunësia në Kosovë
 4. INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika
 5. udhëzuesi dhe doracaku
 6. njësia mësimore 3 bazat e gazetarisë dhe produksioni mediatik
 7. të përmbajë edhe pyetjet nga gjuha angleze
 8. ndonjë çështje nga jeta
 9. politika etj
 10. lind pyetja

Pyetje Dr.punes

Free Download Punim Diplome Master Metodologjia E Hulumtimeve

umib uploads 2016 11 Syllabusi E Drejta e Punes pdf prof dr Kudret Çela, E drejta e punës II, Tiranë 200 do të përmbajë 15 pyetje që kanë të bëjnë me çështjet e pdf sdocuments2 p 54

Pyetje etika ligjore

Qeverisja korporative - Contract Law Enforcement (CLE) Program

PDF ETIKA PROFESIONALEekonomia weebly uploads 4 3 9 9 4399336 3 k 3 pdf PDF fletore 2 indd National Democratic Institute ndi files 1895 al fletoredemo 070105 alb 0 pdf PDF Shkarko Oda e Avokatëve

 1. etika profesionale dhe ligjore
 2. etika personale
 3. etika ne pune

Pyetje Nga e Drejta e Unionit Evropian

E Drejta E Detyrimeve Pyetje Pergjigje Sdocuments2 Com

PDF 014 e drejta e unionit evropian juristat juristat files wordpress 2012 02 e drejta e eu pdf PDF ABC ja e të Drejtës së Bashkimit Evropian Ministria e Integrimit mei ks

 1. e drejta e bashkimit evropian
 2. bashkimi evropian projekt
 3. unioni evropian

Pyetje nga e Drejta kushtetuese

E drejta për “Gjykim të D ejta për “Gjykim të Drejtë” ejtë” - Levizja FOL

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i eudo citizenship eu docs kushtetuta me interpretime

 1. kushtetuta e shqiperise 2018
 2. kushtetuta e shqiperise ligjet

Pyetje nga testet e fundit ne administrative

Testi I Arritshmeris 2010 Pyetjet - BOOK PDF - KENNST-DU

PDF testet gjuha VI indd Albas albas al testet pdf testet 20gjuha 206 pdf PDF teste matematika VI indd Albas albas al testet pdf teste 20matematika 20VI pdf PDF SAT Test Directions Translated into ALBANIAN for

 1. testet e gjuhes shqipe 6
 2. testet e gjuhes shqipe 8
 3. teste matematike klasa 6
 4. gjuha shqipe 7 pegi testet
 5. teste nga matematika klasa e 6
 6. test historia 6 albas
 7. gjuha shqipe 6 albas pdf
 8. teste matematike 8

Pyetje Nga Testi 1

Teste Nga Historia - jrlseesyes

nexhatqehaja files wordpress 2018 07 1 27 Të emërtohen detalet e punuara nga giza e temperuar 1 1 dhe 1 2 28 Cilat janë lëndët organike natyrore më të rëndësishme ? 29 Çka janë materialet polimere plastike? 30 Cilat janë vetitë e mira të

PDF Hulumtues i sistemeve ekonomike bashkëkohore ndi 1 3 1 20Hulumtues 20i 20sistemeve 20ekonomike 20bashkëkoho PDF INVESTIMET E JASHTME DIREKTE NЁ KOSOVЁ Politika riinvestinstitute uploads shqip1476705266 pdf PDF

Home back Next

Description

Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1

Çfar domethënije ka e drejta kushtetuese

?Termi e drejtë kushtetuese ka domethënie të dyfishtë

Përdoret për të shënuar njëdegë të veçantë të sistemit të së drejtës pozitive të një vendi,

sistem normash juridike që kanë vlerë kushtetuese,

si dhe për të shënuar disiplinën shkencore e cilamerret me studimin e sendërtimit të normave,

përkatësisht të së drejtës kushtetuese pozitive në praktikë

Kur është paraqitur e drejta kushtetuese si deg e së drejtës

?E drejta kushtetuese paraqitet nga shekulli XVIII në Evropë dhe më pas edhe nëAmerikë,

kur u paraqitën kushtetutat e para të shkruara

E drejta kushtetuese nëesencë është paraqitur atëherë kur janë paraqitur edhe shtetet e para dhe është njëndër degët më të vjetra të së drejtës sepse ka të bëjë: me ato rregulla,

adete,konvencione që ndikuan në paraqitjen e pushtetit politik dhe të organizatës politike

Çka nënkuptojm me drejtën kushtetuese si disiplin shkencore juridike

? E Drejta kushtetuese si disiplinë shkencore merret me studimin e së drejtëskushtetuese si degë e së drejtës,

interpretimin e normave të cilatrregullojnë materien kushtetuese,

me formulimin e instituteve juridike

Kur u paraqit e Drejta kushtetuese si disiplin shkencoro juridike

?E drejta Kushtetuese si shkencë paraqitet shumë më vonë,

krahas paraqitjes sëkushtetutave të para të shkruara nga fundi i shek

18 dhe 19,

SHBA etj

E drejta kushtetuese,

emërtohet në disa emërtime,

?Mvarësisht nga vendi në vend,

Kushtetuese si shkencë juridike dhe politiko juridike emërtohet ndryshe-ndryshe

Në historikun dhe teorinë e së dr

Kushtetuese prej kohëve më të hershme kjo e drejtë është emërtuar sipas dy termeve:1

E drejtë kushtetuese2

E drejtë shtetërore,3

në disa vende edhe si e drejtë publike

Emërtimi i së drejtës kushtetuese,

?E drejta kushtetuese e fitoi bazën e vet teorike nga filozofia juridiko-natyrore dhe nga pikëpamjet demokratike të lidhura me popullin dhe kombin e veçmas me individin

Emërtimi i së drejtës kushtetuese,

?Termi E drejtë shtetërore është sajuar nën ndikimim e teorisë së Hegelit nëGjermani

Përfaqësuesit e teorisë juridike gjermane që e përqafuan këtë teori ishin :L

Laband Jhe Georg Jellinek,

profesor të së drejtës shtetërore

Sipas kësaj teorie,

“esenca e rregullimit politik është pushteti dhe organizimi I tij

Dallimi mes të drejtës kushtetuese dhe drejtës shtetrore

?Dallimi mes të drejtës kushtetuese dhe drejtës shtetrore qëndron aty se në tëdrejtën shtetërore kushtetuta konsiderohej si akt i rëndomtë juridik e jo ligj themelor i shtetit

Ajo nuk e njihte të drejtën natyrore sikur tek e drejta kushtetuese,

dhesovraniteti nuk i takonte popullit,

Në cilin fakultet u paraqit emërtimi e Drejta kushtetuese për herë të par si lëndë mësimore

?Për herë të parë emërtimi i kësaj disipline shkencore u paraqit në Fakultetin Juridik në Ferarë të Italisë në vitin 1797 " Dirito constituzionale " edh 10

Cili është kuptimi i së Drejtës

kushtetuese si shkencë dhe si deg e sëdrejtës positive të një vendi të caktuar

?Kuptimi i së dr

Kushtetuese si shkencë dhe si degë e drejtës pozitive,

ështekuptim pozitivo-juridik,

materialist ose sociologjiko-politik dhe teorik aposhkencor

Çka nënkuptojmë me kuptimin pozitivo juridik

?Kuptimi më i përgjithshëm i së dr

Kushtetuese si shkencë dhe si degë e drejtës pozitive,

ështe kuptim pozitivo-juridik

Sipas kësaj teorie E drejta kushtetuesenënkupton sistemin e rregullave (normave) juridike me karakter kushtetues të cilatrregullojnë marrëdhëniet shoqërore e politike të pushtetit shtetëror që janë tëkodifikuara në një dokument të përbashkët që e quajmë KUSHTETUTË

Çka nënkuptojm me kuptimin materialist

?Sipas këtij kuptimi E drejta kushtetuese nënkupton të drejtat ekzistuese qematerializohen në jetën e një vendi,si dhe edrejta pozitive me të gjitha raportetrealoformale e normative,

pavarësisht se kto norma a janë ose jo të kodifikuara nënjë kushtetutë

Ky kuptim është karakteristik për Anglinë,

për teorecientët dheshkencën juridike 13

Çk është randësia e se Drejtës kushtetuese

?Rëndësia e saj buron nga disa faktorë të ndryshëm që kësaj discipline i sigurojnë njëvend qendror në sitemin juridik e kushtetues

1Kjo degë bënë mbrojtjen e vlerava më të rëndësishme të qyteterimit siç është :qeverisja e drejtësisë,

bashkëjetesa paqësore përmes lirive të njeriut dhe pushtetit,rregullon marëdhënjet themelore politike,

si një lëmi parësore e marëdhënjeveshoqërore në përgjithësi etj

2E drejta kushtetuese paraqet degë themelore të së drejtës,

sepse normatkushtetuese i nxjerr organi më i lartë shtëtërorë (Kuvendi) e që kanë fuqinë më tëlartë

si dhe është bazë për të drejtat tjera sepse burim i saj themelor ështëkushtetuta

3E drejta kushtetuese si disiplinë shkencore ka rëndësi të veçantë politiko-juridike

Rëndësia e saj është e dyflshtë: teorike dhe pedagogjike,

si dhe ajo mësohet nëshumë shkolla dhe universitete për arsimimin e kuadrove profesionale dhe specialenë lëminë e shkencave shoqërore

Cili është objekti i së Drejtës kushtetuese

?Si objekt i së drejtës kushtetuese mund të jenë normat pavarësisht se a janë tëshkruar-kodifikuara,

Cilat janë metodat e së Drejtës Kushtetuese

kushtetuese janë të njohura disa metoda si:1

Metoda normative ose dogmatike2

Metoda politikologjike3

Metoda aksiologjike 16

Çka nënkuptojmë më metodën dogmatike

?Metoda dogmatike është metodë themelore dhe më e vjetër e studimit të së drejtëskushtetuese si degë e së drejtës

Përmes saj pasqyrohet përmbajtja e normave dhe erregullave juridike me të cilat rregullohen raportet politike dhe institucionet e saj nënjë vend

Çka nënkuptojm me metodën politikologjike

nën ndikimindirekt të teorisë juridike freng 17)Metoda politikologjike ka të bëj me analizën e funksionimit të institucioneve dhe proceseve politike

Përmes saj studiohet zbatimi konkret i normave dhe rregullavekushtetuese në praktikë

Çka nënkuptojm me metodën aksiologjike

?Metoda aksiologjike-Me ndihmën e kësaj metode zbulohet përmbajtja e vlerave juridike të sanksionuara me norma dhe rregulla kushtetuese si dhe sendërtimi i tyrenë praktikë

Çka nënkuptojm me burimet formale

?Burimet formale të së drejtës kushtetuese janë aktet e përgjithshme juridike tëformës së shkruar që janë në fuqi,

me të cilat rregullohet materia kushtetuese dhenga të cilat burojnë aktet individuale ,20

Cilat janë burimet formale

?Burimet formale mund të jenë ekskluzive dhe të përziera

Çka nënkuptojm me burimet materiale

?Burimet materiale të së drejtës kushtetuese janë faktorë që ndikojnë dhekushtëzojnë formimin e normave kushtetuese

Burimet materiale jane nëlidhshmëri të ngushtë me ato formale

Cilat janë burimet materiale

?Burimet materiale mund të karakterizohen në dy mënyra:a)

Doket kushtetuese,

normat e përgjithshme ndërkombëtare,

praktikagjyqësore dhe faktet juridike

Teoria juridike,

programet e partive politike etj

Çka nënkuptoj me aneksin kushtetues

?Aneksi kushtetues është shtojcë e posaçme e kushtetutës,

i cili bashkë me tekstinnormativ të kushtetutës paraqet një tërësi

Cka nënkuptojmë me amandamentin kushtetues

?Amandamenti kushtetues është akt i cili paraqitet në kushtct e ekzistimit tëkushtetutës në një vend

Me të bëhet plotësimi i kushtetutës ekzistuese osendryshimi dhe zëvendësimi i normave të caktuara të saj

Cka paraqesin burimet formale ekskluzive dhe cka ato të përzieraBurimet formale ekskluzive paraqesin aktet kur në tërësi rregullojnë materienkushtetuese ndërsa burimet formale të përziera paraqesin aktet të cilët përveçmateries kushtetuese regullojnë edhe materie tjetër juridike 26

Cka paraqesin Konentat kushtetuese

?Konventat kushtetuese janë rregulla të pashkruara të parlamentit dhe qeverisë tënjë vendi që mbështeten dhe dalin nga pikëpamjet e përgjithshme dhe praktikashumëvjecare

Konventat kushtetuese janë veçori e Anglisë,

Numëro kuptimet e kushtetutës

? Në shkencën juridike janë të njohura disa kuptime të kushtetutës:a)

Formal b)

Materialc)

Politik d)

Filozofik dhee)

Teorik 28

Kushtetuta në kuptimin formal,

?Në kuptimin formal kushtetuta është akt juridik i shkruar dhe i kodifikuar,

me fuqi mëtë lartë juridike,

i miratuar nga organi më i lartë shtetëror sipas procedurës sëveçantë,

e cila dallohet nga procedurat e tjera të nxjerrjes së ligjeve 29

Kushtetuta në kuptimi material,

? Në kuptimin material vjen në shprehje esenca shoqërore e kushtetutës

Në këtëkuptim kushtetuta paraqet tërësi normash juridike me të cilat rregullohen bazat erendit shoqëror,

shtetëror e juridik të një vendi

Kushtetuta në kuptimi politik,

? Në kuptimin politik kushtetuta paraqet deklaracion të proklamuar solemnisht,

që përmban rregulla për kufizimin dhe kontrollin e pushtetit politik

Përfaqësues i këtijdrejtimi është amerikani Karl Levenshtajn

Kushtetuta në kuptimin filozofik,

? Në kuptimin filozofik kushtetuta është shprehje e vullnetit më të lartë me të cilatvendoset rendi brenda shtetit dhe kosmosit Përfaqësues është Aristoteli

Cilat janë llojet e kushtetutave

?Llojet e kushtetutave janë:a)

Kushtetuta të shkruara b)

Kushtetuta jo të shkruarac)

Kushtetuta të kodifikuarad)

Kushtetuta jo të kodifikuarae)

Kushtetuta të forta dheJ)

Kushtetuta të buta(fleksibile,

Kushtetuta të dhuruara,

Kushtetuta të miratuara nga kuvendi kushtetues j)

Kushtetuta realek)

Kushtetuta fiktlvel)

Kushtetuta realoprogramatikell)

Kushtetuta programatiko-deklarative dhem) kushtetuta normative,si dhe nominale dhe

Cila është kushtetuta e parë e shkruar

?Kushtetuta e SH

A-ve e miratuar në vitin 1787 cila filloi të zbatohet në vitin 1789 pas marrjes së detyrës së presidentit të parë G

paraqet kushtetutën e parë të shkruar në historinë bashkëkohore

Çka janë kushtetutat e forta

?Kushtetutat që i miraton dhe ndryshon organi i posaçëm apo ai i rregullt,

por imiraton sipas procedurës së posaçme dhe me shumicë votash e cila është më emadhe se ajo e nxjerrjes së ligjeve konsiderohen kushtetuta të forta

?Kushtetutat që miratohen nga organi i cili nxjer ligje të rëndomta,

ose sipas procedurës për nxjerjen e këtyre ligjeve konsiderohen kushtetuta të buta 36

?Kushtetuta reale konsiderohen ato kushtetuta që shprehin gjendjen ekzistuesereale në shoqëri

Çka janë kushtetutat fiktive

?Kushtetuta fiktive konsiderohen ato kushtetuta që nuk zbatohen në praktikë,

që efshehin gjendjen ekzistuese dhe u shërbejnë partive në pushtet për ta maskuar pushtetin e tyre autokrat

Cilat jënë vetit e kushtetutës

?Së pari Kushtetuta është ligj themelor i një vendi

Me kushtetutë caktohet organidhe procedura e nxjerjeve të ligjeve dhe përmban rreguila juridike të përgjithshme

Dispozitat e saj kanë fuqi më të lartë juridike në raport me dispozitat ligjore

Së dyti,

ku'shtetuta ka vetin e aktit më të lartë juridik,

ku nga kushtetuta buron dhembështetet i tërë rendi jurldik i një shteti

Së treti kushtetuta ka vetin e aktit ideo-politik

Së katërti paraqitet si akt programoro-deklarativ 39

regullon përmbajtja e kushtetutës

?Se çfarë përmbajtje do të ketë kushtetuta mvarret nga vullneti i kushtetutvënësit Aiëhtë i lirë të caktoj përmbajtjen,

vëllimin dhe çështjet tjera që do t'irregullojë me kushtetutë

Kushtetuta përmban liritë dhe të drejtat e njeriut dhe shtetasit,

të gjitha kushtetutat përmbajnë dispozita kushtuar pushtetit shtetëror

Prej çka përbëhet kushtetuta

?Shumica e kushtetutave përbëhen nga preambula dhe pjesa normative 41

Në sa forma miratohet kushtetuta

? Në praktikën kushtetuese janë të njohura tre forma të miratimit të kushtetutës për nga aspekti i sovranitetit popullor,

Miratimi i drejtëpërdrejtë nga populli përmes referendumit b)

Miratimi nga ana e organit (kuvendit) kushtetutvënësc)

Miratimi nga ana e organit të rëndomtë (legjislativ) përfaqësues

Cilat janë mënyrat për ndryshmin e kushtetutës

?Ekzistojnë tre mënyra sipas të cilave mund të ndryshohet kushtetuta,

Ndryshimi me anë të referendumit kushtetutvënës b)

Nga ana e kuvendit kushtetutvënësc)

Nga ana e organit të rregullt legjislativ 43

Nga e ka prejardhjen kushtetuta

?Elementet e para të kushtetutës në kuptimin formal paraqiten në Greqinë dheRomën e Vjetër

Aristoteli në veprën e tij " Politika " i pari përdor termin "politeia "-kushtetuta 44

Cilat janë kushtetutat e para të shkruara

?Anglia është vendi i parë ku është paraqitur dokumenti i quajtur " InstrumentiQeverisjes "- " The Instrument of Government " në vitin 1653,

i cilikonsiderohej sikushtetutë e parë e shkruar,

Kushtetuta e parë në Evropë paraqitet në Francë nëvitin 1791,

ajo e dyta e pastaj edhe e dyta e njohur si Kushtetuta e Montanjarit nëvitin 1793,

Kushtetuta e SH

A-ve e miratuar në vitin 17871 cila filloi të zbatohet nëvitin 1789 45

Cilat ishin shkaqet e paraqitjes së kushtetutave të shkruara

?Disa mendojnë se në zbatimin e kushtetutave të shkruara në Amerikën Veriore kanëndikuar mendimtarët e shek

sipas të cilëve normat duhet formuluar nëdokument të shkruar-kushtetutë dhe ajo të trajtohet si Kontratë shoqërore për formimin e shtetit

Kur u paraqit kushtetutshmëria

?Kushtetutshmërm paraqitet nga fundi i shek

XVIII dhe gjutë shek

k uparaqiten kushtetutat e para të shkruara

Çka nënkuptojm me kuptimin pozitivo juridik të kushtetutshmëris

?Sipas kuptimit pozitivistojuridik me kustetutshmëri nënkuptojmë pajtueshmërinë mekushtetutë të të gjthë akteve më të ulta nga ajo më e lartë kushtetuta

Çka nënkuptojm me kuptimin politik të kushtetutshmëris

? Në kuptimin politik me kushtetutshmëri kuptojmë zbatimin e kufizimeve dhe tëmasave mbrojtëse në ushtrlmin e pushtetit politik

Çka nënkuptojm me kuptimin politiko-juridik të kushtetutshmëris

? Në kuptimin politiko-juridik,

me kushtetutshmëri nënkuptojmë ekzistimin erregullave themelore kushtetuese-shoqërore në bazë të së cilave organizohet,ushtrohet dhe kufizohet pushteti politik

Çka nënkuptojm me parimin e ligjshmëris

?Për nga përmbajtja ,

parimi i ligjshmërisë është parim politiko-juridik,ai formalishtnënkupton pajtueshmërinë e akteve materiale me të gjitha aktet juridike më të

Çka nënkuptojm me sundimin e së drejtës

?Termi sundim i së drejtës përdoret në dy kuptime :·Të ngushtë·Të gjërë Në kuptimin e ngushtë Sundimi i së drejtës nënkupton parimin dhe praktikën enënshtrimit të të gjithë akteve të legjislativit dhe ekzekutivit,

Në kuptimin e gjërë meSundimin e së drejtës ose me iigjshmëri nënkuptojmë vënien e të gjitha organeve të pushtetit,

çdo individ nën kushtetutë dhe ligj

Nga cilat organe bëhet mbrojtja e kushtetutshmëris

? Në teorinë kushtetuese krahasuese na paraqiten tre sisteme të kontrollit: nga ana eorganit legjislativ,

nga ana e organit t veçantë kushtetues ose polittk dhe nga ana egjykatave

Pushteti kushtetutëdhënës dhe legjislativ,konsiston në

?Pushteti kushtetutdhënës dhe legjistlativ konsiston në 54

Pushteti ekzekutiv,

dhe të nënshkruaj traktatin e paqes2Të konvokoj dhe shpërbëjë parlamentin3Të emërtojë anëtarët e qeverisë

Pushteti gjyqësor,konsiston në

?·Pushteti gjyqësorë konsiston në Normat juridike·Vlerësimin e sjelljeve të njerëzve në shoqëri sipas normave juridike dhe·Zgjidhja e kontesteve që paraqiten në shoqëri 56

Cilat janë parimet kryesore të ushtrimit të pushtetit shtetëror

parimi i unitetit të pushtetit shtetërorë2

parimi i ndarjes së pushtetit shtetërorë 57

Parimi i unitetit të pushtetit shtetëror,

?Uniteti i pushteti është formë e rregullimit të raporteve midis pushtetit legjislativ,ekzekutiv-administrativ dhe gjyqësor,

Që të tre pushtetet i ushtron një organ i vetëm

Secilin nga tre pushtetet e ushtrojnë organet e veçanta,

por organi përfaqësues eka epërsinë mbi dy të tjerëtur

Cili eshte roli i komisioneve funksionale ne kuvendin e kosoves ne proceduren e shqyrtimit te project-ligjeve

Aka kompetenc gjykata kushtetuse e kosoves te shikoj kushtetutshmerine e projekt-amandamenteve kushtetuse,nese po cilat jan parametrat e ketij kontrolli te kushtetutshmeris

Parimi i enumeracionit taksativ te juridiksionit kushtetues

Pjesa hyrse e Kushtetutes se Pavaresis se Kosoves,

Kancelari gjerman ka fuqine t'i propozoj presidentit te emroj dhe shkarkoj ministrat e kabinetit qeveritar

Parimi i Vedvendosjes per her te par per Kosoven u percaktua ne : a)konferencen e rambujes b)konferencen e helsinkut c)konferencen e dejonit d)konferencen e bujanit 7

Qfar eshte vota konstruktive e mosbesimit me theks te veqant ne Kushtetuten e RF te Gjermanis (neni 68)